Ordenantzak

  GAO 2018ko Maiatzaren 14a 91. ZK

 1. KAPITULUAHELBURUA, ESPARRUA ETA MUGA OROKORRAK

1. artikulua.    Helburua.

 1. Aulkiak eta mahaiak eta horien osagarriak, hala nola i­tza­lkinak, eserlekuak, toldoak, alboetako babesak, argiak, etab. herri-bidean jar­tze­ko erregimen teknikoa eta juridikoa ezar­tze­a da Ordenan­tza honen helburua.               
 2. Aurreko atalean azaldutakoaren ondorioetarako, ostalari­tza­ko jardueretako baten aldi baterako osagarri izango diren mahaiak eta behin-behineko instalazio mugikorrak sartuko dira aulki eta mahaien mul­tzo­an.

2. artikulua.    Esparrua.

 1. Ordenan­tza hau erabilera publikoko gune guztietan ezarri ahal izango da (herri-bideak, gune libreak, etab.), nahiz horien titularitate publikoa zein pribatua izan.

Erabilera publikoko baldin­tza hori orain duten egoeraren nola indarren dagoen planeamenduaren zehaztapenak ezar­tze­aren arabera zehaztuko da.

 1. Araudi hori ez zaie ezarriko aurreko artikuluan egin den azalpenean sartuta egon arren ondorengo kasu hauetakoren batean baldin badaude:

a)  Udal administrazioaren emakida baten babesean garatutako jardueren osagarriak direnean.

b)  Herriko jaietako ekitaldiak gauza­tze­ko jarduerak direnean, garai jakin batean egin beharrekoak izaten dira eta eskudun­tza duen udal agintari­tzak ezarritako baldin­tzak bete behar izaten dituzte.

 1. Herri-bidea okupa­tze­ak eta horretaz balia­tze­ak erabilera arrunt bereziko maila juridikoa du, eta horiek gauza­tze­ko udal baimena eskatuko da aurrez kasu bakoi­tze­an, baimen hori Ordenan­tza honetan aurreikusitakoaren arabera emango da.

Herri-bidea zenbat okupatuko den dagokion baimenean zehaztuko da.

Leku batean jarriko diren mahaiengatik emango da baimena.

3. artikulua.    Muga orokorrak.

 1. Aulkiak eta mahaiak ezingo dira jarri oinezkoen­tza­ko pasabideen aurrean, ezta jende asko ibil­tzen den lokaletako larrialdietarako irteeren aurrean ere.
 2. Debekatua dago kanpoan barra jar­tze­a eta makinak, tripodeak, errotulu eramangarriak, etab. jar­tze­a erabilera publikoko guneetan.
 3. Duen mailagatik emandako baimenean, Jarduera Gogaikarrien Arautegian eta gainerako indarrean dauden araudietan ezarrita dauden edariak eta gauzak bakarrik eman ahal izango dira mahai eta aulkietan.
 4. Baimena duen titularraren ardura izango da gainerako bizilagunek lasai egoteko duten eskubidea berma­tzea, hori dela eta debekatu egingo du mahaiak eta aulkiak dituen lekuan eskandaluak izatea, errietan ibil­tze­a eta gehiegizko zarata atera­tzea. Kanpoan megafonia jar­tze­a erabat debekatuta dago.
 5. Mahaiak eta aulkiak jarri dituztenek ondorengo gehienezko ordutegia bete beharko dute:

Ixteko ordutegi orokorra: 23:00etan.

Ostiral, larunbat eta jai bezperetan: 01:00ean.

Ekainaren 1etik irailaren 30era: 24:00etan.

Ostiral, larunbat eta jai bezperetan: 02:00etan.

 1. Eskudun­tza duen Udal Agintari­tzak estal­tze­ko eskaera ukatu ahal izango du (olanak edo toldoak, i­tza­lkiak) ondorengo kasu hauetan:

a)  Bide-segurtasunerako arrisku­tsu­a dela ikusten denean (behar bezala ikustea oztopa­tzen duelako, gidariek arreta gal­tzen dutelako, etab.) edo oinezkoen­tza­koen ibilbidea nabarmen oztopa­tzen duenean.

b)  Inguruko eraikin eta lokaletan segurtasun arazoak sor­tzen baditu (horietatik irteteko,).

c)  Inguruarekiko egokia ez denean edo horrekin bat ez datorrenean, edo hiri-paisaia hori behar bezala ikustea oztopa­tzen duenean.

 1. KAPITULUABAIMENA EMATEKO BALDIN­TZA FORMALAK. ESKAERA ETA IZAPIDEAK EGITEA

4. artikulua.    Udal-baimena.

 1. Mahaiak eta aulkiak eta horien osagarriak jar­tze­ko udal-baimena beharko da aurrez.

Alkateari dagokio hori ematea.          

Ordenan­tza honetan araututako baimenen titular izateko, ezinbesteko izango da:

a)  Ostalarien Gremioan sartuta dagoen eta publikoari irekita dagoen establezimendu baten titularra izatea.

b)  Ondorio horietarako, Alkateari zuzendutako eskaera aurkeztu beharko du interesatuak, bertan honako datuak jasoko direlarik:

— Eska­tza­ilearen izena eta deiturak, helbidea, telefonoa, NA, jardueraren izena eta kokalekua, EJZn alta emanda egotea, IFK.

5. artikulua.    Dokumentazio gehigarria.

 1. Aurreko artikuluan aipatu den eskaerarekin batera ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko ditu eska­tza­ileak:     

a)  Inguruko establezimenduetako titularren baimena, aulkiak eta mahaiak horien aurren jar­tzen baldin badira.             

b)  Hartuko den lekuaren krokisa eta jarri nahi den mahai kopurua.

6. artikulua.    Ebazpena.

 1. Ordenan­tza honetan eskatutako baldin­tze­tan eskaera egin eta beharrezko txo­sten teknikoa izan ondoren eskudun­tza duen Udal Agintari­tzak eba­tzi­ko du legean ezarritako epeetan.        
 2. Txo­sten teknikoan, hala behar izanez gero, baimendutako instalazioaren baldin­tza zeha­tzak (non dagoen, okupa daitekeen azalera, mahai kopurua ...) grafikoki jasoko dituen dokumentua edo fi­txa sartuko da.

7. artikulua.    Baimenaren baldin­tzak.

 1. Jabe­tza-eskubidea salbue­tsiz eta hirugarrengoen kalterik gabe baimenak emandako­tzat joko dira, eta ezin izango da horien aipamenik egin bere jarduerak gauza­tze­rakoan onuradunak duen eran­tzu­kizun zibila edo penala bazter­tze­ko edo gu­txi­tzeko, eta ez du bere titularra salbue­tsi­ko, hala badagokio, beste baimenak lortu behar izatetik.
 2. Baimenaren dokumentuan instalazioaren eta elementu osagarrien baldin­tzak ezarriko dira, eta baita okupatuko den azalera, emakidak izango duen indarraldia, ordutegiak eta beharrezko ikusten diren beste alderdiak ere.
 3. Udal Agintari­tzak, behar bezala arrazoituz, baimendutako instalazioak herri-bidetik ken­tze­a eta hori partikularraren kargura izatea agindu ahal izango du trafiko egoerak, hiritar­tze-lanak, edo bizilagunek egindako arrazoizko kexuek edota interes orokorrekoak diren beste egoera ba­tzu­ek (hala nola trafikoaren antolamendu, etab.) hori egitea beharrezkoa dela agin­tzen dutenean. Udalak baimen hori baliogabe­tze­ko eskubidea izango du inolako indemnizaziorik ordaindu beharrik izan gabe.
 4. Lizen­tzi­aren titularrak herri-bidean instalazioa jar­tze­aren ondorioz sor­tzen diren kalteak konpon­tze­ko obligazioa izango du.
 5. Udal agintari­tzak uneoro eskudun­tza duen agintari­tza­ren aginduetara egon beharko du.

8. artikulua.    Indarraldia eta berrikun­tza.

 1. Herri-bidean mahaiak eta aulkiak jar­tze­ko emandako baimenak behin-betikoak izango dira.
 2. Mahaiak jar­tze­ko lizen­tzi­aren eskualdaketak ez du tasarik sortuko urte bukaerainorako okupazioarengatik, baina bai eskualda­tza­ileak nola har­tza­ileak Udalari ida­tziz jakinarazi beharko diote. Jakinerazpenak, eskaeran azal­tzen diren datu guztiak jaso beharko ditu.  
 3. Jardueraren titularrak egiten duen herri-bidearen okupazioan baja ematen badu, Udalari jakinarazi beharko zaio, arrazoi horrengatik ez da dirurik i­tzu­li beharrik izango.

9. artikulua.    Instalazioaren titularraren obligazioak.   

 1. Izaera orokorreko obligazioen eta Ordenan­tza hau ezar­tze­tik sor­tzen direnen kalterik gabe, instalazioaren titularrak egoera onean eduki beharko ditu garbitasun, segurtasun eta apainketari dagokienez okupa­tze­ko baimena eman zaion lurzorua eta instalazioa bera eta horren elementu osagarriak, horretarako baliabide guztiak erabili ahal izango dituelarik. Horren ondorioz, okupatutako jabari publikoa egunero garbitu beharko da eta mahaiak eta aulkiak jaso egin beharko dira egunero.              
 2. Mahai eta aulkien fun­tzi­onamendutik eta erabileratik sor­tzen diren lege-hausteen ardura instalazioaren titularrarena izango da.
 3. Instalazioaren titularrak dagozkion tasak eta gainerako ordainarazpenak urtero ordainduko dizkio Udalari Zerga Ordenan­tze­tan ezarrita dauden zenbatekoz eta hor adierazitako eran.
 4. Mahaiak, aulkiak eta beste elemento ba­tzuk kendu ondoren, ez dira erabilera publikoko guneetan pilatuko edo u­tzi­ko, eta baimenaren titularraren ardura izango da okupatuta egon den lurzorua erabat garbi uztea.

Salbuespen moduan, ekainaren 1etik irailaren 30era gune publikoetan pilatu ahal izango dira herri-bidean jar­tze­ko baimena jaso duten mahaiak, aulkiak eta beste elementu ba­tzuk, horregatik Udalari jabari publikoa okupa­tze­agatiko tasa ordaindu beharko dio, horregatik ordaindu beharrekoa Zerga Ordenan­tze­tan ezarritakoaren % 20koa izango da baimena duen mahai bakoi­tze­ko.

 1. Baimendutako ingurura mugatu beharko du eta ez du inolako arrazoirengatik hori gaindituko, bezeroek hori egitea ere erago­tzi egingo du.
 2. Eguzkitakoak jarriz gero, nahikoa pisu izango duen oinarri batez eu­tsi­ta jarriko dira, zoladuran inolako kalterik ez sor­tze­ko moduan eta erabil­tza­ile eta oinezkoen­tzat arrisku­tsu­ak izan gabe.

10. artikulua.    Tasen Likidazioa.

 1. Zergaldia urte naturalarekin bat dator eta zergaldiaren lehenengo egunean sor­tzen da, hau da, urtarrilaren 1ean.       
 2. Iharduera hasiera nahiz bukaeretan, kobraketa propor­tzi­onalki egingo da, hilabeteka, alta edo baja eskariaren arabera.

III. KAPITULUAERREGIMEN ZEHA­TZA­ILEA

11. artikulua.    Udal-baimenik ez duten instalazioak edo baimeneko baldin­tzak bete ez dituztenak.

 1. Herri-bidean baimenik gabe jarrita dauden edo horren baldin­tzak bete­tzen ez dituzten mahaiak eta aulkiak kautelaz eta berehala kendu ahal izango ditu, eta horretarako jarritako lekuren batean u­tzi, legezko zehapenak jar­tze­aren eta horiek ken­tze­aren kostua ordaindu behar izatearen kalterik gabe.  
 2. Baimenik gabeko instalazioak baldin badira edota horren baldin­tzak bete­tzen ez badituzte, eta horiek desmuntatu eta instalazio guztia ken­tze­az gain, ondorengo zehapenak ezarri ahal izango zaizkio titularrari:
 3. a)Ekonomikoa, indarrean dagoen legeriak dituen mugen barruan.
 4. b)Establezimendua gaitasungabe­tze­a Ordenan­tza honetan araututako baimenak etorkizunean lortu ahal izateko, gehienez bi urteko epean, egindakoaren larritasunaren arabera, eta hori metagarria izango da aurrekoarekin.
 5. Instalazioa gerora legeztatuko balute, eta berriro hori gertatu ez balitz, edo udalaren eskakizunei eragozpenik jarri ez bazaie, zehapena ekonomikoa bakarrik izango da.

12. artikulua.    Espediente zeha­tza­ilea.

 1. Ahalmen zeha­tza­ilea abuztuaren 4ko 1.398/93 E.D.k onartutako ahalmen zeha­tza­ilearen kudeaketarako prozeduraren Arautegian ezarritakoaren arabera gauzatuko da.          

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa.    Indarrean sar­tzen denetik hilabete bateko aurrerapenarekin aurkeztu diren eskaerak Ordenan­tza honetan xedatutakoaren arabera erabakiko dira.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.    Ordenan­tza honen testu osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango du eragina.

Bigarrena.    Baimenak emateko eskudun­tza duen Udal Agintari­tzak berariazko baimena izango du Ordenan­tza hau interpreta­tze­ko, zalan­tzak argi­tze­ko eta gara­tze­ko, administrazio prozedura arruntari buruz indarrean dagoen legerian araututako prin­tzi­pioen arabera.