Ordenantzak

  GAO 2018ko Apirilaren 9a 67. ZK

 IRAGARKIA

Udalba­tza Osoak, 2018ko mar­txo­aren 27an egindako ohiko bileran, legeak ezar­tzen duen quorumarekin ondorengo erabakia hartu zuen:

Lehenik.  «Etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin ­batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko jarduerak arau­tzen dituen ordenan­tza» testuaren, hizkun­tzari dagokionean, errebisioa onar­tzea, edukia aldatu gabe.   

Bigarren.  Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean nahiz Beasaingo Udalaren Web orrian, www.beasain.eus, argitara­tzea, adieraziz Administrazio bidean behin betikoa den ebazpen honen aurka, Administrazioaren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazioaren aurkako Auzi–gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan. Hala nahi izanez gero, bide Administrazioaren aurkako auzi-bideari ekin aurretik, birjarpen-helegitea jarri ahal izango da ebazpena eman zuen organoaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunean hasita zenbatutako hilabeteko epean.

Hori guztia, aurretik adierazitako urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan eta kidekoetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egin­tzak egin edo errekur­tsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

Beasain, 2018ko mar­txo­aren 28a.—Aitor Aldasoro Iturbe, alkatea. (2269)

Etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin ­batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko jarduerak arau­tzen dituen ordenan­tza.

ZIOEN AZALPENA

I.  Lurzoruari eta Hirigin­tzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen zioen azalpenean, honakoa adierazi da: «Etxe­bizi­tzak gero eta garestiago daude, eta herri honetan lur-eskasia dago betidanik; horrek, beraz, inoiz baino beharrezkoagoa egiten du, etxe­bizi­tza babestuen kopuru handiak egin daitezen susta­tzea, populazioaren oso talde zabaletan, eta batez ere gazte-jendearen artean, zer nolako erosmen-ahalmen dagoen erreparatuta, era horretako etxe­bizi­tza baita beren beharrizanei egoki­tzen den bakarra prezioz. Etxe­bizi­tzen politikak, ikuspegi sozial batetik lan egin nahi badu, etxe­bizi­tza babestuen eskain­tza handitu behar du nabarmen; ez dago beste biderik. Hori dela eta, botere publikoek egoki diren neurriak hartu beharko dituzte, per­tsona guztiek etxe­bizi­tza duin bat eskura­tzeko duten eskubidea egia bilaka dadin.

II.  Beasaingo udalari ez zaio arrotz arazo hori; izan ere, Planeamenduko Arau Subsidiarioak behin betiko one­tsi zirenetik etxe­bizi­tzek izan duten gorakada nabarmenari gehitu egin behar zaio etxe­bizi­tzek duten prezio garestia.    

2006ko uztailean behin-behineko onespena eman ­zitzaion udal planeamenduko Arau Subsidiarioak egoki­tzen eta berrikusten dituen agiriari, eta bertako hirigin­tza-arauetan (5. artikulua) aurreikusten denez, etxe­bizi­tzen bizigarritasunarekin, pribatutasunarekin eta irisgarritasunarekin loturiko baldin­tzak arautuko dituen hirigin­tza-ordenan­tza bat egitea komeni da, aretoei etxe­bizi­tza-erabilera eman ahal izateko.

III.  Beste alde batetik, udalerriko zenbait etxe­bizi­tza-eremu finkatutan ikus daiteke ondare eraiki garran­tzi­tsua dagoela, hain justu ere eraikinen behe-solairuetan eta tarteko solairuetan, areto horiek hirugarren sektorerako aurreikusita egon arren merkatuaren une honetako egoeragatik egun jarduerarik gabe eta aprobe­txa­mendurik gabe aurki­tzen direlako. Aprobe­txa­mendurik ez duen eraikun­tza-aktibo bat dela esan dezakegu, eta gainera, kasurik gehienetan, irudi degradatua eragiten dute hiriko paisaian.

Horregatik, pen­tsa liteke zenbait aretok, prozedura arautu eta kontrolatu baten bitartez, aldatu egin dezaketela beren egoera, etxe­bizi­tze­tarako erabilera onartuz, kontuan izanik aldaketa horrek etxe­bizi­tza kopurua handi­tzea ekar dezakeela, lurzoru berria koloniza­tzen hasi beharrik gabe. Jada finkatuta dagoen ondare eraiki horren barruan ezarri beharreko erabilerak errealitatearen eskakizunetara ahalik eta ongien egoki­tzea izango litza­teke helburua. Era horretan, egungo eraikinen barruan espazio ­batzuk okupa­tzen dituzten eta erabil­tzen ez diren areto hauei irteera hobea emango ­litzaieke.

IV.  Orain bul­tza­tuko diren jarduera hauei esker, etxe­bizi­tzen kopuruak gora egingo du, eta horrexegatik, etxe­bizi­tzen eta gune libreen sistemaren arteko propor­tzioa manten­tze­ari begira, ordenan­tza honetan kontuan hartu beharko da alderdi hori.

Horregatik, jarduera bakoi­tza­ren susta­tzaileari eskatuko zaio ekarpen ekonomiko bat egin diezaiola Udalari; eta honek, bere aldetik, ekarpen horiek guztiak jabari publikoko lurzorua eskura­tzeko erabili beharko du, gune libreen sistemari atxi­kita gera dadin.

V.  Irisgarritasuna Susta­tzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legeak ezar­tzen duenez, etxe­bizi­tza-erabilera izango duten eraikin berriek beren irisgarritasuna bermatu beharko dute 4.2 artikuluan adierazten diren irizpideekin bat etorriz.

Aretoak ordenan­tza honetan araututako erabilera berrietara egoki­tze hori ez denez «eraikin berrietan» gerta­tzen, artikulu hori ez litza­teke kasu hauetan aplikatuko, eta horrenbestez, Legearen 4.4 artikulua eta hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldin­tzei buruzko arau teknikoak onar­tzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuko «Urbanizazio eta eraikinetako eraberri­tze-, zabalkun­tza- edo aldaketa-obrak» V. eranskineko 2.4 artikulua izango dira aplikatu beharrekoak.

Nolanahi ere, udalaren borondatea da, irizpide orokor gisa, etxe­bizi­tza berriaren irisgarritasuna edo erabilgarritasuna jarduera bakoi­tzean kontuan har­tzea eta bete­tzea. Hori aplika­tzeak proposatutako helburuei dagokienez desbiderapen garran­tzi­tsuak eragingo lituzkeen kasuetan bakar-bakarrik baimendu ahal izango litza­teke salbuespen modura etxe­bizi­tza­ren ingurunea egoki­tze­ari ez ekitea, horrelakoetan aldaketa hori haren barrualdean egiten dela uler­tzen delako.

VI.  Nahiz eta mekanismo horrek nolabait ere arindu dezakeen Udalerrian dugun etxe­bizi­tza-eskain­tza­ren urritasuna, Udalak, gauza guztien gainetik, zaindu egin beharko du egiten diren etxe­bizi­tzek erabilera horretarako egun eska­tzen diren baldin­tza guztiak bete­tzen dituztela (higiene, bizigarritasun, erabileren bateragarritasun, eta beste). Horrexegatik, erabilera-aldaketarako baimen-eskaera horiek kasu bakoi­tzean aztertu beharko dira, teknikariek txos­ten egokiak egin beharko dituzte eta arrazoiturik baimena eman beharko zaie ala ez, proposatutakoa bezalako erabilera bat gauza­tzeko duten gaitasuna kontuan izanik.

VII.  Beasaingo Udala ohar­tzen da orain arte etxe­bizi­tza erabilera baimenduta ez zeukaten aretoetan etxe­bizi­tza erabilera hori onar­tzeak higiezinen hirigin­tza-aprobe­txa­mendua handi­tzea dakarrela, eta horrek, ordenan­tza honen helburuen guztiz kontrako diren espekulazio-eragiketak sor ditza­keela, bere helburu nagusia baliabide urrienak dituzten herritarrei etxe­bizi­tza bat eskura­tzeko aukera ematea baita, egungo hiri-egitura berri­tzeaz gain. Horregatik, Beasaingo Udalak lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubidea ezar dadila eskatuko du, etxe­bizi­tza bihurtuko diren aretoei dagokienez Beasaingo udalaren aldeko prezio tasatu bat jarriz erabilera-aldaketaren eska­tzaileekin izenpetuko diren hitzar­menetan.        

VIII.  Azkenik esan beharra dago Ordenan­tza honen aplikazioa ezin daitekeela kontrolik gabe egin etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruaren edozein eremutan.

Izan ere, Udalerriko eta auzoetako gune nagusiak bere horretan mantendu nahi dira herritarren eskualde edo udal mailako harreman-eremu gisa, eta beraz, lortu nahi den hiri-ereduan, erakarmen-gune horien behe-solairuetan hirugarren sektoreko erabilerak mantendu daitezela gomendatuko da.

Udalerrian dugun arazo horren inguruko ezagu­tza zeha­tza eduki­tzeko helburuz, «Behe-solairuak eta tarteko solairuak etxe­biziza-erabilerarako berregoki­tze­aren inguruko azterketa» prestatu da, eta bertan, xehetasunez aztertu dira egun dauden eraikinak eta ingurunearekin duten erlazioa, eta era horretan, ordenan­tza honen aplikazio-eremuaren salbuespen-izaerari buruzko ondorioak atera ahal izan dira.

Horri begira, I. Eranskina gehi­tzen zaio ordenan­tza honi, eta bertan zehatz-mehatz ageri da, hirigin­tza-eremuen arabera sailkaturik, zein eraikin zeha­tze­tan aplikatu beharrekoa den ordenan­tza hori.

1. artikulua.    Xedea.

Etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin ­batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko jarduerak arau­tzea da ordenan­tza honen xedea.

2. artikulua.    Aplikazio-eremua.

Ordenan­tza honen aplikazio-eremua, hain zuzen ere, etxe­bizi­tza eremu finkatuetan aurki­tzen diren eta I. eranskineko eraikinen zerrendan sartuta dauden eraikinetako behe-solairuak edo beste ­batzuk –behegainak edo goiko parteak, planeamenduan hirugarren sektoreko erabileretarako edo beste ­batzuetarako xedatuak– izango dira.

Horri begira, behe-solairu­tzat har­tzen da zuzenean bide publikotik edo gune libreetatik barrena sar­tzen dena, eta bere zorua, % 60an baino gehiago, sarrera mailan duena, edo maila horretatik gehienez ere 1,20 m gorago edo gehienez ere 0,80 m beherago.

Ordenan­tza honen aplikazio-eremutik eta, beraz, etxe­bizi­tza bihur­tzeko aukera horretatik kanpo gera­tzen dira honakoak:               

a)  Jatorriz soto izaera duten aretoak.              

b)  Erdisoto izaera duten aretoak; horrela hartuko da behe-solairuaren azpitik aurki­tzen dena eta bere zorua bide publikoaren edo gune libreen mailatik 0,80 m beherago duena bere perimetroaren % 60an baino gehiagoan, eta fatxa­darekiko altuera 1,20 m baino handiagoa duena bere perimetroaren % 40an baino gehiagoan. Puntu hau, edonola ere, kasu bakoi­tzean aztertu beharko da.

3. artikulua.    Bizigarritasun-baldin­tzak.

Erabilera-aldaketa onartu ahal izateko, jarraian azalduko diren bizigarritasun-baldin­tzak eduki behar ditu edo eduki­tzeko aukerak izan behar ditu aretoak:

3.1.  Aplikazio-eremua:

Honako bizigarritasun-baldin­tza hauek jatorrian etxe­bizi­tza-erabilerarik ez duten baina izaera hori lortu nahi duten aretoen egoki­tza­penean aplikatuko dira, eta salbuespen gisa onartu ahal izango da aipatutako alderdi horietakoren bat ez bete­tzea, behar bezala justifikatutako arrazoietan oinarrituz.

3.2.  Gutxieneko etxe­bizi­tza­ren azalera erabilgarria eta programatua:

Gutxieneko etxe­bizi­tza­tzat hartuko da sukaldea, egongela-jangela, logela bikoi­tza eta bainugela (­gutxienez konketa, komuna eta dutxa­rekin) dituena. Sukaldea eta egongela-jangela gela bakarrean bildu daitezke, eta egongela-sukalde-jangela deituko zaio.

Egongela­tzat uler­tzen da normalean bizi­tzeko erabil­tzen den gela edo egoteko gela, logela ez dena baina logela gisa ere erabil daitekeena.

Gutxieneko etxe­bizi­tza­ren azalera erabilgarria ez da 40 m koadro baino txi­kiagoa izango.

3.3.  Etxe­bizi­tza osa­tzen duten gelen azalera-baldin­tzak eta ­gutxieneko azalera:

a)  Egongela-jangela: Azalera 16 m². (3 m-ko diametroa duen zirkulu bat egin ahal izango da bertan).

b)  Sukaldea: Azalera 6 m², 1,60 m baino zabalera handiagoa.

c)  Egongela-sukalde-jangela: Azalera 18 m². (3 m-ko diametroa duen zirkulu bat egin ahal izango da bertan).

d)  Logela bikoi­tza: Azalera 10 m², 2,50 m baino zabalera handiagoa.

e)  Banako logela: Azalera 6 m², 2 m baino zabalera handiagoa.

f)  Bainugela: Azalera 3 m², eta kasu guztietan, konketa, komuna eta dutxa­ren­tzako tokia eduki behar du.

g)  Korridoreak: 0,90 m-ko ­gutxieneko zabalera izango dute, baina estuguneren bat ere egon daiteke, 0,80 m-ko ­gutxieneko zabalera duena, baldin eta horren luzera ez bada 0,40 m baino handiagoa.

3.4.  Gelen ­gutxieneko altuera librea:

Etxe­bizi­tze­tako gelen ­gutxieneko altuera librea, oro har, 2,50 m-koa izango da, I. eranskinean numerus clausus-ekin ageri diren aretoetan izan ezik. Altuera hori 2,20 m arte ­gutxitu ahal izango da garbigeletan, bainugeletan, korridoreetan, atondoetan, armairu-geletan, trastelekuetan eta per­tso­nen egonaldi luzeetarako ez diren gainerako geletan.

Salbuespen modura, egongela, sukalde edo logelen parte batean ere onartu ahal izango da murrizpen hori, egiturako edo instalazio ­batzuetako elementuak bertatik igaro­tzen baldin badira. Horrelakoetan, altuera murriztua duen egongela-zatiaren azalera ezin izan daiteke azalera osoaren % 10 baino handiagoa.

3.5.  Etxe­bizi­tze­tako gelen banaketa-baldin­tzak:              

Etxe­bizi­tze­tarako sarbidea ezin daiteke bainugela, logela, aldagela, trasteleku edo antze­koetatik barrena izan.

Logela bakoi­tzak atondotik, korridoretik edo egongelatik bakarrik izango du sarrera, eta inola ere ez sukaldetik edo beste logela batetik.

Bainugelak atondotik edo korridoretik izango du sarrera. Etxe­bizi­tzak bainugela bat baino gehiago baldin badu, aski izango da horietako batek sarrera atondotik edo korridoretik izatea, eta gainerakoak logelen barruan egon daitezke, sarrera zuzenean horietatik barrena izanik.

3.6.  Etxe­bizi­tze­tako gelen argiztapen- eta aireztapen-baldin­tzak:

Etxe­bizi­tza guztiek, ­gutxienez, bizigune gisa erabil daitezkeen bi gela izango dituzte, eraikinaren kanpo-fatxa­detan bao irekiak izanik. Gela hauetatik bat ­gutxienez egongela gisa erabil­tze­koa izango da, bere edozein modalitatetan.

Egongela, sukalde, jangela eta logela izateko gelek argiztapen naturaleko eta aireztapen irekiko baoak izango dituzte, zuzenean kanpoaldera irekiak. Bao horiek gelaren azalera erabilgarriaren 1/8 baino azalera handiagoa edukiko dute. Baoaren azalera erabilgarria, aireztapenaren ondorioetarako, gelaren azalera erabilgarriaren 1/12 izango da ­gutxienez.                

Garbigela eta bainugelek eta etxe­bizi­tzen barrualdean eraiki litezkeen trastelekuek zuzenean kanpoaldera edo argi- edo aireztapen-patioetara irekita dauden baoak eduki beharko dituzte, 0,30 m²-ko ­gutxieneko aireztapen-azalera izanik, eta horien ordez, hodi bidezko aireztapen-sistemak jar­tzea onartuko da, «Osasungarritasun Instalazioak: Aireztapena» NTE-ISV Arau Teknologikoa eta CTE-DB-HS3 bete­tzen badute, edo bestela, orduko 30 m³-ko ­gutxieneko erauzketa-emaria berma­tzen duten baliabide mekanikoen bidezko aireztapen behartua.

Sukaldeak hodi bat izango du ke-kanpaiak jasotako gasak bertatik barrena kanpora­tzeko. Hodi horrek eraikinaren teilaturaino iri­tsi behar du barne-patiotik, ­etxadi-patiotik edo fatxa­datik barrena, baldin eta proiektatutako irtenbideak ez badio haren estetikari kalterik egiten. Azken soluzio modura, irtenbidearen zailtasun teknikoak edo bere afekzio estetikoak hala justifikatuz gero, sukaldeko eremura bertara zuzenean bota­tzea onartuko da. Kasu honetan, iragazkien bidez koipea eta usainak bilduko direla bermatuko duen kanpai bat izango da bertan. Horrelako sistema bat eduki­tzea eta fun­tziona­tzea ezinbesteko baldin­tza izango da etxe­bizi­tza­ren lehen okupaziorako baimena eman ahal izateko.

3.7.  Esekitokiak:

Esekitoki izateko eremuak, ahal izanez gero, etxe­bizi­tza­ren kanpoaldean egingo dira, baina edonola ere, fatxa­dako azaleraren barrualdean. Hori ezinezkoa balitz, arropa-lehorgailuak jar­tzea aurreikusiko da. Arropa-lehorgailua eduki­tzea eta fun­tziona­tzea ezinbesteko baldin­tza izango da etxe­bizi­tza­ren lehen okupaziorako baimena eman ahal izateko.               

3.8.  Ur beroa eta berokun­tza sor­tzea:

Ur beroa eta berokun­tza sor­tzeko sistemek keak edo gasak sor­tzen badituzte, teilaturaino kanpora­tzeko hodi egokiak daudenean edo jarri ahal direnean bakarrik onartuko dira. Horrela ez bada, energia elektrikoa erabili beharko da hornigai gisa. 

3.9.  Segurtasuna ­fatxada-baoetan:

Kanpoaldera irekitako baoetan babes gisa hesiak jar­tzea onartuko da, betiere baoaren barruan jar­tzen baldin badira; eta ez da inola ere onartuko ­fatxada-azaleratik irtetea. Per­tsianak jarriz gero, horien kaxa barrualdean egongo da.          

3.10.  Erabilera bateragarriak:

Etxe­bizi­tza berriaren aldameneko aretoetan egiten diren jardueren ezaugarrien arabera, bai eskaera egiteko unean egiten ari direnetan eta bai etorkizuneko erabilera-aldaketa batek ekar ditza­keenetan, etxe­bizi­tza-erabilerara egoki­tzeko proiektuan teknikoki bermatu eta justifikatu egin beharko da etxe­bizi­tza berri hori hosgabetu egin dela.

4. artikulua.    Estetika- eta diseinu-baldin­tzak.

Hiri-inguruneen babes-neurri gisa, eraikin osoak duen egiturarekin eta materialekin bat etorri beharko du etxe­bizi­tza berriaren fatxa­dako tratamenduak. Aurkezten den proiektuak grafikoki islatu beharko du, ­fatxada guztien­tzat eta horietako bakoi­tza­ren­tzat, baldin­tza horren inguruko justifikazioa, baita proiektuaren xede den eraikinaren argazki eguneratuak ere, materialen erabilera eta konposizioa justifika­tze­ari begira.          

Era berean, Eraikun­tza­ren Kode Teknikoa onesten duen mar­txo­aren 17ko 314/2006 Errege Dekretua aplika­tzeak berarekin dakar­tzan zehaztapenak bete beharko dira.

5. artikulua.    Irisgarritasun-baldin­tzak.

Etxe­bizi­tza berrietarako sarbideak eraikinaren barne-zirkulaziorako elementu komunetatik barrena egin beharko dira. Sarbide hori ezinezkoa balitz, salbuespen modura horren aurrealdeko eremu ez-eraikitik zuzenean egiten dena baimendu ahal izango da.

Sarbide hori eraikinaren kanpoaldetik egiten baldin bada, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldin­tzei buruzko arau teknikoak onar­tzen dituen apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuko V. eranskinean ezarritako arauak bete daitezela bermatu beharko da.

Baldin­tza hauek salbue­tsi ahal izango dira horrelakoak horni­tzeak bere helburuetan desbiderapen garran­tzi­tsu bat eragiten badu, baina kasu bakoi­tzean Udaleko Zerbi­tzu Teknikoek berariaz aztertu eta justifikatu beharko dute alderdi hori.           

6. artikulua.    Erabilera-aldaketarako, obretarako eta lehen erabilerarako baimenak eskura­tzeko prozedura. Aurkeztu beharreko agiriak. Epeak.

6.1.  Erabilera alda­tzeko baimena:

Aretoa I. eranskinean jasotakoen artean aurki­tzen dela egiaztatu ondoren, aretoaren jabeak horri begira aurkeztu beharreko eskaeraren bitartez emango zaio hasiera prozedurari, eta xehetasun hori behar bezala egiaztatu beharko da.

Eskaera horrekin batera ondorengo agiriak aurkeztu beharko dira, teknikari eskudun batek ida­tziak:

— Erabilera berriaren justifikazio-memoria eta memoria zeha­tza, aretoaren azalera adieraziz, irisgarritasun-arazoa konpon­tzeko proposamenarekin batera.

— Kokapen-planoa, 1:500 eskalan, finkaren egoera garbi adieraziko duena, bide publikoak eta partikularrak ere aipatuz. Plano honetan, orientazioa, lerrokadurak eta sestra ofizialak eta etxa­diaren patio zentralaren perimetroa –horrelakorik balego– adieraziko dira, eta egungo eraikina aipatutako lerrokadura eta sestra horietara egoki­tzen den ala ez ere adieraziko da.

— Oin-planoa eta fatxa­detakoa, 1/100 eskalan, hori erabat ulertu ahal izateko beharrezkoak diren sekzio guztiekin.

Udaleko Zerbi­tzu Teknikoek, txos­ten tekniko baten bitartez, aretoak bertan etxe­bizi­tza bat kokatu ahal izateko gaitasuna duen ala ez neurtuko dute, ordenan­tza honen 3, 4 eta 5. artikuluetan ezarritako irizpideekin bat etorriz.

Areto horrek eskatutako baldin­tzak bete­tzen baditu eta horren aldeko txos­ten teknikoa jaso­tzen badu, udaleko organo eskudunak erabilera alda­tzeko baimenari buruzko erabakia emango du, eta erabaki horretan bertan jarduera horri dagokion hirigin­tza-kargaren zenbatekoa adieraziko du. Erabilera-aldaketaren hirigin­tza-baimena emateko organo eskuduna Alkatea edo Udalba­tzako Lehendakaria izango da.

Erabilera-aldaketa hori jabeak eta Alkate-Lehendakariak izenpetuko duten Hitzar­men baten bitartez gauzatuko da, eta bertan zehaztuko da hirigin­tza-kargaren zenbatekoa eta ordain­tzeko modua. Hitzar­mena hilabeteko gehienezko epean sinatu beharko da erabilera-aldaketaren baimena ematen denetik konta­tzen hasita.

Eska­tzaileari egotz dakiokeen arrazoi bategatik hitzar­men hori ez bada adierazitako epean izenpe­tzen, prozedura horrek hasieraraino egingo du ­atzera, alegia, eskaera berri bat aurkeztu beharko da.

Aurreko hori halaxe egingo da, hirugarrengoen eskubideei eta jarduera horrek jabe­tza horizontaleko tituluan eragin ditza­keen aldaketei kalterik egin gabe.

Erabilera alda­tzeko eskubidea Hitzar­mena izenpe­tzen denean eta hirigin­tza-kargaren ordainketa egin ondoren eskuratuko da, biak aldi berean egin beharrekoak izanik. Hitzar­menerako eredua II. eranskinean jasoa dago.

Baimen hori eta Hitzar­men-Kontratua Jabe­tza­ren Erregistroan inskribatuko dira, eta inskripzio hori egiazta­tzen duen ziurtagiri bat aurkeztuko zaio Udalari. Baldin­tza hori ezinbestekoa da obra-baimena eska­tzeko.

6.2.  Obra-baimena:

Etxe­bizi­tza berriaren egoki­tza­pen-obretarako baimena erdiesteko, interesatuak, Hitzar­mena sina­tzen denetik bi hilabeteko epean, eskaerarekin batera, Proiektu Tekniko bat aurkeztu beharko du, teknikari eskudunak izenpetua eta dagokion Elkargo Profesionalak one­tsia, Planeamenduko AA.SS.en Hirigin­tza Arauetako III. Tituluaren 2. apartatuko 30. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

Baimenen baldin­tza eta exekuzio-epeei dagokienez, Planeamenduko AA.SS.en Hirigin­tza Arauetako III. Tituluaren 33. artikuluan xedatutakoa beteko da.

Obra-baimenaren titularrak baimen hori eskualdatu ahal izango du, betiere aretoaren jabe­tza ere eskualda­tzen bada, baina xehetasun hori Udalari jakinarazi beharko dio, eta hark dagokion erabakia hartuko du, erabilera-aldaketarako baimenaren bidez eta Hitzar­menaren bidez eskuratutako eskubideak ere horrekin batera eskualda­tzen direla ulerturik. Jakinarazpen hori eskualda­tzaileak eta eskura­tzaileak izenpetuta egon beharko du.

6.3.  Lehen erabilerarako baimena:

Obra amaitu ondoren, lehen erabilerarako baimena eskatu beharko da, Planeamenduko AA.SS.etako Hirigin­tza Arauen III. Tituluko 37. artikuluan eskatutako dokumentazioa aurkeztuz, eta hori emateko ezinbesteko baldin­tza izango da etxe­bizi­tza berriaren eta hiriko zerbi­tzu-sareen arteko konexioa egina egotea: Ur-hornidura, saneamendua, energia elektrikoaren hornidura eta, hala egokituz gero, gasaren hornidura.  

Urtebeteko epean obra amaitu, lehen erabilerarako baimena erdie­tsi eta etxe­bizi­tzara bizi­tzera etorri beharko da, obra-baimena ematen denetik konta­tzen hasita, obrak hasteko luzapen bat eman ezean.        

Hori bete­tzen ez bada, interesatuak erabilera-aldaketarako eskuratu duen eskubidea galdu egingo du eta, zigor modura, hirigin­tza-kargaren kon­tzep­tupean ordaindu duen zenbatekoaren % 50 bakarrik itzu­liko zaio.

7. artikulua.    Hirigin­tza-karga.

7.1.  Etxe­bizi­tza kopurua handi­tzeak berdeguneetarako eta gune libreetarako xedatutako lurzorua ere gehi­tzea eska­tzen duela kontuan izanik, hirigin­tza-kargaren kon­tzep­tupean 1.080 € ordainduko dira, Udalak lurzoru hori eskura­tzeko xedearekin, ondorengo baremoan oinarrituta: 60 euro 18 m²-ko.          

7.2.  Ordenan­tzak indarraldia duen lehen urte honetarako ezarritako kopuru hori urtero eguneratuko da Estatistikaren Institutu Nazionalak Euskal Autonomia Erkidegorako ezar­tzen duen Kon­tsu­moko Prezioen Indizea oinarri­tzat harturik.  

Ez da inolako erabilera-aldaketarik onartuko jarduera horri dagokion hirigin­tza-karga ordain­tzen ez den bitartean, eta horretarako, ordainketa horren egiaztagiria edo agiri baliokidea aurkeztu beharko da, kasu bakoi­tzean.

8. artikulua.    Baimen horrek bete beharko dituen baldin­tzak.

Beasaingo Udalak lortu nahi dituen helburuak berma­tze­arren, eta etxe­bizi­tza­ren merkatuan zuzenean eragiteko helburuz, aretoen gainean espekulaziorik sor ez dadin; eta izaera partikularra duten eta indarreko araudiarekin bat etorriz ezar litezkeen beste baldin­tza ­batzuen kaltetan izan gabe, baimen horiek izaera orokorreko honako baldin­tzen menpe geratuko dira, eta hala agerraraziko da izenpetu beharreko hitzar­menean.

Ordenan­tza honen aplikazioa dela eta, aretoen erabilera aldatuz lor­tzen diren etxe­bizi­tzak udal tasatu-etxe­bizi­tza iraunkor kalifikazioa izango du eta jabe­tzan izango da. Merkatal lokalaren erabilera egoiliarrean bihur­tzeko alda­tzen denean, sor­tzen den etxe­bizi­tza tasatuaren prezioa, Euskal Herriko legeriak une horretan etxe­bizi­tza tasatu autonomikoen­tzat finka­tzen duena izango da.

Lor­tzen diren etxe­bizi­tze­tan gehienezko salmenta-prezio horiek beteko direla berma­tzeko, horien gainean lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubide bat ezarriko da Udalaren alde.

Horri begira, obrak amaitu ondoren, lehen okupaziorako baimena eman ahal izateko aretoaren obra berriaren eskritura aurkeztu beharko da Udale­txean, eta bertan, honakoa agerrarazi beharko da:

— Udal etxe­bizi­tza tasatuaren kalifikazio iraunkorra, erabateko jabe­tza edo jabariaren erregimenarekin.

— Salmenta-prezioa.

— Udalaren alde lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubidea finkatu izana.

Etxe­bizi­tzen jabeek besterengana­tze­ari ekitea erabaki­tzen baldin badute, jarraitu beharreko prozedura hauxe izango da:  

— Udalari etxe­bizi­tza besterengana­tzeko erabakia jakinaraziko zaio.

— Udalak etxe­bizi­tza tasatuak eskatu dituztenen zerrenda eskatuko dio Etxe­bideri, eta horiek, erakunde horretan behar bezala inskribaturik egon beharko dute, esleipen aurreko urteko azaroaren 30a baino lehen.

Udal etxe­bizi­tza tasatuen esleipenduna izateko ezinbestekoa izango da Beasaingo udalean erroldatuta egotea, jabe-eskualda­tzaileak udalari salmenta hori jakinarazten dion egunetik konta­tzen hasita:

— Azken bi urteetan, etengabe.

— Azken hamar urteetan, bost urteren pareko egun kopuru batez.

Etxe­bidek udalari etxe­bizi­tza tasatuak eskatu dituztenen zerrenda helarazi ondoren, erroldatuta egotearen baldin­tza hori egiaztatuko da eta interesatuen behin-behineko zerrenda bat prestatuko da, jendaurrean ikusgai jarri ondoren hamar egunen epean behin betiko izaera izango duena, egindako alegazioei buruzko ebazpenak eman ondoren. Besterenganatu beharreko etxe­bizi­tzak Notarioaren aurreko zozketa publiko bidez esleituko dira zerrenda horretan ageri direnen artean.

Zozketa hori urteko lehen sei hilabetetan egingo da, eta esleipendunen zerrenda horrek urtebete iraungo du indarrean, zozketa egiten den egunetik hasita, eta beraz, urte horretan salmenta-eskaerarik balego, etxe­bizi­tza zerrendako hurrengoari esleituko ­litzaioke, zozketa berririk egin beharrik izan gabe. 

Nolanahi ere, Udalak, salmenta-eskaeraren berri izan orduko, lehentasunez erosteko eskubide hori gauzatu ahal izango du 60 egun naturaleko epearen barruan.

Aurreko apartatu horretan aurreikusitako jakinarazpena egin ez bada, Udalak ­atzera eskura­tzeko eskubidea gauzatu ahal izango du 60 egun naturaleko epearen barruan, besterengana­tze horren berri izan duen egunetik konta­tzen hasita. Atzera eskura­tzeko eskubidea gauzatu ahal izango da, halaber, jakinarazpenean eskatutako baldin­tze­tako edozein aipatu gabe ­utzi bada edo eskualdaketaren benetako prezioa txi­kiagoa bada edo horren baldin­tzak hain kostubidezkoak ez badira.

Esleipenduna izenda­tzeko prozesu horretatik eta Etxe­biden inskribatuta egon behar izatetik salbue­tsita daude jabe-eskualda­tzailearen lehen mailako arbaso edo ondorengo familiarrak, baina kasu horretan ere Udalari jakinarazi egin beharko zaio eskualda­tzeko asmoa.

Kasu batean nahiz bestean, eskualdaketa hori onar­tzen duen agiri bat prestatuko du Udalak, eta bertan, etxe­bizi­tza tasatuaren kalifikazioari bere horretan ­eutsiko zaio itzu­lezintasunez, eta hori gabe ezin izango da eskualda­tzailearen eta esleipendunaren edo familiarraren arteko eskritura publikoa egin, ez eta, jakina, hori Jabe­tza­ren Erregistroan inskribatu ere.

9. artikulua.    Etxe­bizi­tza bihurtutako aretoen erregistroa.

Udalak Erregistro bat sortuko du, eta bertan, beren erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzea onartu zaien areto guztiak inskribatuko dira.

10. artikulua.    Ziurtagiriak egitea.

Halaber, gauzatutako aldaketa hori egiazta­tzeko interesatuek eska­tzen dituzten ziurtagiri guztiak Udalak egingo ditu.     

11. artikulua.    Katastroari jakinaraztea.

Jatorriz hirugarren sektoreko erabilerarako xedatuta zegoen areto batean etxe­bizi­tza-erabilera baimendu ondoren, xehetasun hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Hiri-lurren Katastroari jakinaraziko dio Udalak.

Azken xedapena.

Ordenan­tza hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta handik 15 egunetara jarriko da indarrean.

Ordenan­tza honen indarraldia 5 urteko epe baterako dela ezar­tzen da. Une horretan, etxe­bizi­tzak udalerrian duen arazoarekin loturiko xehetasunak berriro azter­tze­ari ekingo dio Udalak, eta aretoen erabilera-aldaketaren esperien­tzia hori baloratu ondoren, Ordenan­tza honek indarrean jarraitu behar duen ala ez erabakiko du.

Halaber, dagokion azterketa egin ondoren, I. eranskinean sartu beharreko eremu berriak finkatu ahal izango ditu.

  1. ERANSKINA

Etxe­bizi­tze­tarako hiri-lurzoruan finkatutako eremu jakin ­batzuetan dauden aretoen erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko jarduerak arau­tzen dituen ordenan­tza aplikatu beharrekoa den eraikinen zerrenda.

Kalea

Calle

Znb.

Fitxa znb.

Nº Ficha

Aretoa

Local

ÁREA / AREA : 1 ALDE-ZAHARRA

ERAUSKIN

4

001

Behe-solairua eta tarteko solairua
Planta baja y entreplanta

ANDRE MARI

13

005

Tarteko solairua (sarrera atzealdetik)
Entreplanta (entrada trasera)

ANDRE MARI

13

008

Tarteko solairua izkina (sarrera atzealdetik)
Esquina entreplanta (entrada trasera)

SAN INAZIO

1

009

Tarteko solairua
Entreplanta

MARTINA MAIZ

3

010

Aretoak tarteko solairuan
Locales en entreplanta

ANDRE MARI

1

011

Behegaina izkina
Entresuelo esquina

ESTEBAN LASA

12

040

Aretoak behe-solairuan
Local bajo izda.

ÁREA / AREA : 2 IGARTXETXE

MARTINA MAIZ

6, 8

012

Aretoak behe-solairuan
Locales en planta baja

ZALDIZURRETA

4, 6

041

Aretoak behe-solairuan (2)
Locales en planta baja (2)

ÁREA / AREA : 4 ZAZPITURRIETA

JOSE MIGEL ITURRIOTZ

s/n

013 al 017

Aretoak tarteko solairuan
Locales en entreplanta

ÁREA / AREA : 5 - ARANTZAZU

JUAN XXIII

1

021

Aretoak behe-solairuan
Locales en planta baja

ÁREA / AREA : 9 - URBIALDE

URBIALDE PLAZA

2

023

Aretoa tarteko solairuan, izkina
Local en entreplanta, esquina

ÁREA / AREA : 10 - ARANGOITI

NEKOLALDE

2, 4

024

Aretoak behe-solairuan
Locales en planta baja

NEKOLALDE

10

025

Aretoa behegainean
Local en entresuelo

FORU KALEA

10

026

Ataripeak behe-solairuan
Porches en planta baja

FORU KALEA

12

027

Ataripeak behe-solairuan
Porches en planta baja

ÁREA / AREA : 11 LARDI

ERAUSKIN

13

042

Aretoak behe-solairuan
Locales en planta baja

ÁREA / AREA : 15 FORU KALEA

FORU KALEA

66

029

Aretoak tarteko solairuan
Locales en entreplanta

ÁREA / AREA : 37 EZKIAGA

EZKIAGA ETORBIDEA

3

030 - 031

Aretoak tarteko solairuan
Locales en entreplanta

ORIAKO PASEALEKUA

2

032

Aretoak tarteko solairuan
Locales en enterplanta

ORIAKO PASEALEKUA

10

033 - 034

Aretoak behe-solairuan eta tarteko solairuan
Locales en planta baja y entreplanta

MARIARATS

12

036

Aretoa behe-solairuan
Local en planta baja

MARIARATS

6

038

Aretoak tarteko solairuan
Locales en entreplanta

MARIARATS

4

039

Aretoak tarteko solairuan
Locales en entreplanta

MARIARATS

10

043

Aretoak behe-solairuan eta tarteko solairuan (3)
Locales en planta baja y entreplanta (3)

(1)  Eranskin honetan aurreikusitako lokalak, osagarri moduan ­fitxa grafiko bat dute.

(2)  Bete beharreko baldin­tzak:

— Etxe­bizi­tzen banaketa egiteko proiektua aurkezteko garaian, proiektuak bakarra eta guztiekiko loteslea izan behar du (solairu guztia), ematen den lehenengo lizen­tziarekin egingo dira guztienak diren elementuak, guztiak batera egiten ez badira.

— Etxe­bizi­tza guztietarako sarrera, eskailera kaxatik edo eskailera kaxatik sor­tzen diren eta guztienak diren elementuren batetik jarriko da.

— Etxe­bizi­tza kopuruaren bideragarritasuna bere garaian aurkezten den proiektuak baldin­tza­tuko du eta aldi berean, ordenan­tzak berak ezar­tzen dituen bizi­tzeko baldin­tzei buruzko zehaztapen teknikoekin bat etorri beharko du.

— Lor­tzen diren etxe­bizi­tza kopuruaren arabera, pribatuak ez diren espazio irekiak uzteko edo gaur egun dauden aparka­tzeko espazioak hobe­tzeko irizpideak ezarri ahal izango dira.

(3)  Bete beharreko baldin­tzak:

— Etxe­bizi­tzen banaketa egiteko proiektua aurkezteko garaian, proiektuak bakarra eta guztiekiko loteslea izan behar du, ematen den lehenengo lizen­tziarekin egingo dira guztienak diren elementuak, guztiak batera egiten ez badira.  

— Etxe­bizi­tza guztietarako sarrera, eskailera kaxatik edo eskailera kaxatik sor­tzen diren eta guztienak diren elementuren batetik jarriko da.

— Etxe­bizi­tza kopuruaren bideragarritasuna bere garaian aurkezten den proiektuak baldin­tza­tuko duela, eta aldi berean, ordenan­tzak berak ezar­tzen dituen bizi­tzeko baldin­tzei buruzko zehaztapen teknikoekin bat etorri beharko du. Erabilera aldaketa baimen­tzen bada, honek ez ditu, bere horretan, aurkeztutako agirietan proposa­tzen diren etxe­bizi­tza kopurua eta etxe­bizi­tza horien azalerak berma­tzen.

I.A ERANSKINA

Ordenan­tzako zehaztapenen bat bete ez arren, salbuespen modura erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzea onar­tzen zaien aretoen zerrenda.

 

Kalea

Calle

Znb.

Fitxa Zenb.

Nº Ficha

Aretoa

Local

ÁREA / AREA : 1 - ALDE-ZAHARRA

ERAUSKIN

8

001

Behe-solairua eta tarteko solairua (izkina)
Planta baja y entreplanta (esquina)

ANDREMARI

13

005

Behe-solairua (sarrera atzealdetik)
Planta baja (entrada trasera)

ANDREMARI

13

008

Aretoa tarteko solairuan (sarrera bebarrutik)
Local en entreplanta (entrada portal)

ANDREMARI

13

009

Behe-solairua (sarrera bebarru ondotik)
Planta baja (acceso junto portal)

ÁREA / AREA : 37 - EZKIAGA

ORIAKO PASALEKUA

18, 20,
22, 24,
26, 28,
30, 32

003 004 006 007

Aretoak tarteko solairuan
Locales en entreplanta

MARIARATS

12

035 - 037

Aretoa tarteko solairuan (sarrera bebarru ondotik)
Local en entreplanta (acceso junto portal)

  1. ERANSKINA

Erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko hitzar­men-eredua.

Erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko ....................... zk. hitzar­mena.

Beasainen, 2007ko .......................aren ...............(e)an.

ELKARTU DIRA

Batetik, ....................................................................... jn./and., adinez nagusia, bizilekua Beasainen duena, Beasaingo Udaleko Alkate-Lehendakari gisa eta haren ordezkari gisa jardungo duelarik, eta horretarako ahalmen egokiaren jabe delarik, .......................ko datan hartutako erabakiaren arabera.   

Eta bestetik, ............................................................... jn./and., ....................... NAN zk. duena, eta bizilekua, ..............................-n duena, bere izenean jardungo duela.

AURREKARIAK

Lehena.  ................................................................... jn./and., ............................ Arean ......................................... Kale/Etorbide/Plazako ......... zk.an dagoen aretoaren jabe da, eta ............. metro koadroko azalera du areto horrek.

Bigarrena.  200....ko .......................aren .....an, lehen aurrekarian aipatutako areto horren erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko baimena eskatu zuen.

Hirugarrena.  Alkate-Lehendakari jaunak/andreak, 200....ko ..........................aren ...ko erabakiaren bidez, .................... ................k egindako eskaera horren aldeko iri­tzia eman zuen. Eta halaber, ...................... eurotan finkatu zuen aipatutako areto horren erabilera alda­tzeko eragiketari ego­tzi beharreko hirigin­tza-karga.

Laugarrena.  200....ko .....................aren ............(e)an, ...................................................................... jaun/andreak idazki bat aurkeztu zuen Udalean, eta bertan, Udalarekin Hitzar­men egoki bat izenpe­tzeko prest zegoela adierazi zuen, lehen aurrekarian aipatutako areto horren erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera aldatu ahal izateko, arestian aipatutako 200....ko .......................aren .....ko erabakian adierazitako hitze­tan.

Bi aldeek Hitzar­men hau gauza­tzeko nahikoa gaitasun eta eskumen aitor­tzen diote elkarri, eta horri begira, agiri hau izenpe­tzen dute, ondorengo baldin­tze­kin bat etorriz.

BALDIN­TZAK

Lehena.  Udalak baimena ematen du ....................... Arean ..................................... Kale/Etorbide/Plazako ...... zk.an dagoen eta ............ metro koadroko azalera duen aretoaren erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko, jarraian adieraziko diren baldin­tze­kin bat etorriz.

Bigarrena.  Aipatutako areto hori etxe­bizi­tza bihur­tzeko, eragiketa horrek sor­tzen duen hirigin­tza-karga ordaindu beharra dago. Karga horren zenbatekoa ....................... eurotan finkatu da eta ondoko kon­tzep­tuen arabera banatua dago:

— Gune libreetarako eta berdeguneetarako xedatutako lurzorua ....................... euro.

Adierazitako zenbateko hori ekitaldi honetan bertan ordainduko da eta Hitzar­men honek ordainagiri gisa balio izango du.

Hirugarrena.  Aretoaren erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko baimen hau hirugarrengoen eskubideei kalterik egin gabe eman da, eta eragiketa horrek jabe­tza horizontalaren tituluan eragin ditza­keen aldaketei ere kalterik egin gabe.

Laugarrena.  Erabilera-aldaketa hori gauzatu dadin, interesatuak etxe­bizi­tza gisa egoki­tzeko beharrezkoak diren obrak egin beharko ditu, udalaren nahitaezko baimena erdie­tsi ondoren.

Bosgarrena.  Aretoaren erabilera hirugarren sektorekoa izatetik etxe­bizi­tze­tarakoa izatera alda­tzeko beharrezkoak diren obrak amaitu, lehen erabilerarako baimena erdie­tsi eta etxe­bizi­tzara bizi­tzera etorri beharko da urtebeteko epean, Hitzar­men hau izenpe­tzen den egunetik konta­tzen hasita, obrak hasteko luzapen bat eman ezean. Hori bete­tzen ez bada, interesatuak erabilera-aldaketarako eskuratu duen eskubidea galdu egingo du eta, zigor modura, hirigin­tza-kargaren kon­tzep­tupean ordaindutako zenbatekoaren % 50 bakarrik itzu­liko zaio.

Seigarrena.  Etxe­bizi­tza berriaren lehen erabilerarako baimena eman eta etxe­bizi­tza horretara bizi­tzera etorriak direla egiaztatu ondoren (hitzar­men hau izenpe­tzen denetik hasi eta urtebeteko epea baino lehen), Udalak erabilera-aldaketa horren eta aretoak duen etxe­bizi­tza-izaera berriaren behin betiko ziurtagiria emango du.              

Zazpigarrena.  Lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubide bat ezarriko da Beasaingo Udalaren alde, eta beraz, lehentasunez eskura­tzeko eskubidea izango du baldin eta etxe­bizi­tza berriaren titularrak kostu bidezko eskualdaketari ekiten badio, ondorengo baldin­tze­tan:

— Lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko Eskubide hori mugagabeki gauzatu ahal izango da.

— Lehentasunez erosteko eta ­Atzera eskura­tzeko Eskubide hori gauzatuz gero Udalak ordainduko duen prezioa honakoa izango da: Euskal Herriko legeriak une horretan etxe­bizi­tza tasatu autonomikoen­tzat finka­tzen duena izango da.

— Jabe­tza­ren inter vivos (bizien arteko) besterengana­tze hori Udal Administrazioaren baimenaren menpe geratuko da, lehentasunez erosteko eskubidea berma­tzeko helburuz.

— Udalari jabe­tza hori eskualda­tzeko borondatea jakinarazi ondoren, Udalak 2 hilabeteko epean eskura­tzeko eskubide hori gauzatu edo esleipen-prozedurari ekin beharko dio.  

— Higiezin horretan egin ahal izan diren hobe­tze-lanek eta manten­tze-lanek igo egingo dute besterengana­tze-prezioa, betiere Udal Administrazioak horretarako onespena eman baldin badu, horien balio-handi­tzea eta balio-gal­tzea finkatuz.    

Lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubide horrek eta hori gauza­tzeko baldin­tzek bazter-ohar modura agertu beharko dute Jabe­tza­ren Erregistroan egiten den finkaren idazpenean.

Udalak ez du inola ere lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubide hori gauzatuko etxe­bizi­tza hori lehen mailako arbaso edo ondorengoei eskualda­tzen baldin bazaie.