AURREKONTUAK

 

Antolakuntza = 4.955.255,74 euro
Herritarrak = 5.789.196,75 euro
Lurraldea = 6.026.194,19 euro

 

 DIRU SARRERAK  GASTUAK
Zuzeneko zergak
(IBI, IAE, Ibilgailuak...)
3.682.600,00 Pertsonala 4.787.046,71
Zeharkako zergak
(Eraikuntza eta Obren gaineko zerga)
210.421,06 Gastu arruntak 5.897.032,80
Tasak eta beste sarrerak
(Zaborrak, TAO, isunak, azoka...)
2.382.438,00 Gastu arruntei aurre egiteko elkarte
eta herritarrentzako dirulanguntzak
2.876.440,37
Zerbitzuetarako dirulaguntzak
(Fondo Forala...)
9.966.756,06 Aurrekontuaren doikuntza 100.000,00
Ondare sarrerak | 80.475,50 Aurrerakinak 77.000,00
Inbertsio errealen besterentzeak 284.543,62 Mailegu ordainketa 540.000,00
Inbertsioetarako dirulaguntzak 365.613,00 Inbertsioak 2.493.108,80
Finantza aktiboa | -202.200,30    
SARRERAK GUZTIRA 16.770.646,68 GASTUAK GUZTIRA 16.770.646,68
AURREKONTU OSOA    16.770.646,68 euro

 

Definizioa

  • Tresna bat da Udalaren ekonomia eta finantzak kudeatzeko.
  • Aurrekontuak diru-sarrerak aurreikusi behar ditu eta urteko gehienezko gastuak ezarri.
  • Dinamikoa da: hasierako aurreikuspena denez, aldatu egin daiteke urtean zehar.
  • Toki erakundeen baliabideen administrazio zuzenaren kontrolerako tresna da.

Printzipioak

  1. Finantzen oreka: Sarreren zenbatekoa = gastuen zenbatekoa.
  2. Orokortasuna: Likidatu beharreko eta aintzat hartu beharreko eskubide eta betebehar guztiak agertu behar dira, inolako salbuespenik gabe.
  3. Osotasuna: Sarrerak eta gastuak oso osorik aplikatuko zaizkie aurrekontuei.