Ordenantzak

  GAO 2018ko Ekainaren 22an 120. ZK

Udalba­tza Osoak, 2018ko maia­tza­ren 31n egindako ohiko bileran, legeak ezar­tzen duen quorumarekin ondorengo erabakia hartu zuen:

Lehenik.  Indarrean dagoen «hiritar izerako herri-bideen erabilera eta horietako trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautuko dituen ordenan­tza» testuaren, hizkun­tza­ri dagokionean, errebisioa onar­tzea, edukia aldatu gabe.          

Bigarren.  Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean nahiz Beasaingo Udalaren Web orrian, www.beasain.eus, argitara­tzea, adieraziz Administrazio bidean behin betikoa den ebazpen honen aurka, Administrazioaren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazioaren aurkako Auzi–gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan. Hala nahi izanez gero, bide Administrazioaren aurkako auzi-bideari ekin aurretik, birjarpen-helegitea jarri ahal izango da ebazpena eman zuen organoaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunean hasita zenbatutako hilabeteko epean.

Hori guztia, aurretik adierazitako urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan eta kidekoetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egin­tzak egin edo errekur­tso­ak aurkezteari kalterik egin gabe.

Beasain, 2018ko ekainaren 7a.—Aitor Aldasoro Iturbe, alkatea.      (4396)

HIRITAR IZAERAKO HERRI-BIDEEN ERABILERA ETA HORIETAKO TRAFIKOA, ZIRKULAZIOA ETA SEGURTASUNA ARAUTUKO DITUEN UDAL-ORDENAN­TZA­REN

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.  Eskudun­tza

Ordenan­tza hau, Toki Araubidearen Oinarriak arau­tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak (4. eta 25. artikuluek zehazki) Udalerriei Trafiko eta Zirkulazio gaietan ematen dizkien eskudun­tzen indarrez eman da.           

2. artikulua.  Arautuko dena

Ordenan­tza honek arautuko duena, herri barruko bideen trafikoaren arloko erabilera da eta, era berean, trafikoaren antolamendua, zain­tza eta kontrola, arau-hausteen salaketak eta zigorrak, ibilgailuak ibilge­tze­ko, kaleetatik ken­tze­ko eta nonbait jaso­tze­ko eta abandonatutako ibilgailuen­tzat hartu behar diren zuhur­tzi­azko neurriak har­tze­ko eta haiek gorde­tze­ko.

3. artikulua.  Ordenan­tza­ren erabilera esparrua

Ordenan­tza honetan agindutakoa, Beasaingo udal-barrutiko bide hiritar guztietan izango da aplikagarri.

 

I. IDAZPURUA
UDALERRIKO BIDE HIRITARRETAKO TRAFIKOAREN ANTOLAMENDUARI ETA ZIRKULAZIOARI BURUZKOAK

I. ATALBURUA.  OINARRI NAGUSIAK

4. artikulua.  Legedia orokorraren zuzeneko ezarpena

Udal-ordenan­tza honen osagarri moduan erabiliko da Trafiko, Motoredun Ibilgailu eta Bideetako Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina, urriaren 30eko 6/2015 E. D. Legegilearen bidez onartua. Era berean, haren arauzko xedapenak ere aplikagarri izango dira.

5. artikulua.  Trafikoa antolatu eta kontrola­tzeko neurriak

5.1.  Udalak trafikoa antola­tze­ko bidezko irizten dituen neurriak har di­tza­ke, ibilgailu edo oinezko guztien edo jakin ba­tzu­en ibil­tze­ko baldin­tzak betiko edota aldi baterako aldatuz, murriztuz edo debekatuz edota zamalanak eta salgaien edo per­tso­nen garraioak arautuz edota berrantolatuz.              

5.2.  Udal­tza­ingoak, herriko tokiren batean zirkulazioaren antolamendua aldatu ahal izango du aldi jakin baterako edo/eta lekuren batean per­tso­nak eta ibilgailuak sar­tze­ko debekua ezarri. Horretarako, aldi baterako behar diren seinaleak jarri edo kendu eta zirkulazioaren segurtasuna eta arintasuna berma­tze­ko behar diren neurriak hartu ahal izango ditu.

5.3.  Ondasunak edo per­tso­nak ibil­tze­ko, aparka­tze­ko edo garraia­tze­ko, Udal­tza­inek adierazitakoak, lehentasuna izango du aldez aurretik dagoen edozein seinale edo araudiren gainetik.

5.4.  Udalak, baimena duten ekitaldiak egingo diren tokietan, edo konponketa, seinaleztapen, mantenimendu edo garbiketa-lanak egingo diren lekuetan, aldi baterako aparka­tze­ko debekua ezarri ahal izango du. Horretarako, aipatutako tokiak edo lekuak, hesiz inguratu eta, aparka­tze­ko debekua hasi baino 24 ordu lehenagotik han aparka­tze­a debekatu egingo dela adierazten duten seinaleak jarriko dira, neurri horren hasiera-unea eta arrazoia adierazita.

 

II. ATALBURUA.  JOKABIDE-ARAUAK

6. artikulua.  Herri-bideetako oztopoak

6.1.  Debekatuta dago edukion­tzi, mahai, aulki, kiosko, saltoki edota beste edozein oztopo edo gauza ere herri-bideetan jar­tzea, aldez aurretik udalaren baimenik izan gabe eta bidearen erabil­tzai­leen segurtasuna berma­tze­ko adinako babes, argizta­tze eta seinaleztapenik gabe eta era berean beharrezkoa den baimenean hartarako ezarriko diren arauak bete gabe.             

6.2.  Herri-agintariak oztopoak kautelaz eta berehala ken­du ahal izango ditu, eta gastuak interesatuen kargura izango dira, ondoren datozen egoera hauetakoren bat gerta­tzen denean:

 1. Beharrezkoa den baimena eskuratu ez dutenean.
 2. Baimenaren adierazitako indarraldia amaitua denean.                
 3. Baimenean ezarritako baldin­tzak bete­tzen ez direnean.              
 4. Baimena emateko arrazoiak desager­tzen direnean.    

6.3.  Aldiz, segurtasun edo higiene eta osasun-arrazoiengatik beharrezko denetan edota obrak buru­tze­ko, ikuskizunak egiteko, beharrezko baimena duten segizioak pasa­tze­ko eta an­tze­ko gertakizunak, Udalak era berean oztopoak kendu egingo ditu.

Ekin­tza horrek sortuko dituen gastuak, Udalaren gain joan­go dira, zonalde hori ez balitz behar bezala seinalizatu edota oztopoak seinalizazioa jarri aurretik jarriak baleude.        

7. artikulua.  Seinaleztapena

7.1.  Zirkulaziorako mugapen espezifikoak dituzten gune, eremu edo areetarako sarbideetan jarritako zirkulazio-seinaleek eta haiei buruzko testuren bat daramatenek, dagokien gune, eremu edo area osoan izango dute indarra.

7.2.  Aldez aurretik udalaren baimenik izan gabe, ez da zirkulazio seinalerik jar­tze­rik izango.

7.3.  Udal-agintari­tza­ren iri­tziz herriaren interesekoak diren informazio-seinaleak bakarrik baimenduko dira.

7.4.  Zirkulazio-seinaleetan edo haien ondoan publizitatea jar­tze­ko baimenik ez da emango.

7.5.  Debekatua dago erabil­tzai­leei semaforoak edo seinaleak ikustea galaraziko edo mugatuko dieten edota haien arreta gal­tze­ko bidean jarriko duten estalpe, kartel, iragarki edota instalazioak jar­tzea.

7.6.  Udalak, behar duen baimenik ez duen edota indarrean diren arauak bete­tzen ez dituen edozein trafiko seinale ere berehala kenduko du, eta ken­tze­ko gastuak, seinale hura jarri dutenen kargura, edota zeharka haren onura jaso­tzen dutenen kontura izango dira.

8. artikulua.  Gera­tzea

8.1.  Per­tso­nak har­tze­ko edo uzteko edota gauzen zamaketa-lanetarako, ibilgailua bi minutu baino gu­txi­agoko denboran ibilge­tze­a edo geratuta eduki­tzea, gera­tze-eragiketa­tzat hartuko da.

8.2.  Gera­tzea, erabat debekatuta egongo da:

8.2.1.  Larrialdi edo segurtasun-zerbi­tzu­etako ibilgailuen­tzat gordetako lekuetan.

8.2.2.  Per­tso­nen edo ibilgailuen zirkulazioa oztopa­tzen den lekuetan.

8.2.3.  Espaloiek ezinduak igaro­tze­ko zintarria janda daukaten lekuen ondoan.

8.2.4.  Espaloi, pasealeku, oinezkoen eremu eta lorategien gainean.

8.2.5.  Ertz, bide-banaketa edo bideguru­tze batetik 3 metro baino gu­txi­agora.

8.2.6.  Zubietan eta tuneletan.

8.2.7.  Autobus eta taxien geralekuetan.

8.2.8.  Ibiliaren aurkako noranzkoan.

8.2.9.  Dauden seinaleek debekua adierazten duten tokietan.

9. artikulua.  Aparkaldia edo aparka­tzea

Aparkaldi­tzat edo aparka­tze­tzat joko da, geratuta (geraldian) ez dagoen ibilgailu bat ibilgetuta egotea. Orokorrean, ondorengo arauen bidez arautuko da ibilgailuen aparkaldia:              

9.1.  Ibilgailuak ilaran aparkatu ahal izango dira, hau da, espaloiarekiko paraleloan; baterian, hau da, espaloiarekiko elkarzut (perpendikular) eta erdi-baterian, hau da, espaloiarekiko zeiharka.

9.2.  Lau gurpileko ibilgailuen­tza­ko arau orokorra, ilaran aparka­tze­a da eta baterian, bi gurpilekoen­tzat berriz baterian aparka­tzea. Arau honen salbuespena, espresuki seinalatu beharko da.

9.3.  Seinaleztapena lurzoruan eginda dagoen lekuetan, ibilgailuak hartarako markatutako perimetroaren barnean jarri behar dira.

9.4.  Nolanahi ere gidariek, ibilgailua bere kasa ez abia­tze­ko edota beste per­tso­naren ba­tzu­ek ez mugi­tze­ko moduan aparkatu behar dute. Horretarako, beharrezkoak diren neurriak hartu beharko dituzte. Gidariak izango dira aldez aurretik aipatu berri diren egoeretakoren baten ondorioz sor litekeen ibilgailuaren kokaleku-aldaketaren baten ondorioz gerta litekeen edozein arau-hausteren eran­tzu­le, nola ezta, ibilgailuaren lekualdaketa, hirugarrenen ba­tzu­en egin­tza bortitz nabarmenen baten ondorioz gertatu ez den.

9.5.  Ondorengo egoeretan debekatuta dago ibilgailuak aparka­tzea:

9.5.1.  Bertan dagoen seinaleak hala egitea debeka­tzen duen lekuetan.

9.5.2.  Elementu mugikor edo zutoinen ondoan, elementu horiek zerbi­tzu­en­tzako eta larrialdietarako diren pasaguneetan jarrita egon ohi dira eta.

9.5.3.  Gera­tze­a debekatuta dagoen tokietan.

9.5.4.  Bigarren ilaran, lehenengo ilara oztopo edo/eta babes-elementuren batek hartua egon arren.

9.5.5.  Ibiliaren aurkako noranzkoan.

9.5.6.  Bertan dagoen pasabidea uzteko seinalea ain­tzat hartu gabe edozein eraikinetarako ibilgailu-sarbidean pasabidea erabat edo zatiren bat itxiz.

9.5.7.  Karga eta deskargako lanak egiteko gordetako lekuetan.

9.5.8.  Ezinduek bakarrik erabil­tze­ko seinalatutako lekuetan.

9.6.  Herri-bideetan ez da motorezko ibilgailutik bereizitako atoi eta erdi-atoirik, ez eta autobusik, traktorerik, karabanarik edota 3.500 kiloko B.G.M.tik gorako ibilgailurik aparkatu ahal izango, horretarako espresuki baimendutako modu, toki eta aldietan izan ezik, hauek udal-bandoaren bidez iragarriak izango dira.

9.7.  Udalak, salbuespen-izaeraz, herriko zenbait auzo edo eremutan aparka­tze­a mugatu ahal izango du, horretarako baimena ibilgailu zehatz ba­tzu­ei bakarrik emanez.

9.8.  Leku berean ezingo da 30 egun jarraian baino gehiagoz edo mugarik gabeko epealdian aparkatu, abandonu-egoera eman dela uste izateko moduan.

9.9.  Udal­tza­inek, salbuespen izaeraz, herri-bideetako leku zeha­tze­tan aparka­tze­a debekatu ahal izango dute, behar bezala baimendutako festa, kultura, kirol edo an­tze­ko ekitaldiak direla eta.

10. artikulua.  Oinezkoen­tzako guneak

10.1.  Oinezkoen gunea osa­tzen duten kaleak honakoak dira: Kale Nagusia - Bideluze plaza - Jose Martin Arana kalea - J.M. Iturriotz kalea 2tik 16ra - Nafarroa etorbidea 1etik 25era eta Gernika pasealekua.

Oinezkoen gunea izenda­tze­ak zera esan nahi du: Mugatutako esparru osoan oinezkoek izango dutela erabil­tze­ko lehentasuna, ibilgailuen trafikoa debekatuta egongo dela, baita geratu eta aparka­tze­a ere; berariaz baimendutako orduetan/kasuetan izan ezik. Segidako artikuluotan arau­tzen dira kasu horiek.

10.2.  Oinezkoen­tza­ko gune horiek, sarreran eta irteeran dagokien seinalea izan beharko dute, diseinu, egitura, apaindura edo zoladuragatik, gune horiek helburu horretarako direla bistakoa denean salbu.

10.3.  Kontrol sistemaren ezaugarriak. Sarreran semaforoa beti argi gorria piztuta duela egongo da, behar beharrezko informazioa emango duten kartel eta displayekin batera.

Kontrola kamera bidez egingo da, eta honek matrikula irakurgailua izango du.

Baimendutakoa bada, semaforoa kolorez aldatuko da, gorritik anbarrera, eta displaya «itxi­ta» egotetik «irekita» egotera pasatuko da, une horretan sar­tze­a posible izanik. Baimendutakoa ez bada, ez dauka pasa­tze­rik, sar­tzen bada sistemak zigor espedienteari hasiera emango diolako. Gainera, Udal­tza­ingoaren telefonoa azal­tzen den kartela dago jarrita, baimena eskatu ahal izateko.

Debekatuta gera­tzen da, oinezkoen­tza­ko gunean zirkula­tze­a behar den baimenik gabe.

10.4.  Ibilgailuen trafikoa.

Zirkulazioko arau berezi hauen menpe dago baimendutako ibilgailuen trafikoa:

— Ibilgailuen gehienezko abiadura 10 km/orduko izango da.           

— Motordun ibilgailuek, ziklomotorrek eta zikloek, oinezkoei lehentasuna eman beharko diete, hauek igaro­tze­rakoan abiadura paso normalera murriztuz (10 km/o), beharrezkoa balitz, geratuz.

— Motordun ibilgailu eta ziklomotorrek seinaleei kasu eginez zirkulatu beharko dute, bereziki zirkulazioaren noranzkoa eta abiadurarena adierazten dutenei.

— Txi­rrindulariek oinezkoen­tza­ko gunean noranzko batean zein bestean zirkulatu dezakete.

10.5.  Baimenen taldeak eta ordutegiak.

Guztira 7 talde egin dira. Garajeak - Larrialdiak - Karga eta deskarga - Dendariak - Bertakoak - Beste ba­tzuk eta baimen bereziak.

10.5.1.  Garajeak: 24 orduko baimena izango dute.

10.5.2.  Larrialdiak: 24 orduko baimena izango dute.

10.5.3.  Karga eta deskarga: Astelehenetik ostiralera 8:00etatik 13:00etara eta bereziki hornitazileei zuzenduta.

10.5.4.  Dendariak: Bi baimen mota daude.

— Astelehenetik larunbatera 6:00etatik 15:00etara.

— Astelehenetik larunbatera 4:00etatik 9:00etara eta 13:00etatik 00:00etara.

Bi kasuetan karga eta deskarga egiteko izango da. Bietako bat hartu behar da.

Denda bakoi­tze­ko baimen bat emango da.

10.5.5.  Garajerik ez duten bizilagunak: Ibilgailuaren jabeak oinezkoen­tza­ko gunean erroldatuta egon beharko du.      

Nafarroa etorbidea: 24 orduko baimena. Egunean behin sartu ahal izango da eta gehienez 20 minuturako.

Kale Nagusia: 24 ordu baimen­tzen da, 17:00etatik 21:00etara izan ezik. Egunean behin sartu ahal izango da eta gehienez 20 minuturako.

10.5.6.  Beste ba­tzuk:

Hauen ordutegia beraien beharretara egokituko da.

10.5.7.  Baimen bereziak.

Beharretara egokituko dira.

10.6.  Baimen iraunkorrak.

Oinezkoen­tza­ko eremuko garaje erabil­tzai­leek, larrialdietakoek, ohiko karga eta deskarga egiten dutenek, dendariek eta bertakoek.

Baimen iraunkorra lor­tze­ko eskubidea izango dute. Baimena lortu duen erabil­tzai­learen egoera eta baldin­tzak alda­tzen ez diren bitartean, baimen mugagabeak izango dira; hala ere, Udalak baimen hori edozein garaitan berraztertu dezake, bere kabuz edo edozeinek eskatuta, eta baimen hori kendu.      

11. artikulua.  Garraio publikoaren geralekuak

Udal-administrazioak, garraio publikoetako zerbi­tzu desberdinetako bakoi­tza­ri, dagozkion geralekuak eta bertan egon ahal izateko denboraldiak zehaztu ahal izango dizkio.  

12. artikulua.  Karga eta deskarga

Karga eta deskargarako lekuak gordeta izango dituzten ibilgailuak, salgaien garraioan bereziki eta espresuki ari direnak izango dira eta lan horiek egiteko helburua bakarrik izango dute.                

12.1.  Salgaien karga eta deskarga, merkatari­tza eta industri arloko lokalen barruan egin beharko da lehentasunez, eta lokal horiek, hartarako baldin­tza egokiak izan beharko dituzte.  

12.2.  Merkatari­tza- edo industri arloko lokalek karga eta deskarga barruan egiteko egokierarik ez dutenean, lan horiek, hartarako jarritako ordu eta lekuetan egin beharko dira.      

12.3.  Udal Agintari­tzak zehaztuko ditu karga eta deskargarako gordetako lekuak eta hori egiteko baimendutako orduak.           

12.4.  Karga eta deskarga egiteko baimena duten ibilgailuak, horretarako gordetako guneetan bakarrik egon ahal izango dira aparkatuta.

12.5.  Nolanahi ere, zamalanak egiteko baimena baimendutako ordu eta/edo leku orokorretatik kanpo ere eman ahal izango da, auzokideei eta gainerako bide-erabil­tzai­leei eragozpenik sor­tzen ez zaienean.

12.6.  Era orokorrean gera­tze­a debekatuta dagoen lekuetan, inoiz ez da zamalanik egin ahal izango.

12.7.  Karga eta deskargarako lanen ondoriozko salgai, material edo gauzak, ez dira lurrean utzi­ko, baizik eta eraikinetik ibilgailura edota alderan­tziz zuzenean eramango dira.

12.8.  Karga eta deskarga-lanak, zarata kaltegarririk ez ate­ra­tze­ko, behar diren neurriak hartuta egingo dira.               

12.9.  Salgaiak, espaloitik hurbilena dagoen ibilgailuaren aldetik zamatuko dira eta lan hori ahalik eta lasterren egiteko beharrezkoak diren baliabideak erabiliko, beti ere, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioa ez oztopa­tzen ahaleginduz.

13. artikulua.  Gordetako bideak eta erreiak

13.1.  Udal Agintari­tzak, ibilgailu-mota ba­tzu­ek ibil­tze­ko errei edo bide ba­tzu­ek gorde ahal izango ditu.      

13.2.  Hartarako gordetako errei edo bideetatik ibil­tzea, derrigorrezkoa ere izan daiteke haiek beren­tzat gordeta dituzten ibilgailuen­tzat.

14. artikulua.  Abiadura

14.1.  Hirigunean erabil daitekeen abiadurarik handiena, 40 km/h-koa izango da, bestelakorik dioen seinalerik ez bada.

14.2.  Oinezkoen­tza­ko guneetan, hartarako baimena eman­da dagoenean, eta espaloirik gabeko gal­tza­detan eta oinezkoen joan-etorri handia dagoen beste hainbat lekutan, ibilgailuek, oinezkoak pasatu ahala abiadura laburtu egin beharko dute eta baita gera­tze­ra iri­tsi ere egoerak hala eska­tzen duenean. Beti ere, istripurik izan ez dadin hartu beharreko neurri guztiak hartuko dituzte.

14.3.  Era berean, oinez doazenei istripuak edo eragozpenak ez sor­tze­ko diren neurriak hartuko dira, batez ere, zoladura gaizki dagoenean edo gal­tza­da estu­tzen denetan, obretan ari direnean, eguraldi txa­rra egiten duenean, eta abar.

15. artikulua.  Zirkulazioa

15.1.  Ibilgailuek, ez dute zaratarik sortu behar soinuzko seinaleak edo seinale akustikoak behar ez bezala erabilita, bortizki azeleratuta, ihes-tutua aldatuta edo hondatuta eramanda edota an­tze­ko egoerek eraginda.

15.1.1.  Kendu egingo da.

15.2.  Bizikleta eta ziklomotoreen gidariek, indarrean diren zirkulazio- eta seinaleztapen-arauak jakin egin behar dituzte eta haiek eta Agintari­tza-agenteek emandako argibideak estu-estu bete behar dituzte.

15.3.  Zikloek, irristailuek eta gurpil-oholek, beren­tzat gordetako erreietan ibili behar dute edo oinezkoen guneetan, oinezkoen lehentasuna errespetatuz eta haien­tzat arriskurik sortu gabe, abiadura oinezkoenari egokituta. Zikloek inoiz ezin izango dute herriko beste espaloietan zirkulatu.               

15.3.1.  Debekatua dago irristailu, gurpil-ohol eta an­tze­koekin gal­tza­detan ibil­tzea.

15.4.  Txi­rringak gal­tza­dan zehar dabil­tza­nean, eskuinaldeko er­tze­tik ibiliko dira.

15.5.  Hainbat txi­rrindulari taldean doazenean, hauek parean joan daitezke.

15.6.  Debekatuta dago txi­rringan edo ziklomotorean beste lagunik eramatea, azken horrek horretarako baimena duenean salbu.

15.7.  Gurpildun aulkietan dabil­tza­nak, oinezkoen­tza­ko espaloietan ibiliko dira beren neurriek oinezkoei eragozpenik sortu gabe ibil­tze­ko aukera ematen dietenean. Hori ezinezkoa balitz, gal­tza­datik ibiliko dira, eskuinaldeko er­tze­tik eta une oro ere bideetako seinaleak errespetatuz.

16. artikulua.  Ibil­tzeko edo aparka­tzeko baimen bereziak

Udaleko Agintari­tzak, pisu edo neurri ba­tzu­etatik gorako ibilgailuak leku eta/edo ordu zehatz ba­tzu­etan zirkula­tze­a edo aparka­tze­a mugatu ahal izango du, eta horretarako udal baimenik izan ezean, herriko bideetan barrena ez dute zirkula­tze­rik izango. Baimen hori, bidaia bakar baterako edo denboraldi baterako eman ahal izango da.

17. artikulua.  Herri-bideetan galarazitako jarduerak

17.1.  Beste oinezko ba­tzu­en­tzat edo jarduera horiek egiten ari direnen­tzat arriskua edo eragozpenak sor di­tza­keten jolas edo denborapasak, herri-bideetan ez dira egingo.

17.2.  Edozein esparru edo zerbi­tzu­tara sar­tze­ko sortutako itxa­rote-ilarak, ordenaz egin beharko dira, banakako ilaran eta eraikinaren fa­txa­den kontra, gal­tza­dara irten gabe eta etxe­bizi­tza eta dendetarako sarbideak libre utziz. Ilara horiek sor­tzen dituzten jardueren arduradunek, beharrezkoa den ordena-zerbi­tzu­a jarri beharko dute, bidea erabili behar duten per­tso­nei eragozpenik ez jar­tze­ko edota haiekin gorabeherarik ez izateko.

17.3.  Debekatua dago salgai arrisku­tsu­ak dituzten ibilgailuek herrian barrena zirkula­tze­a eta horretarako herria ingura­tzen duten bideak erabili beharko dira.

Salbuespen izaeraz, erabat behar-beharrekoa denetan ibilgailu horiei herri-gunera sar­tze­ko baimena emango zaie, ondoren aipa­tzen diren arrazoietakoren bat tarteko delako eta, beti ere, ondorio bakar horietarako eginda eta urtarrilaren 31ko 74/92 Errege Dekretuak xedatutako eran eta baldin­tzen pean eginda:

— Salgaien karga eta deskarga egiteko eta salgaiak banatu edo zabal­tze­ko.

— Behar bezala justifikatuak eta ezinbestekoak diren arrazoiengatik.

17.4.  Debekatuta dago herri-bideetan ibilgailuak garbi­tzea, hartarako leku zeha­tzen bat egokituta dagoenean salbu.

 

II. IDAZPURUA
ARAU-HAUSTEEN TIPIFIKAZIOA, MAILAKETA, JARRI BEHARREKO ZIGORRAK ETA ZIGORREN PROZEDURA

I. ATALBURUA.  ‑ARAU-HAUSTEAK, MAILAKETA ETA EZARRIKO ZAIZKIEN ZIGORRAK

18. artikulua.  Arau-hausteen kon­tzeptu orokorra

Administrazio-hu­tse­gite izaera izango dute, ordenan­tza honek arau-hauste­tzat jo­tzen dituen egin­tza edo ez-egite guztiek eta haren baitan ezarritako portaera-arauen aurkako jarrerek, baina mar­txo­aren 2ko 339/90 E.D.L.ak eta horren arau-xedapenek ondorio horien­tza­ko zuzenean ezar­tze­aren kalterik gabe, lege penaletan sailkatutako delitu edo hu­tse­giteak diren kasuetan salbu, kasu horietan Administrazioak erruaren zatia horretarako eskudun­tza duen eskumenari pasatuko baitio eta zigor-prozedura gelditu egingo du, Agintari­tza Judizialak epai finkoa ematen ez duen arte.

19. artikulua.  Arau-hausteak eta zigorrak

19.1.  Ordenan­tza honekiko egindako arau-hausteak, arin, larri eta oso larri mailetan sailkatuko dira. Arau-hauste arinak 100 € arteko isunarekin zigortuko dira, larriak 200 €-ko isunarekin eta oso larriak 500 €ko isunarekin, indarrean dagoen legeriak kontuan hartutako salbuespenak izan ezik.

19.2.  Ordenan­tza honi eran­tsi­ta doa arau-hausteen eta haien zenbatekoen Eranskina.

19.3.  Abiadura gaindi­tze­agatik egindako arau-hausteak, indarrean den legedian zehaztuta dagoen zenbatekoarekin zigortuko dira.

19.4.  Alkoholdun edarien, sustan­tzi­a sorgorgarrien edo an­tze­koen eraginpean gida­tze­agatik egindako arau-hausteak eta sustan­tzi­a horiek an­tze­mateko edota alkohol-neurria jakiteko probei eze­tza esatea, arau-hausteen taulak dakarren eranskinean jasotako zenbatekoarekin zigortuko dira.

19.5. E.D.L.  ren 6/2015eko 80.1 artikuluan eta IV. eranskinean ezarritako isunei dagokien diru-kopurua % 30 hazi liteke honako hauek ain­tzat hartuta:

 1. Gertatutakoaren garran­tzi­a eta larritasuna.
 2. Arau-hauslearen aurrekariak.
 3. Berreror­tzea.
 4. Beraren­tza­ko eta bidearen erabil­tzai­leen­tza­ko arrisku poten­tzi­ala sor­tze­a eta egokitasun prin­tzi­pioa.

19.6.  Arau-haustearen arduradun gidaria identifikatu beharra du ibilgailuaren titularrak edo errentariak eta bidezko arrazoirik gabe prozedura tramitean betebehar hau bete­tzen ez badu, isuna eragin duen arrazoiaren­tza­ko ezarrita dagoen diruzko zigorraren bikoi­tza ezarriko zaio arau-hauste arina bada, eta hirukoi­tza arau-haustea larria edo oso larria bada.   

II. ATALBURUA.  ZIGOR-PROZEDURA.

20. artikulua

Motordun ibilgailuen trafiko eta zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko zigor-prozedura, indarrean dagoen legedian ezarrita dagoena izango da:

E.D.L.aren 6/2015, urriaren 30ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina eta otsa­ilaren 25eko 320/1994 E.D., Trafikoari, ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari, buruzko gaietako zigor-prozeduraren araudia onar­tzen du.   

21. artikulua.  Isunaren ordainketa. Prozedura laburtua

Isuna, jakinarazitako egunaren biharamunetik 20 eguneko epean ordainduz gero, % 50 murriztuko da eta ondorio hauek izango ditu:           

 • Alegazioak aurkezteari uko egitea. Eginez gero, ez dute ba­liorik izango.
 • Ordainketa egiten den egunean, prozedura amaitu egingo da, xedatutako ebazpen beharrik gabe.
 • Administrazio bidea amaitu­tzat emango da eta administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenaren aurrean bakarrik jar daiteke errekur­tsoa.
 • Administrazioarekiko auzien errekur­tso­a jar­tze­ko epea ordainketa egin eta hurrengo egunean hasiko da.   
 • Ordainketa unetik, administrazio bidean zigorraren irmotasuna, hurrengo egunetik ondorioak sortuz.        
 • Zigorra, Arau-hausle eta Gidarien erregistroan ez da aurrekari bezala kontuan hartuko, beti ere, puntuak gal­tze­a ez dakarten arau-hauste larriak badira.     

22. artikulua.  Prozedura era­tzeko eta zigorrak jar­tzeko eskudun­tza duten organoak

Ordenan­tza honetako arauekiko egindako arau-hausteengatik irekitako espedienteen izapide­tzea, Udal­tza­ingoaren administrazio-atalak egingo du, izapidegilea Udal­tza­in burua izanik. Prozedura amai­tze­an, dagokion ebazpena emango du organo zigor-emai­leak, eta organo hori Alkate-Udalburua izango da.  

23. artikulua.  Agintari­tza­ren agenteen betebeharrak

Udal­tza­inak, Agintari­tza­ren agenteak dira eta Ordenan­tza honekiko eta indarrean diren legeekiko egindako arau-hausteak salatu egin beharko dituzte.

 

III. IDAZPURUA
IBILGAILUAK IBILGE­TZEA ETA KEN­TZEA

I. ATALBURUA.  IBILGAILUAK IBILGE­TZEA

24. artikulua

Ibilgailuak herri-bidean ibilge­tzea, bidezkoa izango da ondorengo kasuetan:

24.1.  Ibilgailuak zirkula­tze­ko baimenik ez duenean.      

24.2.  Ibilgailuak bide segurtasunaren­tza­ko bereziki arrisku­tsu­ak izan daitezken aka­tsak dituenean.

24.3.  Gidariak odolean legeak onartutakoa baino alkohol-tasa handiagoa duenean, edo sorgorgarri edo an­tze­koen eraginpean dagoenean. 

24.4.  Gidariak odolean daraman alkohol-edukia edo sustan­tzi­a sorgorgarri edo an­tze­koena neur­tze­ko proba egiteari uko egindakoan eta edari alkoholdun edo/eta sustan­tzi­a sorgorgarri edo an­tze­koak hartu izan dituenaren sintomak nabari­tzen direnean.

24.5.  Ziklomotore edo motozikletaren gidariak kasko homologaturik gabe zirkula­tzen duenean.  

24.6.  Gidariak ibilgailuen­tza­ko derrigorrezkoa den aseguru-agiria berekin ez daramanean.

24.7.  Per­tso­nak garraia­tze­an, baimendutako plazen kopurua, gidaria kenduta, % 50ean gaindi­tzen denean. 

24.8.  Legedian ezarritako gida denboran edo atse­denaldietan % 50eko gu­txi­tze­a edo handiagoa ikusten bada, gidaria ordezkatu ez bada behin­tzat.    

24.9.  Ibilgailu mota kontuan hartuta, baimendutako gas, ke eta zarata neurriak gaindi­tzen dituenean.           

24.10.  Kontroleko tresnak manipulatuak izan direla adierazten duten zen­tzu­zko zan­tzu­ak daudenean.

24.11.  Ibilgailua irudiak jaso­tzen dituen kontrol tresnak eta Trafiko agenteen zain­tza saihesteko mekanismo edo sistemaren batekin hornituta dagoenean.                

24.12.  Arau-hausteren bat salatutakoan, salatuak ohiko egoi­tza espainiar estatuan duela kredita­tzen ez duenean eta isunaren behin-behineko kopurua ordain­tze­ko diru-kopururik gordailura­tzen edo berma­tzen ez duenean.

24.13.  Ibilgailu bat araudia hausten duela aparkatuta dagoenean, baina zirkulazioa larriki nahastu gabe eta bere gidaria bertan ez legokeenean, edota bertan egonda handik ken­tze­ari uko egiten dionean.

24.14.  Ibilgailuak aparka­tze­ko gehieneko denboraldia ezarrita dagoen gune batean (TAO gunea) aparkatua dagoenean eta derrigorrezko txa­rtel edo ordu-frogagiririk ez duenean, edota, hura izan arren, baimendutako gehieneko egonaldi-denbora gaindituko duenean.

24.15.  Ibilgailua ibilge­tze­a indarrik gabe utzi­ko da, egoera hori sortu zuen arrazoia desagertu orduko edota gidariaren ordez hartarako gaitua dagoen eta Agintari­tza­ren agenteei behar hainbateko bermea ematen dien beste gidari bat jar daitekeenean eta hark parte har­tze­a interesatuak berak eskatu duenean.

 

II. ATALBURUA.  –IBILGAILUA KENDU ETA GORDE­TZEA

25. artikulua

Ibilgailuak herriko bidetatik ken­tze­a eta udalak ibilgailuak jaso­tze­ko duen biltegira eramatea, bidezkoa izango da ondorengo kasuetan:

25.1.  Ibilgailuen edota oinezkoen zirkulaziorako edo udal-zerbi­tzu bat kalte­tzea, arriskua sor­tzen duen kasu guztietan.               

25.2.  Ibilgailua bertan behera laga dutenaren edota lapurtutakoa denaren arrazoizko ustea dagoenean edota hori pen­tsa­raztera daramaten kalteak dituenean.

25.3.  Herri-bideko leku berean 30 egun baino gehiago aparkatuta darama­tza­nean eta bere kabuz mugi­tze­a ezinezkoa egiten duten hondamenak dituenean edo matrikula-plakak ez dituenean.

25.4.  Istripu bat dela medio, ibilian jarrai­tze­ko moduan ez dagoenean.

25.5.  Aurreko atalean zehaztutako arrazoiren bat erabiliz ibilgailua ibilgetua denean, 5. lerrokadan ezarritakoa erabiliz izan ezik eta aipatutako arrazoia desager­tze­ko adinako epealdia igaro ondoren, arrazoiak jarrai­tzen duenean.

25.6.  24.12.atalean xedatutakoari jarraituz ibilgailu bat ibilgetutakoan, lege-hausleak isunaren zenbatekoa ordaindu edota ordainketa hori bermatu nahi ez duenean.  

25.7.  Horretarako aginpidea duen Agintari­tzak, ibilgailua bahi­tze­ko esan eta udal-biltegian uzteko agindua eman duenean.

25.8.  Horretarako aginpidea duen Agintari­tzak ibilgailua zigila­tze­ko esan eta udal-biltegian uzteko agindua eman duenean.

25.9.  Ibilgetu arazitako ibilgailua babesteko, hark dagoen tokian egonda bidearen gainerako erabil­tzai­leen­tzat edota ibilgailuaren­tzat beraren­tzat arriskua sor­tzen duenean.

25.10.  Ibilgailuak aparka­tze­ko gehieneko denboraldia ezarrita dagoen gune batean (TAO gunea) aparkatuta dagoenean eta derrigorrezkoa den txa­rtel edo ordu-frogagiririk ez duenean, edota, frogagiria izan arren, baimendutako gehieneko egonaldi-denbora bi aldiz gainditua duenean.

25.11.  Ibilgailua legez ibilge­tzen denean, per­tso­nen edo ibilgailuen zirkulazioa oztopatu gabe ibilge­tze­ko leku aproposik ez dagoenean.

25.12.  Ibilgailua Udal-agintariak per­tso­na minusbaliatuen­tza­ko erreserbatutako tokian aparkatuta dagoenean, horretarako baimen­tzen duen txa­rtelik gabe.                

25.13.  Ibilgailua zirkulaziorako erreserbatuta dauden bide zatiak, erreiak edota erabil­tzai­le ba­tzu­en zerbi­tzu­rako eta karga eta deskargarako erreserbatutako guneetan aparkatuta dagoenean.

25.14.  Bizikletak hartu eta biltegira eraman ahal izango dira, abandonatuta badaude edota, lotuak egonda, oztopatu edo per­tso­nak edo kaleko al­tza­riak kalte­tzen badituzte.  

26. artikulua.  Ibilgailua ken­tze­aren arrazoiak

Adierazpen gisa, ibilgailu bat, Ordenan­tza honetako 25. atalaren 1. azpiataletan zehaztutako egoeratan dagoela eta hura handik ken­tze­a justifikatua dagoela irizten da, ondorengo moduren batean aparkatuta dagoenean:

26.1.  Gera­tze­a debekatuta dagoen lekuan.

26.2.  Bigarren ilaran dagoenean.

26.3.  Beste gidariei maniobra arrisku­tsu­ak eraginarazten dizkien lekuren batean dagoenean.

26.4.  Seinaleztatutako oinezkoen igarobide batean, oso-osorik edo zatiren bat bertan duela dagoenean.

26.5.  Garaje-sarbideren bat oso-osorik edo zati bat har­tzen duela dagoenean.

26.6.  Karga eta deskargarako gordetako gune bat, erabilera-orduetan, oso-osorik edo zatiren bat har­tzen duela dagoenean.

26.7.  Garraio publikoaren geralekuren batean, jarduera-ordutegiaren barruan, oso-osorik edo zati bat har­tzen duela dagoenean.

26.8.  Larrialdi edo segurtasun-zerbi­tzu­etarako espresuki gordetako lekuren bat edota era horretako ibilgailuak lekuren batera iristea oztopa­tzen duela dagoenean.

26.9.  Ikuskizunen inguruan jarri eta behar bezala seinaleztatuta dauden larrialdietarako lekuen irteeren aurrean dagoenean, ikuskizunak jardunean ari diren orduetan.

26.10.  Zirkulaziorako den errei batean dagoenean.

26.11.  Espaloi, aterpe edo oinezkoen­tza­ko guneren baten gainean, oso-osorik edo zatiren bat dagoenean.

26.12.  Herri-bidearen gainerako erabil­tzai­leei trafiko seinaleak ikustea galarazten diela dagoenean.

26.13.  Beste herri-bide batetik datozen gidariei herri-bideko trafikoa ikustea eragozten diela dagoenean.

26.14.  Eraikinen baterako sarrera erabat edo neurri batean eragozten duela dagoenean.

26.15.  Baimena duen erabilera publikoko aparkaleku edo gordelekuren baterako sarbidea, zirkulazioa edo aparka­tze­a eragozten edo zail­tzen duela dagoenean.

26.16.  Aparka­tze­ko gunetik kanpo atera­tzen dela eta zirku­lazioko gunea hartuz dagoenean.

26.17.  Duen egoerak auzokideen­tzat arriskua sor­tzen duela eta soinu-alarma edo bozina nahiz turuta, jo­tzen hasita dagoenean.

26.18.  Ezinduen­tza­ko behar bezala seinaleztatutako guneren batean dagoenean.

26.19.  Seinaleak, garabia erabiliko den seinalearekin sendotutako lekuan dagoenean.

27. artikulua

Ibilgailuak eramateko udal-biltegirik izan ezean, edota, halakorik izan arren, bertan lekurik egon ezean, aparkatuta dauden eta aparka­tze irregularreko egoerarekin batera zirkulazio-eragozpenak, asteroko azokarako postuak jar­tze­ko eragozpenak edota dagokien pasabide-seinalea duten garajeetarako sarrera-irteerak eragozten dituzten eta/edo 26. atalean adierazitako egoeretan dauden ibilgailuak, dauden lekutik garabia erabiliz kendu eta ibilgetuta eduki ahal izango dira aparkalekuren batean, hain zuzen ere Agintari­tza­ren agenteek esango duten tokian, eta egoera horretan jarraituko dute, handik jaso­tze­ko dagokien tasa ordaindu artean.       

28. artikulua.  Beste arrazoi ­batzuek

Arau-hausterik egin ez arren edota isuna ordain­tze­ko beharrik ez izan arren, ondoko kasuetan ibilgailuak herri-bidetik kenduak izango dira:

28.1.  Behar den baimena duen ekitaldi publikoren batek hartu behar duen tokian aparkatuta daudenean.

28.2.  Kalea garbitu, konpondu, seinaleztatu behar denean edota bertan mantenimendu-lanak egin behar direnean.

28.3.  Behar bezala arrazoitutako larrialdietan.

Kasu horietan eta 5.4.atalean esandakoaren kalterik gabe, ibilgailuaren titularrari kaletik zergatik kendua izan den azal­tzen ahaleginduko da udala, eta hala balegokio, baita titularra topa­tzen ere.

29. artikulua.  Ibilgailuak ken­tzea gerarazi

Ibilgailua ken­tzen ari direla gidaria azaldu eta ibilgailua behar den lekuan aparkatuko balu, erretira­tze­ko lana une hartan bertan geraraziko da. Tasei dagokienez, kasu horretan, ordenan­tzak dioena egingo da.     

 

IV. IDAZPURUA

IBILGAILUAREN HONDAKIN TRATAMENDUA

I. ATALBURUA.  ‑IBILGAILUAK TRATA­TZEKO ZENTRO BAIMENDURA IBILGAILUA ERAMATEA

30. artikulua

Trafiko kudeaketarako administrazio eskudunak agindua eman ahal izango du, Ibilgailuen Tratamendurako Baimendutako Zentrora ibilgailua eraman eta ondorioz desegin eta deskontamina­tze­ko:

30.1.  Ibilgailuak bi hilabete baino gehiago darama­tze­an ibilgetuta edota bide publikotik erretiratuta eta administrazioak gordeta, eta jabeak alegaziorik egin ez duenean.      

30.2.  Ibilgailua leku berean hilabete bat baino gehiago aparkatuta egon eta bere kabuz mugi­tze­a ezinezkoa egiten duten hondamenak dituenean edo matrikula-plakak ez dituenean.

30.3.  Ibilgailua ma­txu­ra edota istripuagatik toki pribatu batean jaso denean eta jabeak bi hilabeteko epean erretiratu ez badu.

Ibilgailua eramateko agindua eman aurretik, Administrazioak jabeari errekerituko dio, hilabeteko epean erretira­tzen ez badu, Baimendutako Tratamendu Zentro batera eramango dela.   

30.4.  Jakinarazpenak Ibilgailuen Erregistroan titular gisa ager­tzen denari egingo zaizkio.

30.  5 Ibilgailuaren hondakin tratamenduaren ondorioz sortutako gastuak, haren titularraren kontura izango.

31. artikulua.

30.3 artikuluak jasotako egoera ematen denean, toki edo barrutiko jabe edo arduradunak ibilgailuari hondakin tratamendua emateko baimena eskatu behar du Probin­tzi­ako Trafiko Buruzagi­tza­ra. Ibilgailuaren jabeari barrutik erretira­tze­aren eskaera egin izanaren dokumentazioa aurkeztu beharko du. 

32. artikulua.

Komenigarria ikusten den kasuetan, Alkateak edo ordezko agintariak, ibilgailua desegitearen ordez zain­tza eta trafiko kontrola egiten duten zerbi­tzu­ei esleitu diezaiekete, eremu bakoi­tze­an hurrenez hurren.            

 

II. ATALBURUA.  ‑ADMINISTRAZIO BAIMENETAN XEDAPEN MUGAK

33. artikulua

Gidabaimen edo lizen­tzi­a baten jabe den titularrak ezin izango du Ibilgailuen Erregistroan bere izenean azal­tzen diren ibilgailuen tramitaziorik egin, gidari historialean ordaindu gabe administrazio bidean zigor irmoa duten lau arau-hauste larri edo oso larri izanez gero.

34. artikulua

Ibilgailuaren jabeak ezin izango du ibilgailuari dagokion tramiterik egin, ibilgailuaren historialean ordaindu gabe administrazio bidean zigor irmoa duten lau arau-hauste larri edo oso larri izanez gero.

35. artikulua.

Aurreko ataletan aipatutakoetatik kanpo gera­tzen da behin-behineko edo behin betiko ibilgailuen baja.

V. IDAZPURUA
IBILGE­TZE, JASO­TZE ETA BILTEGIAN GORDE­TZE­AREN HERRI-ZERBI­TZUA EMATEAGATIK SORTUTAKO TASAK

36. artikulua.

Ibilgailua herri-bidean ibilge­tze­ko eta/edo handik jaso­tze­ko zein hartarako jarriko den biltegian gorde­tze­ko zerbi­tzu­a emateagatik sortuko den tasa, ekitaldi bakoi­tze­rako dagokion Ordenan­tzak ezarriko duena izango da.              

37. artikulua.

Ibilge­tze­aren agindua ken­tze­a eta aurrez garabiarekin kendutako ibilgailua itzu­ltzea, titularrari edota baimendutako per­tso­nari bakarrik egin ahal izango zaio, dagozkion tasak ordaindu edota ordain­tze­ko bermea jarri ondoren, baina ez hala 28. atalean aurreikusi diren kasuetan.

38. artikulua.

Aipatutako tasak, ibilgailua jaso­tze­ko eta eramateko eragiketak egiteari ekiten zaionetik, ibilgailua katea­tzen edo lo­tzen den unetik, hasita ordaindu beharko dira.

 

Azken xedapena.

Ordenan­tza hau, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara­tzen den hurrengo egunetik indarrean jarriko da.

Xedapen indargabe­tza­ilea.

Indarrik gabe geldi­tzen da 2010eko uztailaren 1ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Hiritar Izaerako Herri-bideen erabilera eta horietako trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautuko dituen Udal-Ordenan­tza erregula­tza­ilea.

 

TRAFIKOKO ARAU-HAUSTEAK

1.428/2003 E. D. / 6/2015 E.D.L. / TUO

 


Ibilgailua aparkatzean, libre dagoen gainerako gunea ahalik eta ondoen erabiltzeko moduan ez uztea.

Art. Mai. Arau-haustea Kopurua P
   

ZIRKULAZIOKO JOKABIDEEI BURUZKO ARAU OROKORRAK
Gidariak

   
 3.1  A  Izan duen jokabidea azaldu behar da. Ez norbere buruari, ez beste inori, ezelako kalterik ez sortzeko behar den arreta eta kontua izan gabe gidatzea. 40 €  
 3.1  L

 Axolagabekeriaz gidatzea

200 €  
 3.1  OL  Ausarkeriaz gidatzea. 500 €  6
   

Zirkulazioaren segurtasunari eragiten dioten jarduerak

   
 4.2  L  Bideetara gauzak edo gaiak bota, bertan utzi edo lagatzea, baldin eta, horrela, eroso zirkulatu, gelditu edo aparkatzea oztopatu egiten bada.  200 €  4
 4.2  L  Bide-inguruetara gauzak edo gaiak bota, bertan utzi edo lagatzea, baldin eta hórrela, eroso zirkulatu, gelditu edo aparkatzea oztopatu egiten bada.  200 €  4
 4.2  A  Bideetara gauzak edo gaiak bota, bertan utzi edo lagatzea, baldin eta, horrela, eroso zirkulatu, gelditu edo aparkatzea oztopatu edo arriskutsu bihurtzen bada, edo bideetan zirkulatu, gelditu edo   aparkatzeko baldintza egokiak aldarazten badira.  80 €   
 4.2  A  Bide-inguruetara gauzak edo gaiak bota, bertan utzi edo lagatzea, baldin eta zirkulatu, gelditu edo aparkatzeko baldintza egokiak aldarazten badira.  80 €  
   

Oztopoak eta arriskuak seinalez ohartaraztea

   
 5.1  A  Oztopoak eta arriskuak bidetik ez kentzea.  40 €  
 5.3  A  Oztopoak eta arriskuak behar den moduan ez seinaleztatzea.  40 €  
 5.7  L  Agintaritzaren agenteak esandakoan ez beste leku batean gelditzea.  200 €  
 5.7  L  Agintaritzaren agenteak esandakoan ez beste leku batean aparkatzea.  200 €  
   

Suteei aurrea hartzeko neurriak

   
 6  L  Sua pitz dezakeen edo ingurumenari kalte egin diezaiokeen, eta, oro har, bide-segurtasuna (zirkulazio-istripua) arriskuan jar dezakeen edozein gauza bideetara botatzea.  200 €  4
 6  L  Sua pitz dezakeen edo ingurumenari kalte egin diezaiokeen, eta, oro har, bide-segurtasuna (zirkuazio-istripua) arriskuan jar dezakeen edozein gauza bide-inguruetara botatzea.  200 €  4
   

Pertsonak garraiatzeari buruzkoak

   
 9.1  A  Ibilgailu bakoitzak baimenduta dituen plazak baino gehiago garraiatzea.  40 €  
 9.1  A  Zerbitzu publikoko ibilgailuek edo autobusek baimenduta dituzten plazak dioen plaza ez eramatea.  40 €  
 9.1  A  Ibilgailuaren BGMaz gaindiko pertsonak edo ekipaiak garraiatzea.  40 €  
 9.3  L  Ibilgailuak baimenduta dituen plazak baino %50 gehiago garraiatzea, gidaria zenbatu gabe.  200 €  
   

Jendearentzako leku egokiak eta kokapenak

   
10.1  A  Ibilgailuetan pertsonentzat egin eta egokitutako kokalekuan barik beste edozein tokitan garraiatzea.  40 €  
 10.2  A  Salgaiak edo gauzak garraiatzeko ibilgailuetan, zama eramateko tokian pertsonak garraiatzea, arauetan ezarritakoan ez bezalako eran.  40 €  
   

Pertsona-taldeak garraiatzea

   
 11.1  A  Gidariak ibilgailua astinduz edo brast eginez geldiarazi edo/eta abiaraztea.  40 €  
 11.1  A  Gidariak ez du ibilgailua galtzadaren eskuineko bazterretik ahalik eta hurbilen gerarazi.  40 €  
   

Txirrindu, motor-txirrindua eta motorrei buruzko arauak

   
 12.1  A  Lagun bakarrentzat egindako txirrinduan pertsona bat baino gehiago ibiltzea.  40 €  
 12.1  A  7 urtetik beherako adingabea eramatea txirrinduan homologatu gabeko eserleku gehigarri batean.  40 €  
 12.1  A  Adingabeko gidariak 7 urtetik beherako adingabea txirrinduan eramatea.  40 €  
 12.2  A  Motozikletaren edo ziklomotorraren zirkulazio-baimenean uzten diren bidaiariak baino gehiago joatea.  40 €  
 12.2  A  12 urtetik gorako bidaiaria motozikletan edo ziklomotorrean daramatenean, ez joatea hankalatraban, eta ez joatea oinak hankalekuetan ipinita.  40 €  
 12.2  A  Bidaiaria motozikleta edo ziklomotorreko gidariaren eta esku-lekuaren artean joatea.  40 €  
 12.2  L  Ziklomotorrean edo motozikletan 12 urtetik beherako adingabea eramatea bidaiari.  200 €  
 12.4  A  Motozikleta, hiru gurpildun ibilgailu, ziklomotor, ziklo edo txirrindu batek, bere masa hustuaren %50etik gorako atoia edo erdi-atoia eramatea.  40 €  
 12.4a  A  Motozikleta, hiru gurpildun ibilgailu, ziklomotor, ziklo edo txirrindu batek, atoia edo erdi-atoia eramatea, gauez edo ikuspena gutxitzen duten baldintzetan.   40 €  
 12.4c  A  Motozikleta, hiru gurpildun ibilgailu, ziklomotor, ziklo edo txirrindu batek, daraman atoian pertsonak eramatea.  40 €  
   

Zama kokatzeko modua

   
14.1a  L  Ibilgailu batek zama osorik edo zati bat erortzekotan eramatea edo arriskua sortzeko moduan mugituz eramatea. 200 €  
14.1a  OL  Gaizki atontzeagatik bere zama erortzen denean eta horrek beste erabiltzaileei arrisku larria sortzen dienean ibilgailu batekin zirkulatzea. 500 €  
14.1b  L  Ibilgailuaren oreka arriskuan jar dezakeen zama eramatea. 200 €  
14.1c  L  Zama zarata ateratzeko, hautsa harrotzeko eta bestelako enbarazuak sortzeko moduan eramatea. 200 €  
14.1d  L  Zama ondoko atalak ezkutatzeko moduan eramatea: argiak, argi-seinaleak, derrigorrezko plaka edo ezaugarriak, eta gidariaren ohartarazpenak –eskuez egin ditzakeenak. 200 €  
 14.2  L  Hautsa harrotu dezaketen gaiak eta eror daitezkeen gaiak erabat eta behar bezala estali gabe eramatea. 200 €  
 14.3  L  Gai gogaikarri, kaltegarri, osasungaitz edo arriskutsuak garraiatzea, baita egokitzapen edo zamaketa bereziak behar dituztenak ere, haietarako dauden arauak bete gabe. 200 €  
   

 Zamaren neurriak

   
 15.2  A  5 metro baino gehiagoko luzera duten eta soilik garraiorako diren ibilgailuetan, zama banaezina aurretik 2 metrotik gora eta atzetik 3 metrotik gora irtetea.  40 €  
 15.2  A  5 metroko edo hortik beherako luzera duten eta soilik garraiorako diren ibilgailuetan, zama banaezinaren luzeraren 1/3 irtetea mutur bakoitzetik.  40 €  
 15.2  A  Gehienez 2,55 metroko zabalera duten eta soilik garraiorako diren ibilgailuetan, zama banaezina 0,40 m baino gehiago irtetea albo bakoitzetik.  40 €  
 15.3  A  Soilik salgaiak garraiatzeko ez diren ibilgailuetan, zama banagarriaren luzeraren % 10etik gora atzealdetik irtetea.  40 €  
 15.3  A  Soilik salgaiak garraiatzeko ez diren ibilgailuetan, zama banaezinaren luzeraren %15etik gora atzealdetik irtetea.  40 €  
 15.4  A  Metro bat baino gutxiagoko zabalera duten ibilgailuetan, zama 0,50 m baino gehiago irtetea alboetatik luzera-ardatzarekiko.  40 €  
 15.4  A  Metro bat baino gutxiagoko zabalera duten ibilgailuetan, zama aurretik irtetea.  40 €  
 15.4  A  Metro bat baino gutxiagoko zabalera dutenibilgailuetan, zama 0,25 m baino gehiago irtetea atzealdetik.  40 €  
 15.5  A  Nabarmentzen den zama ez babestea, gainerako erabiltzaileei kalterik edota arriskurik ez eragiteko.  40 €  
 15.6  A  Atzetik irteten den zama ez seinaleztatzea argi gorri batez, eguraldi edo ingurugiroaren ondorioz ikuspena lausoturik dagoenean, edo eguzkia sartu eta sortu bitartean ibiltzean denean.  40 €  
 15.6  A  Aurretik irteten den zama ez seinaleztatzea argi zuri batez, eguraldi edo ingurugiroaren ondorioz ikuspena lausoturik dagoenean, edo eguzkia sartu eta sortu bitartean ibiltzen denean.  40 €  
 15.7  A  Ez seinaleztatzea dagozkion argiez galiboaren albotik irteten den zama, baldin eta ibilgailuaren aurreko edo atzeko kokapen-argiaren kanpoko ertzetik 0,40 metro baino gehiagora aurkitzen bada, eguraldi edo ingurugiroaren ondorioz ikuspena lausoturik dagoenean, edo eguzkia sartu eta sortu bitartean.  40 €  
   

Zama-lanak

   
 16  A  Zama-lanak bideetan egitea, bidetik kanpo egiteko aukera dagoenean.  40 €  
 16  A  Bideetan zama-lanak egitearekin batera arriskuak eta enbarazu larriak eragitea gainerako erabiltzaileei.  40 €  
 16.a  A  Bideetan zama-lanak egitean gelditzeko eta aparkatzeko xedapenak ez betetzea.  40 €  
 16.a  A  Herri-barruko bideetan zama-lanak egitean udal-agintarien xedapenak ez betetzea.  40 €  
 16.b  A  Zama-lanak egitean, ibilgailuak galtzadaren bazterretik hurbilen duen aldetik ez egitea.  40 €  
 16.c  A  Bideetan zama-lanak egitean behar ez diren zaratak edo eragozpenak eragitea.  40 €  
 16.c  A  Bideetan zama-lanak egitean salgaiak galtzadan, bazterbidean edo oinezkoentzako gunean uztea.  40 €  
   

Gidarien beste betebehar batzuk

   
18.1  A   Gidariek mugimenduen askatasuna ez gordetzea, ikus-eremua ez mantentzea edo gidatzeko arreta ez izatea.  40 €  
18.1  A   Bidaiariak egoki eserita joan gabe eramatea, edo garraiatzen diren gauzak edo animaliak gidariari traba egiteko moduan eramatea.  40 €  
18.1  L   Internet-i loturiko pantailak, telebista-monitoreak edo bideo edo DVD aparatuak erabiltzea gidatu bitartean. 200 €  3
18.2  L   Soinu-aparatuei loturiko kaskoak edo aurikularrak jantzita gidatzea. 200 €  3
18.2  L   Sakelako telefonoak edo komunikaziorako beste baliabideren bat erabiltzea gidatu bitartean. 200 €  3
18.3  A   Trafikoko agenteen zaintza sahiesteko seinaleak egitea.  40 €  
   

 Ibilgailutik dagoen ikuspena

   
19.1  L   Ibilgailuaren kristaletan irudi-orriak edo eranskailuak jartzeagatik gidariari bidea gardenki ikusten ez uztea. 200 €  
19.1  L   Arauzko baldintzak bete gabe kristaletan orri itsasgarriak edo eguzkitik babesteko gortinatxoak dituen ibilgailua gidatzea. 200 €  
19.1   L   Beste arau batzuen arabera ezarri beharreko bereizgarriak gidariari ondo ikusten uzten ez dioten moduan jartzea. 200 €  
19.2  L   Homologatu gabeko kristal tindatu edo koloreztatuak ibilgailuan ipintzea. 200 €  
   

Alkohol-mailak

   
 20.1 OL Odolean litroko 0,50 gramotik gora alkohol edo botatako arnasan 0,25 miligramotik gora litroko edukita ibilgailu bat gidatzea. > 0,25 ≤ 0,50 500 € 4
 20.1 OL Odolean litroko 1,00 gramotik gora alkohol edo botatako arnasan 0,50 miligramotik gora litroko edukita ibilgailu bat gidatzea. 500 € 6
 20.1 OL

Odolean litroko 0,30 gramotik gora alkohol edo botatako arnasas 0,15 miligramotik gora litroko edukita ibilgailu bat gidatzea. > 0,15 ≤ 0,30

 • Salgaiak garraiatzeko ibilgailua, 3.500 kg.-tik gorako BGMkoa.
 • Bidaiariak garraiatzeko ibilgailua, 9 plazatik gorakoa.
 • Zerbitzu publikoko ibilgailua.
 • Eskola-umeak eta adingabeak garraiatzeko ibilgailua.
 • Salgai arriskutsuak garraiatzen dituen ibilgailua.
 • Larrialdi-zerbitzuko ibilgailua.
 • Garraio berezietako ibilgailua.
500 € 4
 20.1 OL

Odolean litroko 0,60 gramotik gora alkohol edo botatako arnasan 0,30 miligramotik gora litroko edukita ibilgailu bat gidatzea.

 • Salgaiak garraiatzeko ibilgailua, 3.500 kg.-tik gorako BGMkoa.
 • Bidaiariak garraiatzeko ibilgailua, 9 plazatik gorakoa.
 • Zerbitzu publikoko ibilgailua.
 • Eskola-umeak eta adingabeak garraiatzeko ibilgailua.
 • Salgai arriskutsuak garraiatzen dituen ibilgailua.
 • Larrialdi-zerbitzuko ibilgailua.
 • Garraio berezietako ibilgailua.
1.000 € 6
 20.1 OL Odolean litroko 0,30 gramotik gora alkohol edo botatako arnasan 0,15 miligramotik gora litroko edukita ibilgailu bat gidatzea, gidariaren gida-baimena bi urtekoa baino gutxiagokoa izanik. > 0,15 ≤  0,30 500 € 4
 20.1 OL Odolean litroko 0,60 gramotik gora alkohol edo botatako arnasan 0,30 miligramotik gora litroko edukita ibilgailu bat gidatzea, gidariaren gida-baimena bi urtekoa baino gutxiagokoa izanik. 1.000 € 6
   

Alkoholemia neurtzea. Beharturik dauden pertsonak.

   
21.a OL Istripu baten erantzule izan daitekeen gidariak edo bide-erabiltzaileak alkoholemia-neurketak egin nahi ez izatea. 1.000 € 6
21.b OL Edari alkoholdunen eraginpean dagoelakoz antzu nabarmenak agertzen dituen gidariak, ibilgailu nahiz bizikletakoak, alkoholemia-neurketak egin nahi ez izatea 1.000 € 6
21.c OL Zirkulazio Erregelamendu Orokorra hausteagatik salaturiko gidariak, ibilgailu nahiz bizikletakoak, alkoholemia-neurketak egin nahi ez izatea. 1.000 € 6
21.d OL Aurrezaintza-kontrol batean, agintaritza-agenteek ibilgailu edo bizikletako gidariari alkoholemia-neurketak egin nahi izanez gero, gidariak uko egitea. 1.000 € 6
   

IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA
Zirkulazioaren noranzkoa

   
29.1 L Zirkulazioaren bi noranzkoetako bideetatik ibiliz, kontra datozenei segurtasunez gurutzatzeko behar den alboko tartea ez uztea. 200 €  
29.2 OL Zirkulazioaren bi noranzkoetako errepideetan, agindutako noranzkoaren kontra, galtzadaren ezkerreko aldetik zirkulatzea, ikuspen gutxiko edo batere ikuspeni kez duen bihurgunean edo malda-gainaldeetan. 500 € 6
29.2 OL Zirkulazioaren bi noranzkoetako errepideetan, agindutako noranzkoaren kontra, galtzadaren ezkerreko aldetik zirkulatzea, ikuspena duen tarte batean. 500 € 6
   

Zirkulazioa mugatzea

   
39.4 L Bidezainek ezarritako salbuespenezko murrizpenei jaramonik egin gabe zirkulatzea. 200 €  
   

Zirkulaziorako errei gehigarriak

   
42.1 A Gidariek edo erabiltzaileek baliza iraunkorrak zein mugigarriak aldatzea. 40 €  
   

Babesguneak, irlatxoak edo gida-adierazgailuak, edota antzekoak

   
43.1 OL Bi noranzkoak dituen bide batean, agindutakoaren noranzkoaren kontra joatea babesguneak, irlatxoak edo gida-adierazgailuak dauden tokietan. 500 € 6
43.2 OL Plazetan, biribilguneetan eta bidegurutzetan agindutakoaren noranzkoaren kontra joatea. 500 € 6
   

Galtzadetan nola ibili

   
44 OL Bi galtzadatan edo gehiagotan bereizitako bideetan agindutakoaren noranzkoaren kontra joatea. 500 € 6
   

 Abiadura moteldu

   
 46.1  L Abiadura ez jaistea edo ez gelditzea, inguruabarrek hala eskatzen dutenean (adierazi zein den kasuan kasuko arrazoia)  200 €   
 46.1a  L Abiadura ez jaistea, bidetik oinezkoak badabiltzala ikustean. 200 €  
 46.1b  L

Abiadura ez moteltzea honelako kasuetan:

 • Dabiltzan txirrinduetara hurbiltzean.
 • Elkarguneetara edo bide-gorrien inguruetara hurbiltzean.
 • Semaforo gabeko oinezkoen pasaguneetara hurbiltzean.
 • Bidezainengana hurbiltzean.
 • Haurrak egon daitezkeen lekuetara hurbiltzean.
 • Merkatuetara hurbiltzean.
200 €  
 46.1c  L  Abiadura ez jaistea, bidean animaliak dabiltzala ohartzean. 200 €   
 46.1d  L  Abiadura moteldu gabe zirkulatzea, ibilgailua dabilen bidegunera zuzenean ematen duten etxe-irteerak daudenean. 200 €  
 46.1e  L  Abiadura ez moteltzea, geldirik dagoen autobus batera hurbiltzean. 200 €  
 46.1e  L  Abiadura ez moteltzea, geldirik dagoen eskola-autobus batera hurbiltzean. 200 €  
 46.1f  L  Herritik kanpo, abiadura ez moteltzea, galtzadan ibilgeturik dauden ibilgailuetara hurbiltzean edo dabiltzan txirrinduetara hurbiltzean. 200 €  
 46.1g  L  Abiadura ez moteltzea zoladura irristakor dagoenean, edo beste bide-erabiltzaileei zipriztinak, hartxintxarrak edo beste edozein gauza jaurtitzeko moduan dagoenean. 200 €  
 46.1h  L  

Abiadura ez moteltzea honelako kasuetan:

 • Trenbide-pasaguneetara hurbiltzean.
 • Biribilguneetara hurbiltzean.
 • Lehentasunik gabeko elkarguneetara hurbiltzean.
 • Ikuspen gutxiko tokietara hurbiltzean.
 • Bide-estuguneetara hurbiltzean.
200 €   
 46.1i  L  Abiadura moteldu gabe zirkulatzea, bidearen edo ibilgailuen egoerak, eguraldiak edo ingurugiroak beste ibilgailu batekin gurutzatzen segurtasunez uzten ez dutenean. 200 €   
 46.1j  L  Abiadura ez moteltzea itsualdia gertatuz gero. 200 €  
 46.1k  L  Abiadura ez moteltzea behe-laino itxia, euri jasak, elurtea, hauts-lainoa edo kea direnean. 200 €   
   

Abiadura jaistea

   
 53.1  L Arriskua hurre-hurrekoa denean izan ezik, gidariek beren ibilgailuen abiadura nabarmen jaistea, aurretiaz atzeko ibilgailuei seinalatu gabe. 200 €  
 53.1  L Arriskua hurre-hurrekoa denean izan ezik, gidariek beren ibilgailuen abiadura nabarmen jaistea, atzetik datozen ibilgailuekin talka egiteko arriskua izanik. 200 €  
   

Ibilgailuen arteko tarteak

   
 54.1  L Aurreko ibilgailuak zakar balaztatuz gero, talka egin gabe gelditzeko besteko tartea utzi gabe zirkulatzea. 200 € 4
   

Kirol-probak, txirrindularien lasterketa keta bestelako gertakariak

   
55.1  OL Kirol-probak, txirrindularien lasterketa bestelako gertakariak gauzatzea baimenik gabe. 500 €  
55.1  OL Kirol-probak, txirrindularien lasterketa bestelako gertakariak gauzatzea baimenaren baldintzak bete gabe. (Adierazi zein baldintza ez den bete) 500 €  
55.2  OL Bide publikoetan edo herri-erabilerako bideetan abiadura-lehiaketak edo lasterketak egitea, agintaritzak ibilbidea seinaleztatu gabe. 500 € 6
   

Elkarguneetako lehentasun arauak

   
56.2  L Bidezainek zuzendutako elkarguneetan, aginduei jaramonik egin gabe, beste ibilgailu bati pasatzen ez uztea, eta daraman ibilbidea edo abiadura zakar aldaraztera behartzea. 200 € 4
56.3  L Bidezainek zuzendutako elkarguneetan, aginduei jaramonik egin gabe, beste ibilgailu bati pasatzen ez uztea, eta daraman ibilbidea edo abiadura zakar aldaraztera behartzea. 200 € 4
56.5  L “Utzi pasatzen” edo “Stop” seinaleak dauden elkarguneetan, lehentasuneko bidetik datozen ibilgailuei pasatzen ez uztea, edozein aldetatik hurbiltzen direla ere, eta daramaten ibilbidea edo abiadura zakar aldaraztera behartzea. 200 € 4
   

Seinaleztatu gabeko elkarguneak

   
57.1  L Elkarguneetan eskuineko aldetik hurbiltzen den ibilgailuari pasatzen ez uztea, eta daraman ibilbidea edo abiadura zakar aldaraztera behartzea. 200 € 4
57.1a  L Zoladura gabeko bidetik doan ibilgailuak zoladurako bidetik datorren ibilgailuari pasatzen ez uztea, eta dakarren ibilbidea edo abiadura zakar aldaraztera behatzea. 200 €  
57.1c  L Biribilgunean sartu nahi denak ez uztea pasatzen barruko bide biribiletik datorrenari, eta dakarren ibilbidea edo abiadura zakar aldaraztera behartzea. 200 € 4
58.1  L Garaiz ez erakustea lehentasuna daukanari benetan utziko diola pasatzen. 200 €  
   

Elkarguneak

   
59.1  L Elkarguneetan eta oinezko zein txirrindularientzako pasaguneetan ibilgailua sartzea, baldin eta, zirkulazioa den modukoa delako, ziurrenik ere bertan geratuta egon badaiteke eta, ondorioz, zeharkako zirkulazioa eragotzi edo oztopa badezake. 200 €  
   

Lan-guneak eta estuguneak

   
60.1  L Seinalatu gabeko estugune batean sartu den lehenengoak duen lehentasuna ez errespetatzea. 200 €  
60.2  L Konponketa-lanetan diren bideetan horretarako adierazitako tokitik ez joatea txirrinduak, ziklomotorrak eta animaliak. 200 €  
60.2  L Konponketa-lanetan diren bideetan horretarako adierazitako tokitik ez joatea abereak eta animaliek tiratutako ibilgailuak. 200 €  
60.2  L Konponketa-lanetan diren bideetan horretarako adierazitako tokitik ez joatea ibilgailu motordunak. 200 €  
60.4  L Konpontzeko lanak dauden tokira iristean zain dagoen ibilgailuaren atzean ez jartzea. 200 €  
60.4  L Konpontzeko lanak dauden tokira iristean eskuineko bazterretik ahal bezain hurbil ez jartzea. 200 €  
60.4  L Konpontzen ari den bidegunean pasatzen saiatzea, aurrean duen ibilgailuaren atzetik joan gabe. 200 €  
60.5  L Konponketa-lanetan diren bideguneetan ibilgailuen ibilia antolatzeko dauden langileen aginduei jaramonik ez egitea. 200 €  
   

Seinaleztatutako zubietatik edo lan-guneetatik pasatzea

   
61.1  L Zubietan edo lan-guneetan, kontrako noranzkoari lehentasuna ematen dion seinalea ez errespetatzea. 200 €  
61.2  L Zubietan edo lan-guneetan, atzera ez egitea kontrako noranzkoan doan eta lehentasuna duen ibilgailuari pasatzen ez uzteko. 200 €  
61.3  L Zirkulatzeko baimen berezia behar duten ibilgailuen gidariek ez errespetatzea ezaugarri berdinetako ibilgailuen lehentasuna, sei metrokoa baino galtzada estuagoa duten zubietan. 200 €  
   

Lehentasuna-hurrenkera, seinalerik ez dagoenean

   
62.1 L

Ibilgailu batek atzera jo behar duenean, eta seinalerik egon ezean, ibilgailu-moten arteko lehentasun-hurrenkera ez errespetatzea.
Honako hau da lehentasun-hurrenkera:

 1. Ibilgailuei buruzko arauetan finkatutako pisuak edo neurriak gainditzen dituzten ibilgailuak eta garraio bereziak.
 2. Ibilgailu-taldeak, 4. zenbakikoak izan ezik.
 3. Abereek tiratutako ibilgailuak.
 4. BGMko 750 kg-rainoko atoiak daramatzaten autoak eta autokarabanak.
 5. Pertsona-taldeak garraiatzeko ibilgailuak.
 6. Kamioiak, kamioi-traktoreak eta furgoiak.
 7. Beribilak eta beribilak moldatuz egindako ibilgailuak.
 8. Ibilgailu, lau gurpileko eta lau gurpileko arinei buruzko arauetan finkatutako pisuak edo neurriak gainditzen ez dituzten ibilgailu bereziak.
 9. Hiru gurpileko ibilgailuak, sidekarra duten motozikletak eta hiru gurpileko ziklomotorrak.
 10. Motozikletak, bi gurpileko ziklomotorrak eta bizikletak.
200 €  
62.1 L

Bi ibilgailu-mota berdinen arteko lehentasun-hurrenkera ez errespetatzea, haietako batek atzera jo behar duenean.
Honako hau da lehentasun-hurrenkera:

 1. Atzera egiteko tarterik luzeena ibili behar duena.
 2. Tartea berdina bada, zabalerarik, luzerarik edo baimendutako gehieneko masarik handiena duena.
 200 €  
   

Aldapa handiko bideguneak

   
63.1  L Aldapa handiko bideguneetan eta seinaleztatu gabeko estuguneetan, gorantz doan ibilgailuaren pasatzeko lehentasuna ez errespetatzea. 200 €  
   

Txirrindulariek igarotzeko lehentasuna

   
64.a  L Ibilgailuko gidariak ez errespetatzea lehentasuna txirrindulariei txirrindu-pasaguneetan, bide-gorrietan edo bazterbideetan. 200 €  4
64.b  L Ibilgailu motorduneko gidariek beste bide batera sartzeko eskuinetara edo ezkerretara jiratu behar dutenean, txirrindularien pasatzeko lehentasuna ez errespetatzea. 200 €  4
64.c  L Taldean dabiltzan txirrindulariek, elkargunean edo biribilgunean sartu direnean, duten pasatzeko lehentasuna ibilgailu motorduneko gidariak ez errespetatzea. 200 €  4
   

 Gidariek oinezkoek baino lehenago pasatzeko duten eskubidea

   
 65.1    Ibilgailuen pasatzeko lehentasuna oinezkoek ez errespetatzea.  200 €  4
 65.1a    Oinezkoen pasatzeko lehentasuna seinaleztatutako pasaguneetan ibilgailuen gidariek ez errespetatzea.  200 €  4
 65.1b    Ibilgailuetako gidariak, beste bide batera sartzeko jiratzean, ez errespetatzea lehentasuna zeharkatzen ari diren oinezkoei.  200 €  
 65.2    Ibilgailuarekin oinezkoentzako gune bat zeharkatzea, bertan dabiltzan oinezkoei pasatzen utzi gabe  200 €  
 65.3a    Pertsona-taldeak garraiatzeko ibilgailua erabiltzen ari diren oinezkoei pasatzen ez uztea seinaleztaturiko geralekuan.   200 €  
 65.3b    Ilaran dabiltzan soldadu-taldeei, ikasle-ilarei edo antolatutako segizioei pasatzeko lehentasuna ez ematea ibilgailu batek.  200 €  
   

Gidariek animaliek baino lehenago pasatzeko duten eskubidea

   
66.1 L Animaliak eramatea ibilgailuei pasatzeko lehentasuna eman gabe. 200 €  
66.1.b L Ibilgailuetako gidariak, beste bide batera sartzeko jiratzean, ez ematea lehentasuna zeharkatzen ari diren animaliei. 200 €  
   

Lehentasuna duten ibilgailuak

   
67.2 A Pasatzeko lehentasunaz baliatzea larrialdiko zerbitzuan egon gabe. 40 €  
67.3 L Argi eta hots-seinale bereziak egiteko aparatuak instalatzea baimenik gabe. V-1 200 €  
   

Lehentasuna duten ibilgailuetako gidarien ahalmenak

   
68.1 L Lehentasuna duten ibilgailuetako gidariek bidezainen agindu eta seinaleak ez errespetatzea. 200 €  
68.2 L Lehentasuneko ibilgailuek hots-seinale bereziak egitea beharrezkoa ez denean. 200 €  
   

Lehentasuna duten ibilgailuekin gainontzeko gidariek izan behar duten jokabidea

   
69 L Larrialdi-zerbitzuan doan lehentasuneko ibilgailuari pasatzea ez erraztea. 200 €  
   

Lehentasunik gabeko ibilgailuak larrialdi-zerbitzuan ari direnean

   
70.1 L Lehentasunik gabeko ibilgailua larrialdi-zerbitzuko moduan zirkulatzea, egoera bereziki larria izan gabe. 200 €  
70.1 L Lehentasunik gabeko ibilgailua larrialdi-zerbitzuko moduan zirkulatzea, gainerako erabiltzaileei ohartarazi gabe. 200 €  
70.2 L Larrialdi-zerbitzuan doan lehentasuneko ibilgailuari pasatzea ez erraztea. 200 €  
   

 Ibilgailu eta garraio bereziak: Seinaleak

   
71.3  A Nekazaritzako traktoreak edo makinek, gainerako ibilgailu bereziek edo garraio berezikoek argi laburrak pizturik ez eramatea, “V-2” argi-seinalea ez badabil. (Adierazi zein ibilgailu-mota den) 40 €  
   

 Zirkulazioan sartzen diren gidarien betebeharrak

   
72.1 L Ibilgailua zirkulazioan sartzea, lehentasuneko bidetik doazen beste ibilgailuei pasatzen utzi gabe. 200 €  
   

 Maniobrak errazteko betebeharra dute beste gidariek

   
73.1 A Beste ibilgailu batzuei zirkulazioan sartzea ez erraztea. 40 €  
73.1 A Pertsona-taldeak garraiatzeko ibilgailuei seinaleztaturiko geralekutik zirkulazioan sartzea ez erraztea. 40 €  
73.2 A Pertsona-taldeak garraiatzeko ibilgailuei seinaleztaturiko geralekutik zirkulazioan sartzea ez erraztea herri-barruan. 40 €  
   

 Bidez, galtzadaz eta erreiz aldatzea. Arau orokorrak

   
74.1 L Norabidea aldatzea, atzetik doazen ibilgailuetako gidariei behar beste denborarekin adierazi gabe. 200 €   
74.1 Ezkerretara norabidea aldatzea, eta hori dela-eta, kontrako norazkoan datozenak arriskuan jartzea. 200 €   
74.1  Ezkerretara norabidea aldatzea ikuspen nahikorik ez dagoenean.  200 €  
74.2 Erreiz aldatu nahi denean,albo batera mugitzea, hartu nahi den erreian zirkulatzen ari den ibilgailuaren lehentasuna errespetatu gabe. 200 €  
   

Norabidea aldatzeko maniobra nola burutu

   
75.1.b L Eskuinetara jiratzean, ez hurbiltzea estu-estu galtzadako eskuineko ertzera. 200 €  
75.1.b L Ezkerretara jiratzean, ez hurbiltzea estu-estu galtzadako ezkerreko ertzera, noranzko bakarreko galtzadan. 200 €  
75.1.b L Noranzko bikoitzeko galtzadan, ezkerretara jiratzean, noranzkoak bereizteko dagoen luzetarako bide-marrara edo, bestela, galtzadaren ardatzera ahalik eta gehien ez hurbiltzea. 200 €  
75.1.b L Ezkerretara jiratzean, kontrako noranzkoa okupatzea. 200 €  
75.1.b L Norabidea aldatzean, ibilgailua behar bezain garaiz dagokion lekuan ez kokatzea. 200 €  
75.1.b L Ez egitea maniobra ahalik eta denborarik laburrenean eta lekurik txikienean. 200 €  
75.1.C L Ezkerretara jiratzean, elkargunearen erdialdea ezkerrean ez uztea. 200 €  
76.1 L Arauak betez norabidea aldatzerik ez badago, maniobra hori inolako arriskurik gabe burutzeko behar diren neurriak ez hartzea. (Adierazi zein-nolako arriskua sortu duen). 200 €  
   

NORANZKOA ALDATU. Maniobra nola burutu

   
78.1 L Martxaren noranzkoa aldatzearren, maniobra egiteko leku egokia ez aukeratzea. 200 €  
78.1 L Martxaren noranzkoa aldatzean, beste bide-erabiltzaileak arriskuan jartzea. (Adierazi zertan den arriskua) 200 €  3
78.1 L Martxaren noranzkoa aldatzean, beste bide-erabiltzaileei martxa eragoztea 200 €  
   

Debekuak

   
79.1 L Martxaren noranzkoa aldatzea, aurreratzea debekaturik dagoen bideguneetan. 200 €  3
   

ATZERAKA IBILTZEA

   
80.1 L Atzeraka ibiltzea bidezko arrazoirik gabe. 200 €  
80.2 L Atzeraka ibiltzea hamabost metro baino gehiago edo elkargune batean sartuz, maniobra bat egiteko, maniobra osagarri moduan. 200 €  
80.4 OL Ezarritako noranzkoaren kontra, atzerantz zirkulatzea. 500 € 6
   

Maniobra nola burutu

   
81.3 L Atzeraka ibiltzeko maniobra egitea, gainerako bide-erabiltzaileei arriskurik ez sortzeko neurriak hartu gabe. 200 €  
   

 AURRERATZEA ETA PAREZ PARE ZIRKULATZEA. Ezkerretik aurreratzea

   
82.1  Ibilgailu bat eskuinetik aurreratzea. 200 €  
82.2 L Eskuinetik aurreratzean maniobra hori oso arretaz ez egitea, nahiz eta aurreratu nahi den ibilgailuak ezkerrerako norabide-aldaketa egiteko edo alde horretan gelditzeko asmoa adierazi. 200 €   
82.2 L Ezkerretik aurreratzea, baldin eta aurreratu nahi den ibilgailuak ezkerrerako norabide-aldaketa egiteko edo alde horretan gelditzeko asmoa adierazi badu. 200 €  
   

 Aurreratzen duenak maniobra egin aurretik dituen betebeharrak

   
84.1  Aurreratzeko erabili nahi den erreian nahikoa tarterik izan gabe aurreratzea, kontrako noranzkoan datozenei martxa eragotziz.  200 €  
84.1  L Aurreratzeko erabili nahi den erreian nahikoa tarterik izan gabe aurreratzea, kontrako noranzkoan datozenekin talka egiteko arriskua sortuz. 200 €  4
84.1  Ibilgailu bat baino gehiago aurreratzea, baldin eta ibilgailuen arteko tarteak ez badira nahikoak, behar izanez gero, eskuin aldera egiteko, arriskurik sortu gabe.  200 €   
84.2 Aurreratzeko asmoa duen gidaria ez da ohartu, errei beretik baina aurrerago doan ibilgailuko gidariak alde berberera mugitzeko asmoa adierazi duen ala ez.  200 €  
84.2 Ibilgailuren bat aurreratzen ari diren ibilgailuak aurreratzea, kontrako noranzkorako galtzada-zatian sartuz.  200 €   
84.3 Atzean datorren beste gidari bat aurreratzen hasi denean aurrean doan beste ibilgailu bat aurreratzen hastea.  200 €   
84.3 Aurreratzeko maniobra bukatzen duenerako bere eskura itzultzeko nahikoa tartea ez izatea.  200 €  
    ** Aurreratu nahi den ibilgailua txirrindua, ziklomotorra edo horien multzoak direnean, betebehar berdinak ezartzen dira.    
   

Aurreratzen duenak, maniobra egin bitartean dituen betebeharrak

   
85.1 L Aurreratzeko maniobra segurtasunez burutu beharrean, bi ibilgailuen alboen arteko tarte nahikorik utzi gabe aurreratzea. 200 €  
85.2 L Aurreratzen hasi eta gero, eta maniobra segurtasunez burutzeko zailtasunak ikusita, gidaria ez itzultzea bere aldera. 200 €  
85.3 L Erreira itzultzean beste erabiltzaile batzuei ibilbidea edo abiadura aldatzera behartzea. 200 €  
85.4 L Aurreratzerakoan, kontrako noranzkoan datozen txirrindulariak arriskuan jartzea edo eragoztea. 200 €  4
   

AURRERATUTAKO IBILGAILUA: Betebeharrak

   
86.1 L Atzean datorren ibilgailuak norberarena aurreratzeko asmoa duela ohartzean, ez hurbiltzea estu-estu galtzadako ertzera. 200 €  
86.2 L Abiadura gehitzea edo aurreratzea zaildu nahiz eragotz dezakeen beste edozein maniobra egitea. 200 €  
86.2 L Behin aurreratzeko maniobra hasita, eta arriskuren bat aurreikusita, abiadura ez jaistea. 200 €  
86.2 L Aurreratzen ari den ibilgailuak maniobra bertan behera uzteko asmoa argi eta garbi adierazita, ez erraztea bere eskura itzultzea. 200 €  
   

AURRERATZEA: Debekuak

   
87.1.a L Ikuspen gutxiko bihurgune edo malda-gainaldeetan eta, oro har, ikuspenik ez duten leku edota egoeretan kontrako noranzkoan sartzea aurreratzeko. 200 €  4
87.1.a L Gidariari, aurreko ibilgailuaren neurriak direla-eta, bide-aurrea ezkutatzen bazaio ere, aurreko ibilgailu hori hirugarren bat aurreratzen hasi eta horren atzean aurreratzen joatea. 200 €  
87.1.b L Oinezkoen pasaguneetan edo bide-gorriekiko elkarguneetan aurreratzea. 200 €  
87.1.c L Elkarguneetan eta inguruetan aurreratzea. *(salbuespenak salbuespen) 200 €  
   

AURRERATZEKO KASU BAREZIAK. Ibilgetuta dauden ibilgailuak

200 €  
88.1 L Aurreratzea debekaturik dagoen bidegune batean, kontrako noranzkorako galtzada-zatian sartu eta trafikoaren gora-beheren eraginez geldirik dagoen ibilgailuari aurrea hartzea. 200 €  
88.1 L Aurreratzea debekaturik dagoen bidegune batean, kontrako noranzkorako galtzada-zatian sartu eta trafikoaren gora-beherengatik ez den arrazoiengatik ibilgeturik dagoen ibilgailuari aurrea hartzea, arriskua bazegoen ere. 200 €  
    ** Baldintza beretan aurreratu ahal izango dira bizikletak, txirrinduak, ziklomotorrak, oinezkoak, animaliak eta animaliek tiratutako ibilgailuak.    
   

Oztopoak

   
89.1 L Aurreratzea debekaturik dagoen bidegune batean, kontrako noranzkorako galtzada-zatian sartu eta oztopoari aurrea hartzea, arriskua bazegoen ere. 200 €  
89.1 L Aurreratzea zilegi den bidegune batean, kontrako noranzkorako galtzada-zatian sartu eta oztopoari edo ibilgetuta dagoen ibilgailuari aurrea hartzea, arriskua bazegoen ere. 200 €  
   

GELDITZEA ETA APARKATZEA: Non gelditu eta aparkatu behar den

   
90.2 A Noranzko bikoitzeko herri barruko bideetan ibilgailua galtzada edo bazterbidearen eskuineko ertzetik ahalik eta hurbilen ez aparkatzea. 40 €  
90.2 A Noranzko bakarreko herri barruko bideetan galtzadaren ertzetik aparte ibilgailua aparkatzea. 40 €  
90.2 A Noranzko bikoitzeko herri barruko bideetan galtzadaren ezkerreko ertzean –ibilgailuaren martxaren ikuspuntutik- aparkatzea. 40 €  
   

Nola gelditu eta aparkatu

   
    *Oztopoa edo arriskua zein den adierazi behar da; horretarako, hautatu behar da a)-tik l)-ra eskaintzen diren aukeren artean: 200 €  
91 L Ibilgailua gelditzean zirkulazioa larriki oztopatzea. 200 €  
91 L Ibilgailua gelditzean arriskua sortzea gainerako erabiltzaileentzat. 200 €  
91 L Ibilgailua aparkatzean zirkulazioa larriki oztopatzea. 200 €  
91 L

Ibilgailua aparkatzean arriskua sortzea gainerako erabiltzaileentzat,

 1. Ibilgailutik galtzadaren beste aldeko bazterrera arteko tartea, edo galtzada zeharkatzea debekatzen duen luzetarako marrara arteko tartea hiru metrokoa baino txikiagoa denean; eta beste ibilgailuei pasatzen uzten ez zaienean.
 2. Behar den moduan geldituta edo aparkatuta dagoen beste ibilgailuren bati zirkulazioan sartzea galarazten zaionean.
 3. Eraikin batera sartu edo bertatik irteteko seinaleztaturiko pasagunea erabiltzeko oztopo bada, pertsona, animalia edo ibilgailuentzat.
 4. Ezindu fisikoentzako egokitutako pasaguneak erabiltzea oztopatzen denean.
 5. Erdibitzaileetan, bereizgarrietan, irlatxoetan edo trafikoa bideratzeko bestelako elementuetan gelditu edo aparkatzen denean.
 6. Seinale bidez jiratzea baimenduta egonda, jiratzeko aukera eragozten denean.
 7. Zama-lanerako gunean aparkatzen denean, gidariak ibilgailutik alde eginda.
 8. Bigarren ilaran aparkatzen denean, gidariak ibilgailutik alde eginda.
 9. Garraio publikorako seinaleztaturiko geralekuan aparkatzen denean.
 10. Larrialdi- eta segurtasun- zerbitzuetarako guneetan aparkatzen denean.
 11. Lehentasunekotzat jotako eta berariaz seinaleztatutako bide publikoko gune debekatuetan aparkatzen denean.
 12. Galtzada erdian aparkatzen denean.
200 €  
   

Ibilgailuaren kokapena

   
92.2 Ibilgailua aparkatzean, libre dagoen gainerako gunea ahalik eta ondoen erabiltzeko moduan ez uztea. 40 €   
92.3 A Ibilgailua abian ez jartzeko, ez hartzea arauzko neurriak. Adierazi ondoko zein kasu den: 40 €  
92.3a A Motorra ez gelditzea, ezta martxan jartzeko sistema deskonektatzea ere. 40 €   
92.3b A Esku-balazta emanda ez uztea. 40 €  
92.3c A Ibilgailua aldapan aparkatzerakoan, ez uztea dagokion martxa sarturik. 40 €  
92.3d A 3.500 kg-tik gorako BGMko ibilgailuetan, autobusetan edo ibilgailu-taldeetan, euskarririk ez jartzea edo aurreko gurpilak espaloiaren kontra ez jartzea, maldan gora edo behera den arabera. 40 €   
92.3d A 3.500 kg-tik gorako BGMko ibilgailuak, autobusak edo ibilgailu-taldeak irmotzeko berebiziko tresnak ez erabiltzea. 40 €  
92.3d  A 3.500 kg-tik gorako BGMko ibilgailuak, autobusak edo ibilgailu-taldeak berriz abiatzerakoan, euskarriak bidetik ez kentzea. 40 €  
   

Debekatutako tokiak

   
94.2.a L Ikuspen gutxiko bihurgune eta malda-gainaldeetan, horien inguruetan, tuneletan, lurpeko pasaguneetan eta “tunela” seinalea duten bideguneetan aparkatzea. 200 €  
94.2.a L Hiriarteko bideetan, elkarguneetan eta horien inguruetan aparkatzea, ikuspen gutxi dela eta arriskua sortzen denean. 200 €  
94.2.a A Txirrindulari eta oinezkoentzako pasaguneetan aparkatzea. 40 €  
94.2.a A Erabiltzaile jakin batzuen zerbitzurako (Bus geltokia, taxi) bideguneetan aparkatzea. 40 €  
94.2.a L Elkarguneetan edo elkargune-inguruetan aparkatzea, beste ibilgailu batzuei bira egiteko zailtasunak sortzen bazaizkie. 200 €  
94.2.a L Jarrita dauden seinaleak ezkutatzeko moduan aparkatzea. 200 €  
94.2.a A Bidegorrietan aparkatzea. 40 €  
94.2.a L Hiriko garraio publikoa soil-soilik aparkatzeko eta gelditzeko guneetan aparkatzea. 200 €  
94.2.c A Zama-lanerako seinaleztatutako guneetan aparkatzea. 40 €  
94.2.d L Elbarrientzako guneetan aparkatzea. 200 €  
94.2.e A Espaloi gainean, eta pasealekuetan eta oinezkoak pasatzeko izendatutako gainerako guneetan aparkatzea. 40 €  
94.2.f A Behar bezala seinaleztatutako pasabide iraunkorraren (vado permanente) aurrean aparkatzea. 40 €  
94.2.g A Bigarren ilaran aparkatzea. 40 €  
   

Posizioko argiak eta galibo argiak

   
99.1 L Ikuspen nahikorik egon ez, edo ikuspena gutxituta dagoela, argirik gabe zirkulatzea. (Adierazi zer dela –eta ez dagoen ikuspen nahikorik). 200 €  
99.1 L Ikuspen nahikorik egon ez, edo ikuspena gutxituta dagoela, 2,10 m-tik gorako zabalera duen ibilgailuak galibo-argiak pizturik ez eramatea. (Adierazi zer dela-eta ez dagoen ikuspen nahikorik). 200 €  
   

Argi luzeak

   
100.2 L Ibilgailua geldirik edo aparkaturik dagoela, argi luzeak piztuta izatea. 200 €  
100.2 A Argi luzeak eta laburrak tarteka ematea (distirak) Erregelamendu honetan jasota ez dagoen beste helburu baterako. 40 €  
   

Argi laburrak

   
101.1   Eguzkia sartu eta sortu bitartean, herri barruko nahiz hiriarteko bideetan, nahikoa argiturik egon arren, argi laburrak piztu gabe eramatea. 200 €  
101.1   Eguzkia sartu eta sortu bitartean, herri barruan eta gutxi argituriko tarteetan, argi laburrak piztu gabe eramatea. 200 €  
101.2   Argi laburrak edo luzeak erabili behar direnean, posiziokoak pizturik eramatea. 200 €  
   

Itsualdia

   
102.1 L Kontrako noranzkoan zirkulatzen direnak itsutzea, argi luzeen ordez laburrak ez jartzeagatik. 200 €  
102.1 L Bide bereko zein komunikazioko beste edozein bidetako erabiltzaileak itsutzea, argi luzeen ordez laburrak ez jartzeagatik. 200 €  
102.1 L Gurutzatzera doazen bi ibilgailuak paretik igaro baino lehenago argi luzeak birjartzea. 200 €  
102.2 L Aurreko ibilgailuko gidaria itsutzea atzerako ispilutik, argi luzeen ordez laburrak ez jartzeagatik. 200 €  
   

Matrikula-plakako argiak

   
103 A Atzeko matrikula-plaka argiturik eraman behar denean, piztu gabe eramatea. 40 €  
   

Argien erabilera egunez

   
104 L Motozikletak argi laburrak piztu gabe eramatea. 200 €  
   

Ibilgetzeak

   
105.3 L Gutxi argituriko herri barruko bidean aparkaturik dagoen ibilgailuak posizioko argiak piztu gabe izatea. 200 €  
   

Ikuspena gutxitzen duten egoerak

   
106.2  L Ikuspena nabarmen gutxitzen duten egoeretan, behe lainoko aurreko argiak edo argi laburrak zein luzeak ez erabiltzea.    
106.2  A Behe lainoko aurreko argiak erabiltzea arrazoirik gabe.     
106.2  A Behe lainoko atzeko argiak erabiltzea arrazoirik gabe.     
   

Argiak matxuratu edo gauzeztandu 

   
107.1  A Matxura dela-eta intentsitate makalagoko argiekin zirkulatzen denean, ez jaistea ibilgailuaren abiadura argituta ikusten den tartean geratzeko.  40 €   
   

GIDARIEN OHARTARAZPENAK
Ikus-ohartarazpenak

   
108 L Gidariak egingo duen maniobraz ez ohartaraztea. 200 €  
109.1 A Argiez egiten diren ohartarazpenak maniobra amaitu arte egiten ez jarraitzea. (Adierazi zein den maniobra). 40 €  
109.1   Gidariak maniobra bat hasten duela garaiz ez ohartaraztea. (Adierazi zein den maniobra). 40 €   
109.2a A Albo batera egindako mugimendua amaitutakoan, ikus-ohartarazpena egiten ez amaitzea. 40 €   
109.2c A Trafiko-gorabeherak direla-eta, ibilgailua ibilgetu edo balaztatu baino lehen, maniobra hori ez ohartaraztea. 40 €  
   

Hots-ohartarazpenak

   
110.1 A Hots-ohartarazpen zaratatsuak egitea. 40 €  
110.1 A Hots-ohartarazpenak arrazoirik gabe edo gehiegi egitea. 40 €  
   

ZIRKULAZIOKO BESTELAKO ARAUAK
Ateak

   
114.1 A Ibilgailuko ateak irekita daudela zirkulatzea. 40 €  
114.1 A Ibilgailuko ateak irekitzean beste erabiltzaile batzuei arriskua sortzea. 40 €  
114.2 A Bide bazterretik hurbilen dagoen aldetik ez sartzea edo ez irtetea, edo ibilgailua geldirik egon gabe sartzea edo irtetea. 40 €  
   

Homologatutako segurtasun uhalak eta eusteko homologatutako beste sistema batzuk

   
117.1 L Ibilgailuko gidariak segurtasun-uhala loturik ez eramatea. 200 €  3
117.1 L Bidaiariak segurtasun-uhala loturik ez eramatea. 200 €  
117.2 L Hiru urte edo gehiago dauzkan eta 135 cm-ko edo gutxiagoko garaiera daukan adingabeak 9 plaza baino gehiagoko ibilgailu batean haurrak lotzeko sistema homologatua ez erabiltzea, baldin eta horrelako sistemarik balego, edo segurtasun-uhala es erabiltzea, baldin eta segurtasun-uhala adingabearen garaierarako eta pisurako egokia balitz. 200 €  
117.3 L 135 cm-ko garaierara heltzen ez den adingabeak bere garaierara eta pisura egokitutako lotzeko sistema homologatua ez erabiltzea. 200 €  3
117.3 L 135 cm-ko garaierara gainditzen ez duen adingabea aurreko eserlekuan joatea, egoera salbuespenen artean ez dagoenean. 200 €  
   

Kasko eta beste babes elementuak

   
118.1 L Sidekarduna izan ala ez izan, motozikletako, hiru edo lau gurpileko ibilgailuko eta ziklomotorreko gidariek kaskorik jantzita ez eramatea. 200 €  3
118.1 L Sidekarduna izan ala ez izan, motozikletako, hiru edo lau gurpileko ibilgailuko eta ziklomotorreko bidaiariek kaskorik jantzita ez eramatea. 200 €  
118.1 L Babes-kasko homologatuak edo ziurtatuak ez erabiltzea (bizikletetan barne). 200 €  
   

OINEZKOAK
Oinezkoentzako guneetako zirkulazioa

   
121.1 A Oinezkoa, bera ibiltzeko gune ibilgarria izanda, galtzadan zehar ibiltzea 40 €  
121.4 Galtzadatik gurpil-oholean, patinean edo antzeko aparatuan ibiltzea.  40 €  
121.4 A Oinezkoentzako gunean oinezkoen abiaduran baino azkarrago ibiltzea gurpil-oholean, patinean edo antzeko aparatuan.  40 €  
121.4 A Beste ibilgailu batek herrestan eramatea gurpil-oholaren, patinaren edo antzeko aparatuaren gainetan.  40 €  
121.5 A Oinezkoentzako gunean edo espaloian bizikletan zirkulatzea.  40 €  
121.5 A Oinezkoentzako gunean edo espaloian motordun ibilgailu edo ziklomotorrean zirkulatzea  200 €  
   

Galtzadatik edo bazterbidetik zirkulatzea

   
122.6 A Babesgunea, oinezkoen gunea edo beste gune egokiren bat egonda, galtzadan edo bazterbidean geldirik egotea. 40 €  
   

Oinezkoentzako pasaguneak eta galtzadak zeharkatzea

   
124.1   Oinezkoentzako pasagunea egonda, beste nonbaitetik zeharkatzea galtzada. 40 €  
124.3   Galtzada zeharkatzerakoan bideko gainontzeko erabiltzaileen ibilia oztopatzea. 40 €  
124.4   Plazak eta biribilguneak galtzadatik zeharkatzea, inguratu gabe. 40 €  
   

ANIMALIEN ZIRKULAZIOA

   
126 A Lege honetan arauturiko bideetatik animaliak zaindu gabe ibiltzea. 40 €  
126 A Lege honetan arauturiko bideetatik animaliak ibiltzea, abelbide erabilgarria eta ordezko bideak egonda. 40 €  
127.1 A Hamazortzi urtetik beherakoek animaliak eramatea 40 €  
127.1 A Animaliak eramateko arauak ez betetzea. (Adierazi zein den hautsitako agindua). 40 €  
127.1 L Animaliak gauez eramatea gutxi argituriko bidetik edo ikuspen gutxiko egoeran, galtzadaren erdialdetik hurbilen dagoen aldean arauzko argiak piztu gabe. 200 €  
127.2 A Abereak edozein motatako bidean zaindu gabe uztea. 40 €  
   

LARRIALDIAK
Sorospena eman beharra

   
129.2.a Bide-istripua izan eta gelditzean berriro arriskua sortzea. 80 €   
129.2.b L Bide-istripu baten parte izan eta ez esatea norberaren datuak eta ez laguntzea agenteei. 200 €   
129.2.c A Bide-istripuan tartekoa izanda, zirkulazioa seguru mantentzen edo seguru bihurtzen ez ahalegintzea. 80 €  
129.2.f Bide-istripu batean inplikatua izanik, tartean diren gainerakoei nor den ez adieraztea. 80 €   
129.2.g A Bide-istripuan tarteko izan diren beste pertsonei ibilgailuaren zehaztasunak ez ematea. 80 €   
129.3 A Bide-istripu bat ikusi ondoren, baina tartean harrapaturik egon gabe, ibilgailua gelditzea eta beste arrisku bat sortzea.  80 €   
129.3 Tartekoa izan gabe ere, bide-istripu bat ikusi eta ez laguntzea zirkulazioa berriro segurua izaten  80 €   
   

Ibilgailua ibilgetu eta zama erortzea

80 €   
130.1 Ibilgailua ibilgetua edo horren zama ez kentzea galtzadatik ahalik eta lasterren.  80 €   
130.3 Galtzadan ibilgailu ibilgetua edo eroritako zama dagoela ez ohartaraztea larrialdi-argien bitartez. 80 €   
130.5 A Berariaz horretarako ez den ibilgailuak atoian eramatea istripua edo matxura ezan duen beste bat. 80 €  
   

SEINALEAK
Seinaleak kendu, ordezkatu eta aldatzea

   
142.2 OL Baimenik gabe bidean seinaleak jartzea, kentzea, batetik bestera eramatea, ezkutaraztea edo aldatzea (zer egin duen adierazi). 3.000 €
%50 EZ
 
142.2 OL Seinaleen edukia aldatzea edo eraginkortasuna gutxitzea. (adierazi zein izan den ekintza) 3.000 €
%50 EZ
 
   

Bidezainen seinaleak

   
143.1 L Bidezainaren seinaleak edo aginduak ez errespetatzea. (Adierazi zein izan den bete gabeko seinalea) 200 €  4
   

Aldi baterako seinaleak eta baliza seinaleak

   
144.2a A Baliza-seinaleaz ezarritako pasatzeko debekua ez errespetatzea. (zehaztu zer ez den bete) 40 €  
   

Oinezkoentzako semaforoak

   
145.1 L Oinezkoek ez errespetatzea semaforoaren argi gorria. 200 €  
   

Ibilgailuentzako semaforo biribila

   
146.a L Semaforoaren keinu-argia ez den argi gorria ez errespetatzea. 200 €  4
146.a A Semaforoak keinu-argia ez den argi gorria pizturik daukanean, semaforotik gertuen dagoen gera-lerroa aurrera pasatzea. 40 €  
146.c A Semaforoaren keinu-argia ez den argi horia ikusita, ez geratzea, geratzearen ondorioz arriskurik sortzen ez bada ere. 40 €  
   

Semaforo karratuak

   
147.a L Semaforo karratuko “X” itxurako argi gorriak debekatzen duen erreian sartzea. 200 €  4
   

Ibilgailu jakin batzuetarako semaforoak

   
148.1 L Txirrindu edo ziklomotorreko gidaria ez gelditzea semaforoaren argi gorriaren aurrean. 200 €  4
   

Lehentasun seinaleak

   
151.2 L Nahitaez geratzeko seinalearen aurrean (STOP) ez gelditzea 200 €  4
   

Sarrera debekatzeko seinaleak

   
152 A Sarrera debekatzeko seinalea ez errespetatzea. (adierazi zein seinale ez den bete) 40 €  
   

Pasabidea murrizteko seinaleak

   
153 A Pasabidea murrizteko seinaleak ez errespetatzea. (adierazi zein seinale ez den bete) 40 €  
   

Debekua edo murrizpena adierazteko beste seinale batzuk

   
154 A Debekua edo murrizpena adierazteko seinaleari men ez egite. (adierazi zein seinale ez den bete) 40 €  
   

Betebehar-seinaleak

   
155 A Betebehar-seinaleari men ez egitea. (adierazi zein seinale ez den bete) 40 €  
   

Luzetarako marra

   
167.1 A Luzetarako marra etengabea ez errespetatzea. 40 €  
167.1 A Luzetarako marra etenaren gainetik zirkulatzea. 40 €  
   

Zeharkako marra

   
168.1 A Zeharkako marra etengabea ez errespetatzea. 40 €  
168.1 A Zeharkako marra etena ez errespetatzea. 40 €  
   

Seinale horizontalak

   
169 L “Stop” seinale horizontalak geratzeko agintzen duen tokian ez gelditzea 200 €  4
   

Beste marka eta inskripzio txuriak

   
170 A Lerro etengabe batek inguratutako zebra-gunean, zirkulatzeko ez den gunean alegia, sartzea. 40 €  
   

Beste kolore batzuetako markak

   
171 A Sigi-sagako marra horiaz seinaleztatutako gunean aparkatzea. 40 €  
171 A Luzetarako marra hori etengabeaz seinaleztatutako gunean aparkatzea. 40 €  
171 A Luzetarako marra hori etenaz seinaleztatutako gunean aparkatzea. 40 €  
171 A Lauki zuri-gorriez seinaleztaturiko gunean gelditzea. 40 €  
171 A Lauki zuri-gorriez seinaleztaturiko gunean aparkatzea. 40 €  
   

IBILGAILUETAKO SEINALEAK

   
173 A Kasuan kasuko ibilgailuak dagokion seinalea ez eramatea. (adierazi zein seinale ez daraman) 40 €  
   

6/2015   E.D.L.

   
10.2 L Ibilgailu bat gidatzea, eta bere matrikula-plakek zer edo zer edukitzea eta identifikazioa ezinezkoa edo zaila izatea. 200 €  
10.3 OL Titularrak edo errentariak ez dauka ibilgailua legez edo erregelamenduz eduki behar duen bezala, eta bide-segurtasuna bermatzeko beharrezko baldintza teknikoak larriki urratzen ditu. 500 €  
10.3 L Titularrak edo errentariak ez dauka ibilgailua legez edo erregelamenduz eduki behar duen bezala, eta bide-segurtasuna bermatzeko beharrezko baldintza teknikoak urratzen ditu. 200 €  
11.1a OL Ibilgailuaren titularrak edo errentariak, arau-haustea egin duen gidaria ez identifikatzea, hori egiteko eskatu zaionean. Arina
80 €
 
11.1a OL Ibilgailuaren titularrak edo errentariak, arau-haustea egin duen gidaria ez identifikatzea, hori egiteko eskatu zaionean. Larria
600 €
 
11.1a OL Ibilgailuaren titularrak edo errentariak, arau-haustea egin duen gidaria ez identifikatzea, hori egiteko eskatu zaionean. Oso larria 1.500 €  
11.1b L Titularrak, errentariak edo ohiko gidariak ez dio eragotzi bere ibilgailua gidatzea, inoiz gida-baimena edo lizentzia Portu ez duen pertsonari. 200 €  
12.1 L Trafikoaren ardura duten agintariei lanen hasieraren berri ez ematea. 200 €  
12.1 L Trafikoaren ardura duten agintarien aginduei jarraitu gabe lanak egitea. 200 €  
12.1 OL Bide-segurtasunean arrisku larria sortuz lan-seinalerik ez jartzea. 3.000 €
%50 EZ
 
12.1 OL Bide-segurtasunean arrisku larria sortuz indarrean dagoen araudia bete gabe lan-seinaleak jartzea. 3.000 €
%50 EZ
 
13.6 OL Radar edo zinemometro inhibdore bat instalatuta duen ibilgailu bat gidatzea. 6.000 €
%50 EZ
 6
13.6 OL

Trafikoko sistemen zaintza saihesteko edo funtzionamendu zuzena oztopatzeko mekanismo bat instalatuta daraman ibilgailu bat gidatzea.
(zehaztu zein den instalatutako mekanismoa: inhibidorearen edo detektagailuaren bestelakoa)

6.000 €
%50 EZ
 6
13.6 OL

Radar edo zinemometro inhibidore bat edo trafikoa zaintzeko sisteman funtzionamendu zuzena oztopatzeko beste edozein mekanismo instalatzea.
* zehaztu beharko da zein sistema edo mekanismo instalatu den eta lanteg instalatzailea erantzulea izango da.

3.000 €
%50 EZ
 
13.6 L Radar edo zinemometro detektagailu bat erabiliz ibilgailu bat gidatzea. 200 €  3
14.1 OL Organismoan drogak dituela gidatzea. 1.000 €  6
14.2 OL Trafikoari buruzko legerian tipifikatutako arau-hauste bet egin duen bide-erabiltzaileak alkohola antzemateko probak egin nahi ez izatea. 1.000 €  
14.2 OL Ibilgailuaren gidariak organismoan drogak antzemateko probak egin nahi ez izatea. 1.000 €  6
14.2 OL Zirkulazio-istripu batean tratekoa den bide-erabiltzaileak organismoan drogak antzemateko probak egin nahi ez izatea. 1.000 €  
14.2 OL Trafikoari buruzko legerian tipifikatutako arau-hauste bat egin duen bide-erabiltzaileak organismoan drogak antzemateko probak egin nahi ez izatea. 1.000 €  
47 L 16 urtetik beherako persona batek ez du babes-kaskorik erabiltzen. 200 €  
77m OL Takografoaren edo abiadura-mugagailuaren funtzionamendu ona aldatzen duten elementuak martxan jartzen parte hartzea edo laguntzea. 500 €  
77p OL Radar-inhibitzaile bat edo trafikoa zaintzeko sistemen funtzionamendu zuzena oztopatzeko bestelako gailuak jartzea. 3.000 €
%50 EZ
 
77r OL

Ibilgailuaren masa edo neurriak direla eta, bidean kalteak egitea edo zirkulazioan eragozpenak eragitea eta administrazio-baimena ez izatea edo horren baldintzak ez betetzea.
* Adierazi behar da: bidean kalteak edo zirkulazioan eragozpenak eragiten diren eta baimenik ez dagoen edo baimenaren baldintzak ez diren betetzen.

3.000 €
%50 EZ
 
    T . U. O    
6.1 A Udal-baimenik gabe, herri-bidean edukiontziak (zaborrontziak) eta oztopoak, orokorki jartzea 40 €  
9.3 A Zoladuran marratutako aparkamendu perimetroaz kanpo aparkatzea 40 €  
9.6 A Atoia, atoi-erdia edo karabana herri-bidean ibilgailu traktoretik bereizita aparkatzea 40 €  
9.6 A Hirigunean eta horretarako baimendutako guneetatik kanpo BGM>3500 kg. Duen ibilgailua aparkatzea 40 €  
10.3 A Oinezkoen eremutik zirkulatzea behar den baimenik gabe. 90 €  
10.4 A Oinezkoen eremutik kontrako noranzkoan zirkulatzea. 90 €  
10.4 A Oinezkoen aurrean motordun ibilgaluen edo ziklomotorraren gidariak oinezkoen eremuan ez du abiadura murrizten. 80 €  
10.4 A Oinezkoen aurrean bizikleta gidariak oinezkoen eremuan ez du abiadura murrizten. 80 €  
12.3 A Karga eta deskargako lanak debekatutako orduetan egitea 40 €  
17.1 A Debekatuta dago jokoak edo jolasak herri-bideetako leku desegokietan egitea 40 €  
17.4 A Debekatuta dago herri-bideetan ibilgailuak garbitzea 40 €  
38   Espedientean aipatzen den ibilgailua ibilgetzeagatik    
38   Espedientean aipatzen den ibilgailua garabiarekin erretiratzeagatik    

 

Azken eguneratzea: 2016/05/30