Irisgarritasun-tresnak

Skip to main content

Dirulaguntzak

https://www.beasain.eus/araudia-02/dirulaguntzak-emateko-oinarriak/4607-euskaltegietan-euskara-ikasten-ari-diren-herritarrei-dirulaguntzak-emateko-prozedura-arautzen-duten-oinarriak-2022-2023-ikasturtea

Euskaltegietan euskara ikasten ari diren herritarrei dirulaguntzak emateko prozedura arautzen duten oinarriak

Beasaingo Udalaren eskumenen artean dago “bere lurralde-eremuan euskararen ezagutza sustatzea eta erabilera dinamizatzea” eta esparru honetan Beasaingo herritarren euskalduntzea sustatzen du.

1.- XEDEA 2022-2023 ikasturtean euskara ikasten diharduten herritarrei dirulaguntzak emateko baldintzak arautzea da oinarri hauen xedea. HABEk homologatutako euskaltegiek eta zentroek emandako euskalduntzeko ikastaroak lagundu ahal izango dira, eta horretarako HABEk ikasturtero ezartzen dituen irizpideak jarraituko dira.

2.- FINANTZIAZIOA Deialdi hau aldez aurretik egingo da, 2023ko ekitaldian ebatziko baita. Beraz, oinarri hauen xede diren dirulaguntzak emateko, kreditu egokia eta nahikoa egon beharko da dirulaguntza emateko ebazpena ematen den unean. Deialdi honetako dirulaguntzak ordaintzeko Udalak kreditua izango du aurreikusita helburu horretarako sortutako kontu-sailetan: 0230.480.335.30.01 (2023) - 15.000,0 € 0231.480.335.10.01 (2023) - 7.000,00 € 0231.480.335.10.02 (2023) - 6.000,00 € Gehieneko zenbateko osoaz gain (28.000€) aurkeztutako eskabideak ikusita, zenbateko gehigarri bat onartu ahal izango da, dagokion aurrekontualdaketa onartu ondoren, dirulaguntza emateko ebazpena eman baino lehen.

3.- ONURADUNAK Dirulaguntza hauek eskatzeko ondorengo baldintzak bete behar dira: a) 16 urtetik gora izatea dirulaguntzako xede den ikastaroa amaitzen duten datarako. b) Beasainen erroldatuta egotea dirulaguntzako xede den ikastaroa egiten duten bitartean. 3. PERSONAS BENEFICIARIAS Podrán optar a las subvenciones, las personas que cumplan los siguientes requisitos: a) Ser mayor de 16 años, para cuando finalice el curso por el que se ha solicitado la subvención. b) Acreditar el empadronamiento en Beasain durante el periodo de duración del curso objeto de Azaroaren 17an onarturiko dirulaguntzen 38/2003 Lege orokorreko 13.2 artikuluan (2003ko azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) xedaturiko baldintzetako batean dauden pertsonek edo erakundeek ezingo dituzte jaso dirulaguntza hauen onurak. Norbanakoek ezin izango dute dirulaguntzarik jaso baldin eta Beasaingo Udalarekin dituzten zorrengatik behartze bidez ordainarazteko prozeduretan hasita badaude, ezta ere udalarekiko zerga obligazioak ordaintzeke izanez gero, harik eta zor horiek, benetan, ordaindu eta kitatzen ez dituzten arte; salbuespen bakarra izango dela zorrak geroratuta edo epeka ordaintzeko izatea edo halakoen exekuzioa bertan behera utzita egotea.

4.- DIRULAGUNTZA LORTZEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK a) Eskabidea (I. Eranskina) behar bezala beteta eta nahitaezko dokumentazioa dagozkien epeen barruan aurkeztea. b) Ikastaroa amaitzerako matrikula ordainduta izatea. Ordainketaren gaineko informazioa dagokion euskaltegiak egiaztatuko du ikastaro amaierako ebaluazio txostenean. c) Euskarazko ikastaroan gutxienez %85eko asistentzia egiaztatzea. Langabetuentzako 4.- REQUISITOS PARA OBTENER LA SUBVENCION a) Presentar la hoja de solicitud (Anexo I) cumplimentada, junto con la debida documentación dentro de los plazos correspondientes. b) Haber abonado el importe de la matrícula para cuando finalice el curso. El euskaltegi correspondiente confirmará dicho abono en el informe de valoración del final del curso. c) Acreditar una asistencia mínima del 85% en el curso de euskera. Las personas solicitantes de las ayudas para desempleados deberán acreditar dirulaguntza eskatzaileek %90eko asistentzia egiaztatu beharko dute. Horretarako, ikastaroaren hasiera- eta amaiera-data hartuko dira kontuan.

5.- DIRULAGUNTZA EMATEKO PROZEDURA Kultura, euskara eta merkataritza azpisailari dagokio aurreikusten diren laguntzak kudeatzea. Saileko teknikariak arduratuko dira aurkeztutako eskabideak aztertzeaz eta ebaluatzeaz. Alkatearen ebazpenaren bidez eman edo ukatuko dira laguntzak eta eskatzaileari horren berri jakinaraziko zaio. Ordainketa Alkateak dirulaguntzaren Ebazpena idazten duenetik hilabeteko epean egingo da. - Neguko ikastaroen kasuan (urria-ekaina bitartean egiten direnak), hurrengo irailean. - Udako ikastaroen kasuan (uztaila-iraila bitartean egiten direnak), abenduan.

6.- DIRULAGUNTZEN BATERAGARRITASUNA Oinarri hauetan zehaztutako dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste erakundeek emandako laguntzekin. Kasu horretan Udalari jakinarazi beharko zaio. Hala ere, ezin daiteke inolaz ere gain finantzazio kasurik izan; hau da, beste entitateekin batera diru-laguntza moduan emandako kopurua ezin da gastuaren balioa baino handiagoa izan

DIRUZ LAGUNDUKO DEN 7.- GASTO SUBVENCIONABLE E GASTUA ETA DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA Hiru dirulaguntza mota egongo dira, eta batak besteak baztertzen ditu: 7.1. Dirulaguntza orokorrak: Dirulaguntzaren zenbatekoa honakoa izango da: -A1, A2, B1 eta B2 mailetako ikastaroetan, ikasleak ordaindutako matrikularen %75. C1 eta C2 ikastaroetan, ikasleak ordaindutako matrikularen %50. 7.2. Espezifikoak: baldintza ekonomikoen araberakoak . Urteko diru sarrera garbiak Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS) bider 1,5 baino txikiagoak diren kasuetan, dirulaguntzaren zenbatekoa HABEk homologatutako ikastaroaren matrikularen %90ekoa izango da. 7.3. Langabetuentzako dirulaguntzak. Ikastaroak irauten duen bitartean langabezian dauden ikasleek ordaindutako matrikularen %100 jasoko dute. Barnetegian ez da laguntzarik emango egoitza gastuetarako.

8.- AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 8.1.- Guztiek aurkeztu beharrekoak: a) Dirulaguntza eskatzeko inprimakia sinatuta. (I. eranskina) 8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 8.1.- En todos los casos: a) Impreso de solicitud de subvención firmado. (Anexo I) b) Helburu honetarako dirulaguntzak jasotzeari buruzko zinpeko aitorpena. c) Matrikula-ordainagiria. Beti ere, ez bada Beasaingo Udal Euskaltegian ikasi. d) Euskaltegiaren ziurtagiria, ikastaroaren hasiera eta amaiera data, taldeak emandako ordu kopurua eta ikasleak hartutakoak, hasierako maila eta amaierakoa azalduko dituena. Beti ere, ez bada Beasaingo Udal Euskaltegian ikasi. e) NAren fotokopia f) Kontu korronte zenbakia (IBANa eta 20 zifra). g) Huts egiteak justifikatzeko agiriak. Huts egiteak justifikatzeko ondorengo agiriak bakarrik onartuko dira: 1. LANBIDEk deitu izanaren ziurtagiria 2. Medikuarengana joan izanaren ziurtagiria 8.2. Baldintza ekonomikoen araberako laguntza espezifikoa eskatzen dutenen kasuan, eskatzailearen eta bizikidetza unitatearen egoera ekonomikoa egiaztatu beharko da ondorengo dokumentuekin: a) Eskatzailearen eta bizikidetzaunitateko kide guztien NA fotokopiak. b) Bizikidetza unitatea osatzen duten kide guztiek jasotako diru-sarrera garbien ziurtagiriak (10-T, Nominak, Pentsioak, etab.) c) LANBIDEK, Enplegu Estataleko Zerbitzuak eta / edo Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak egindako ziurtagiria, kasua bada, jasotako urteko b) Declaración jurada sobre la percepción de subvenciones para este fin. c) Recibo de matrícula, siempre que no se haya cursado en el Euskaltegi Municipal de Beasain. d) Certificado del euskaltegi en el que conste la fecha de inicio y finalización del curso, las horas impartidas en el grupo y las que ha recibido el solicitante, nivel de inicio y nivel obtenido. Siempre que no haya estudiado en el Euskaltegi Municipal de Beasain. e) Fotocopia del DNI f) Número de cuenta corriente (iban y 20 cifras). g) Documentación justificativa de las faltas. Sólo se admitirán los siguientes documentos para justificar las faltas: 1. Certificado de llamada de Lanbide 2. Certificado de asistencia médica 8.2. .- En el caso de optar a la subvención en función de condiciones económicas, documentación que acredite su situación económica personal y convivencial, que se acreditará con la presentación de los siguientes documentos: a) Fotocopia del DNI de la persona solicitante y de los miembros que constituyan la unidad convivencial. b) Certificado de los ingresos netos percibidos (10-T, Nóminas, Pensiones, etc). c) Certificado emitido por LANBIDE, Servicio Estatal de Empleo y/o Instituto Nacional de la Seguridad Social de las prestaciones anuales prestazioen ziurtagiria edota prestaziorik jasotzen ez denarena, 16 urtetik gorako pertsonei buruzkoa. 8.3.Langabetuentzako dirulaguntza eskatzen dutenek Gizarte Segurantzako lan bizitzaren agiria aurkeztu behar dute. Era berean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak 28. artikuluan ezartzen duenez, interesdunek eskubidea dute dagoeneko administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egindako dokumentuak ez aurkezteko. Beraz, Beasaingo Udalak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu. Beasaingo Udalak datuak bitartekatzeko plataformei edo horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuei kontsulta eginez egiaztatuko duen informazioa honako hauei buruzkoa izango da: - Gipuzkoako Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zergabetebeharrak egunean izatea. Interesdunak (pertsona fisikoa) beste Administrazio batzuei bere datuak kontsultatzearen aurka egiteko aukera izanez gero, aurkakotasun horrek arrazoituta egon beharko du. Aurka egiteko eskubidea baliatu nahi izanez percibidas, cuando se diera el caso, o de no percibir prestación, de las personas mayores de 16 años. 8.3. El alumnado en situación de desempleo deberá presentar además el certificado de vida laboral de la Seguridad Social. Asimismo, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP en su artículo 28 establece que los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. Por lo que el ayuntamiento de Beasain podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que la persona interesada se opusiera a ello de forma motivada. La información que se verificará por el Ayuntamiento de Beasain mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. será la relativa a: - Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Gipuzkoa y la Seguridad Social. En el caso de que la persona interesada desee oponerse a la consulta de sus datos, puede ejercitar este derecho solicitando mediante registro electrónico, su oposición. En caso de querer ejercer el derecho de gero, dokumentazioa interesdunak aurkeztu beharko du. Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago, gehienez hamar eguneko epea dago huts horiek zuzentzeko edo nahitaezko dokumentazioa ekartzeko, udalak egindako errekerimendua jakinarazi eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Horrela egin ezean, eskaria atzera botako da. Emandako epea igaro eta akatsak zuzendu ez badira, diru-laguntzarako eskabidean atzera egin dela ulertuko da, eta beste izapiderik gabe artxibatuko da eskaera.

9.- ESKABIDEAK AURKEZTEA Oinarriak BDNSra bidaliko dira, eta GAOn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita eskabideak aurkeztu ahal izango dira. Eskatzaileak ikastaroa amaitu ondoren egin beharko du dirulaguntza eskabidea. Epea: Eskabideak aurkeztu ahal izango dira oinarri hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasi eta horiek aurkezteko epea 2023ko urriaren 31n amaituko da. Modua: Dirulaguntza eskatzen dutenek eskaera orria aurkeztu beharko dute, behar bezala beteta, bertan agertzen diren agiri guztiekin batera. Beasaingo Udalaren erregistro elektronikoaren bidez ahal izanez gero: https://www.beasain.eus/bulego birtuala edo Udalaren erregistroan, I.eranskineko ereduaren arabera.