Ordenantzak

  GAO 2016ko martxoaren 31an 59. ZK

Iragarkia

Apirilaren 2ko Erregimen Lokaleko Oinarrien 7/1985 Lege Erregula­tzaileko 70.2 artikuluan, azaroaren 28ko 2.568/1986 Erret Dekretu bidez one­tsi­tako Entitate Lokalen Antolamendu, Fun­tzionamendu eta Erregimen Juridiko Erregelamenduko 196.2 artikuluan eta 1955eko ekainaren 17ko Dekretu bidez one­tsi­tako Korporazio Lokalen Zerbi­tzu Erregelamenduko 7.2 artikuluaren arabera, «Trafiko eta Aparkamenduaren Ordenan­tza Aldaketaren» testu osoa argitara­tzen da. 2016ko ­otsailaren 4an Udalba­tza Osoak hasierako onespena eman zion ordenan­tza­ren aldaketari. Jendaurrean jarri ondoren 30 eguneko epean, 2016ko ­otsailaren 12an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratuta, ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu. Beraz, erabakia behin betikoa bihurtu da.

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Administrazioaren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazioaren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.

Hori guztia, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107.3 artikuluan adierazitakoaren arabera.

 

TRAFIKO ETA APARKAMENDUAREN ORDENAN­TZA­REN ALDAKETA

1. artikulua

Trafiko eta Zirkulazio arloko Ordenan­tza hau emateko eskumenak Udalari eman dizkioten Legeak: apirilaren 2ko 7/85 Legea, Toki Jaurbidearen Oinarriak arau­tzen dituena, 25.2.b) artikulua eta mar­txo­aren 2ko 339/1990 Errege dekretu Legegilearen 38. artikulua (mar­txo­aren 24ko 5/1997 Legearen artikulu bakarraren b) atalak aldatua), Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-Segurtasunari buruzko Legearen testu Bategina onar­tzen duen urriaren 30eko 6/2015 Legegin­tzako Errege Dekretuak indargabetua.

2. artikulua

Zerbi­tzu publiko horren helburua araututako aparkalekuen Udal Zerbi­tzu publikoa arau­tzea eta aparkaleku eskariari aurre egitea da, hiriaren kalitatea eta irisgarritasunaren helburu orokorrak kontuan hartuta, erabilera publikoa duten bide eta aparkalekuetan ibilgailuen aparka­tze-aldiak modu fun­tzional batean antola­tzea, eta betearazteko ere neurriak ezar­tzea.

3. artikulua

Araudiaren barruan aparka­tzeko denbora tartea mugatuko da, baita kokalekuak ere, guneak eta ordutegiak bereiztuta, Ordenan­tza honetako arauen arabera. Araututako aparkaleku gisa behar den bezala seinaleztatuta dauden gune edo bide publikoetan ibilgailu bat aparka­tze­agatik ordaindu egin beharko da.

4. artikulua

Ordenan­tza honetako 2. artikuluan zehazten diren bide publiko eta aparkalekuetan aparkatu ahal izateko arau orokor eta zehatz guztiak bete­tzeaz gain, eta ibilgailuak aparka­tzeko seinaleek adierazitakoa jarrai­tzeaz gain, haizetakoaren barnealdean, eta kanpoaldetik osorik ikusteko moduan, makina automatikotik hartu eta aparka­tzea baimen­tzen duen tiketa edo baimendutako guneetarako aplikagarri den egoiliar txar­tela jarri beharko da.

Modu berezian, eta trafikoaren edota aparkalekuen gorabeherek hala eska­tzen dutenean, Alkate­tza-lehendakari­tzak Ordenan­tza honetan araututako aparka­tze-baldin­tzak aldi baterako aldatu edo indar gabe uzteko egoki deri­tzon neurriak hartu ahal izango ditu.

Aparkaleku mugatu moduan seinaleztatutako guneetan ez dute aparka­tzeko txar­telik jarri beharko ondoren zehazten direnak:

 • Udal Zerbi­tzu publikoekin lotura duten ibilgailuak.
 • Karga eta deskarga egiten ari diren ibilgailu komer­tzialak, horretarako egokitutako aparkalekuetan.
 • Auto-taxi ibilgailuak gidaria zerbi­tzua ematen ari denean eta bertan dagoenean.
 • Larrialdietako ibilgailuak zerbi­tzua ematen ari direnean.
 • Ibilgailu automobilak, gidaria edo bidaiariren bat barruan dagoenean eta aparka­tze-aldia 5 minutu baino ­gutxiagokoa denean.
 • Egoiliarren­tzako txar­tela duten ibilgailuak.
 • Per­tsona ezinduek, araututako aparkalekuen udal zerbi­tzuaren sistemak araututako kaleetan aparkatu ahal izango dute, aurretik parkimetroetan behar den ordainketarik egin gabe eta ordutegi mugarik gabe.

5. artikulua.  Motozikletak eta ziklomotorrak

TAO guneak motozikleta eta ziklomotorren­tzako doanik egokitutako guneak ditu. Ondorioz, motozikletak eta ziklomotorrak gainon­tzeko motordun ibilgailuen­tzat egokitutako aparkalekuetan aparka­tzea debekatuta gera­tzen da. Arau-hauste hau zigortu egingo da.

6. artikulua

Aparkaleku mugatuko bi gune egokituko dira (Erdigunea eta Ezkiaga auzoa), eta erdigunean sektore ezberdinak izango dira.

Sektoreak ondorengo hauek dira:

 • Sektore Marroia: Erauskin plazan kokatuta dauden aparkalekuak.
 • Sektore Urdina: Esteban Lasa (1etik 7ra eta 2tik 12ra), Esteban Lasaren barrualdean dagoen aparkalekua (4tik 12ra), San Inazio (1etik 19ra eta 2tik 14ra), Oriamendi (Erauskin plazatik Garmendia Otaola kaleko bideguru­tze­raino), Trenbide (Barrendain plazatik Joan Iturralde kaleko bideguru­tze­raino), Gernika pasealekua, Kale Nagusia (Erauskin plazako bideguru­tze­tik Joan Iturralde kaleko bideguru­tze­raino eta Kale Nagusia 40ko atze­aldea) eta Bernedoenea (Osasun Zentroaren parean).
 • Sektore Berdea: Gipuzkoa plazan eta Zaldizurreta kalean 9tik 19ra, atze­aldean kokatuta dauden aparkalekuak.
 • Gune gorria: Ondorengo kale hauetan dauden aparkalekuak: Joan XXXIII kalea, Aran­tzazu kalea, Mateo Muxika kalea, Mariarats kalea (2tik 11n dagoen aparkalekuraino, aparkaleku hau kanpoan ­utziz), Oriako pasealekua, Ezkiaga etorbidea (Joan XXIII kaleko bideguru­tze­tik Oriako pasealekuko 18raino). Gune hau kale hauetan bizi direnen­tzako bakarrik izango da.

Gune gorriaren ordutegia hau izango da: Astelehenetik ostiralera 23:00etatik 10:00etara.

Beste sektore guztien­tzako ordutegia hau izango da: Astelehenetik ostiralera 09:00etatik 13:00etara eta 16:30etik 20:00etara, larunbatetan 09:00etatik 13:00etara.

20:00etatik 09:00etara, larunbatetan 13:00etatik aurrera, igandeetan eta jai-egunetan ez da gehienezko denbora mugarik izango.

Abuztuan eten egingo da araututako aparkaleku sistema.

7. artikulua

Ordenan­tza beteko dela berma­tzeko, kontrol zerbi­tzu bat ezarriko da, horretarako behar diren bitarteko material zein per­tso­nalekin.

8. artikulua

Aparka­tzeko gehienezko denbora-tarte hauek ezar­tzen dira:

 • Sektore Marroia: Gehienez ordubete. Ezingo da sektore honetara bueltatu ondorengo ordubetean.
 • Sektore Urdina: Gehienez 4 ordu.
 • Sektore Berdea: Egun osoan aparka­tzea baimenduko da.
 • Gune gorria: Aipatutako kaleetan bizi direnen­tzako eta ordutegi mugarik gabe.

Egoiliarraren txar­tela duten ibilgailuek erdiguneko sektore guztietan aparkatu ahal izango dute denbora-mugarik gabe sektore marroian (Erauskin plaza) izan ezik, horretarako ezarritako kuota ordainduta. Gune gorrian ere ezin izango dute aparkatu.

Salbuespenez, Erauskin plazako sektore marroian aparkatu ahal izango dute denbora mugarik gabe, Erauskin kalea, 2ko egoiliarrek, beti ere egoiliarren txar­tela ikusgarri badute.

Gune gorriko egoiliar txar­tela duten ibilgailuek, erdiguneko sektoreetan ezin izango dute aparkatu.

Erabil­tzaile guztien­tzako eta sektore guztietako aparkalekuetan lehenengo 15 minutuak doan izango dira, baina TAO egoiliar txar­tela ez dutenek sektore guztietako sisteman matrikula sartu beharko dute, eta egoiliar txar­tela dutenek sektore marroian bakarrik sartu beharko dute matrikula.

9. artikulua

Egoiliar­tzat hartuko dira Trafiko Zuzendari­tza Nagusian artikulu honetan zehazten diren kaleetan erregistratuta dauden ibilgailuak, baldin eta jabea ibilgailuaren helbide berean erroldatuta badago.

Autoak edo ibilgailu mistoak izan beharko du.

Kale-zerrenda: Zaldizurreta (1etik 19ra), Esteban Lasa, Martina Maiz, Igarte­txe, Bista Alai (10etik 16ra eta 9tik 19ra), Andre Mari (1etik 13ra), Erauskin (2-4 eta 7), San Inazio, Urbialde plaza, Oriamendi (4tik 30era eta 3tik 29ra), Nekolalde (2tik 24ra eta 7tik 27ra), Garmendia Otaola 1-2-3, Barrendain plaza, Nafarroa etorbidea (1etik 25era), Kale Nagusia, J.M. Iturriotz (1etik 15A-15Bra eta 2tik 16ra), Bideluze plaza, Jose Martin Arana kalea, Zazpiturrieta, J.M.Iturriotz kalea (19tik 27ra), Joan XXIII kalea, Aran­tzazu kalea, Mateo Muxika kalea, Mariarats kalea, Oriako pasealekua eta Ezkiaga etorbidea.

10. artikulua.  Tarifak

Tarifak, Udalak bere garaian onartutakoak izango dira eta Ordenan­tza Fiskalean jasota egongo dira. Gune gorriko egoiliar txar­telak dohainik izango dira.

11. artikulua.  Salaketen ordaineketa

Kudeaketarako sistemak 14. artikuluan a,b eta c ataletan jasotako arau-hausteen salaketak berehala ordaindu ahal izateko aukera ematen du, beti ere ordaindutako denbora amaitu zenetik bi egun igaro baino lehenago ordain­tzen bada eta zerbi­tzuek ibilgailua erretira­tzeko edo ibilge­tzeko neurririk hartu ez badute. Parkimetroan ordaindu beharreko kopurua arau-haustearen­tzako ezarritako zigorraren bostena izango da.

Ordain­tzeak ez du esan nahi ibilgailuak aparkatutako tokian jarrai­tze­rik daukanik, berehala erretiratua izan behar du, edo bestela ibilgetua edo bide publikotik erretiratua izan daiteke, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurta­sunari buruzko Legearen Testu Bategina onar­tzen duen urriaren 30eko 6/2015 Legegin­tzako Errege Dekretuko 104 eta 105 artikuluek ezarritakoaren arabera.

Aurre ordainketa parkimetroan egingo da.

12. artikulua.  Egoiliarraren txar­tela

Egoiliar txar­tela lor­tzeko, inprimaki ofiziala behar bezala beteta aurkeztu beharko da, ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren fotokopia konpul­tsa­tuarekin batera.

Ibilgailuko egoiliar txar­tel bakarra banatuko da.

Egoiliar txar­tela duten per­tso­nak izango dira bereizgarri horren eran­tzu­leak. Beraz, helbide- edo ibilgailu-aldaketak Beasaingo Udalean jakinarazi beharko dituzte, sor litza­keen ondorioei begira.

Txar­telean ibilgailuaren matrikula eta zein urtetan egongo den indarrean zehaztuko dira, gune gorrikoak izan ezik, hauek ez dira iraungiko.

Egoiliar txar­tela emateak tasak sorraraziko ditu; Udalak zehaztuko ditu tasa horiek, urtero, ordenan­tza fiskalaren bidez.

Egoiliar txar­tela lor­tzeko bete beharreko baldin­tze­tako bat alda­tzen bada baimendutako epean, txar­tela baliorik gabe geldituko da eta egoera eman denetik konta­tzen hasita, 7 egun naturaleko epean bueltatu beharko da udale­txera, inolako kalte-ordainik jaso­tzeko eskubiderik gabe.

Egoiliar txar­tel baten titularrak etxe­bizi­tza edo ibilgailua alda­tzen baditu, etxe­bizi­tza edo ibilgailu berriari dagokion txar­tela emango zaio. Ez du tasarik ordaindu beharko, etxe­bizi­tza berria gunearen barruan baldin badago. Halaber, aurreko txar­tela ­itzuli eta aurkeztu beharreko dokumentazioaren kopia bana ere aurkeztu beharko du. Honako arau hau bete ezean, aurreikusitako zigorrez gain, egoiliarren­tzako txar­tela ezeztatu egingo zaio, eta ezin izango du berririk atera, horretarako eskubidea izan arren.

Egoiliar txar­tela lortu ahal izateko eska­tzaileek ez dute Beasaingo Udalarekin inolako zorrik izango.

Zirkulazioko baimena enpresa baten izenean duten ibilgailuen jabe diren egoiliarrek ere eskatu ahal izango dute txar­tel berezi hori. Kasu horretan, enpresak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute egiazta­tzeko ibilgailu hori eska­tzailearen erabilera per­tso­nalerako dela.

Ibilgailua (leasing edo renting) alokairuan duten egoiliarrek ere eskatu ahal izango dute txar­tel berezi hori, ibilgailuaren aseguruan ohiko gidari bezala egon behar dutelarik.

Txar­tel bereziaren baldin­tza orokorrak egoiliarren­tzako txar­telaren­tzako ezarritakoak berberak izango dira.

Txar­telaren indarraldia aipa­tzen den urte naturalaren bat egingo du, urtea pasa ondoren txar­tela iraungi egingo da eta berria har­tzea beharrezkoa izango da eta prezioa dagokion Ordenan­tzan jasotakoa izango da.

13. artikulua

Alkate­tza-lehendakari­tzak txar­tel berezia eman ahal izango du gune jakin baterako eta urtebeteko balioarekin:

 • Ordezkari­tza diplomatikoen Ibilgailuen­tzako.
 • Udalaren iri­tziz baldin­tza bereziak dituzten ibilgailuen­tzako.

Txar­tel hori lor­tzeko, Alkate­tza-lehendakari­tzak kasu bakoi­tzean eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Txar­tel berezi horri ere Ordenan­tza honetatik dagozkion artikuluak ezarriko zaizkio.

14. artikulua

Ordenan­tza honetako artikuluek ezarritakoa urra­tzeak edota Alkate­tza-lehendakari­tzak honen garapenean ezarritako beste xedapenen bat urra­tzeak ere, legez ezarritako prozeduraren bidez zigortuko dira.

Ondorengoak hartuko dira arau-hauste­tzat:

 1. Aparka­tzeko ordutegi-txar­telean zehazten den denbora gaindi­tzea.
 2. Aparka­tzeko ordutegi-txar­telik gabe edo behar bezala eraku­tsi gabe aparka­tzea.
 3. Aparkatu ahal izateko txar­tel manipulatua edo fal­tsua erabil­tzea.
 4. Aparkatu ahal izateko tiketa edo egoiliar txar­tel baliogatua, iraungia edo desegokia erabil­tzea.
 5. Egoiliarren­tzako txar­tela erabil­tzea, bertan zehaztutako ibilgailuaren jabea aldatu denean.
 6. Egoiliar txar­telen titularrek helbide aldaketaren gaineko edo ibilgailuaren eskualda­tze­aren gaineko jakinarazpenik ez egitea.
 7. Txar­tel berezien erabilera okerra egitea.
 8. Motozikleta edo ziklomotorra gainon­tzeko motordun ibilgailuen­tzat egokitutako tokian aparka­tzea.
 9. Aparkatu ahal izateko egoiliar txar­tel gabe aparka­tzea edo txar­tela ikusten ez den lekuren batean aparka­tzea.

15. artikulua

14. artikuluan tipifikaturiko arauak isunarekin zigortuko dira, Zirkulazioko Ordenan­tza Orokorrean ezarritakoaren arabera. Era berean, c), d), e), f), g), ataletan txar­tel berezia ken­tzeko aurreikusitako arau-hausteak zigor­tzeko, horretarako ezarrita dauden legezko baliabideak erabiliko dira.

16. artikulua

19. artikuluan ezarritako zigorrez gainera, 14. artikuluaren a) eta b) atalei dagokienez, ordaindutako denbora bikoizten bada, tipifika­tzen diren arau-hausteak gertatuz gero, ibilgailuak bide publikotik kenduko dira; izan ere, zerbi­tzu publikoa asalda­tzen dutela ulertuko da.

17. artikulua

17.1.  Ibilgailu bat bide publikotik ken­tzen bada, ibilgailuaren gidariak, edo haren ordezkoa den titularrak, honako kon­tzeptu hauek eragindako gastuak ordaindu beharko ditu:

17.1.1.  Bide publikotik ken­tzea eta ibilgailuen udal-biltegira eramatea.

17.1.2.  Ibilgailua udal-biltegira eraman eta 24 ordura, bertan egoteagatik eguneko ordaindu beharreko kopurua.

17.2.  Gastu hauen guztien zenbatekoak dagokion Zerga Ordenan­tzan zehaztuko dira. Zenbatekoak eginiko arau-hausteari dagokion isunarekiko independenteak izango dira.

18. artikulua

14. artikuluak zehaztutako arau-hausteak, c), d), e) ataletan zehaztutakoa izan ezik, arinak izango dira; c), d), e) ataletan zehaztutakoak arau-hauste larriak izango dira.

19. artikulua

Arau-hauste arinak 40 €-ko zigorra izango dute.

Arau-hauste larriak 200 €-ko zigorra izango dute.

20. artikulua

Ordenan­tza honetan jaso ez diren kasuetarako, ondorengoak hartuko dira kontuan: Hiritar izaerako herri-bideen erabilera eta horietako trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautuko dituen udal-ordenan­tza eta Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-Segurtasunari buruzko Legea, eta bere garapenerako Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra.

Xedapen gehigarri bakarra

Ordenan­tza hau aplikatu eta interpreta­tzeko eman beharreko aginduak emateko gaitasuna ematen zaio Alkate­tzari.

Azken xedapena

Ordenan­tza hau bere 20 artikuluekin, xedapen gehigarri bakarrarekin eta azken xedapenarekin indarrean sartuko de Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu eta hurrengo astegunean.

Indargabe­tzeko xedapena

Ordenan­tza hau indarrean jar­tzen denetik aurrera, orain onar­tzen den testuaren aurkakoak diren edo horrekin bat ez datozen maila bereko edo beheragoko xedapena guztiak indargabetu egingo dira.

Halaber, espresuki indargabe­tzen da, hiritar izaerako herri-bideen erabilera eta horietako trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautuko dituen udal-ordenan­tzako 9.7 artikuluaren zati bat (9.7.1 – 9.8 eta dagokion eranskina), Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2010eko uztailaren 1ean argitaratua.

 

Azken eguneratzea: 2016/05/30